Koszty

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Środki trwałe

Roczne stawki amortyzacji

Amortyzacja według poniższych stawek (amortyzacja liniowa) stanowi podstawową metodę rozliczania kosztów użytkowania majątku trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. Suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie może przekroczyć wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do końca tego roku podatkowego.

 

<< Klasyfikacje środków trwałych KŚT >>

 

Stawki amortyzacyjne z wykazu mogą być modyfikowane - w zależności od przyjętej metody amortyzacji, w tym również w ramach amortyzacji liniowej podwyższane lub obniżane.

 

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych - aktualne od 1 stycznia 2003

Załącznik nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) to tabela zawierająca wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych. Obecnie obowiązujące weszły w życie 9 lat temu, 1 stycznia 2003 roku i od tej pory nie były nowelizowane.

 

Poz. Stawka KŚT Nazwa środków trwałych
01 1,5 11

Budynki mieszkalne

    122

Lokale mieszkalne

  2,5 10

Budynki niemieszkalne

    110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

    121

Lokale niemieszkalne

  4,5 102

Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

    104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i podziemnych)

  10 103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500m3 - trwale związane z gruntem

    109

Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem

    010

Plantacje wikliny

02 2,5 224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

    21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

    290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

    291

Wieże przeciwpożarowe

    225

Melioracje podstawowe

    226

Melioracje szczegółowe

  4,5 2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

  10 211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

    221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

  14 202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

  20 200

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

03 7 3

Kotły i maszyny energetyczne

  14 323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

    324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

    325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

    326

Silniki powietrzne

    343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

    344

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

    349

Reaktory jądrowe

04 7 431

431 - 0 filtry (prasy) błotniarki, 431 - 4 cedzidła mechaniczne

    450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

    451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)

    454

Piece do wypalania tunelowe

    475

Aparaty bębnowe

    477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

  10 4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

  14 41

Obrabiarki do metali

    44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

    46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

    47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

  18 449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

    465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

    469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

    474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

    479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

    481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

    482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

    484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego. Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe. Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi.

    490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

    492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

    493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

  20 434

434-01 maszyny do zamykania słoi. Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek.

    465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

  30 491

Zespoły komputerowe

05 7 506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

    507

507-2 i 507-3 krystalizatory, 507-4 komory potne.

    548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

    583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla, 583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

  10 512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

    513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

    514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni, 514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe, 514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni. Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy. 514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze.

    520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego: 520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe, 520-2 cyrkulaki, 520-3 szlifierki, 520-4 tokarki i wiertarki do kamienia, 520-5 kombajny do robót przygotowawczych.

    523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

    525

525-31 autoklawy

    529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych: 529-81 do produkcji elementów z lastryko, 529-82 do produkcji sztucznego kamienia.

    56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

    582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

  14 50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

    517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

    52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

    53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

    54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

    55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

    561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

    568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

    57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

    59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

  18 505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

    51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

    58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

  20 506

506-3 odgazowywacze

    510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

    511

Obudowy zmechanizowane

    518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do: 518-01 pomiarów magnetycznych, 518-02 pomiarów geologicznych, 518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych, 518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

    535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali. Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych. Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników.

    579

579-000 dystrybutory, 579-000 dystrybutory, 579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne, 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

    580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

    581

Maszyny do robót budowlanych

    582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

  25 501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji, 501-1 porcelanowe młyny kulowe

    511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

    524

Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

    571

571-8 autoklawy do hydrolizy, 571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

    581

581-2 wibratory, 581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

06 4,5 600

Zbiorniki naziemne ceglane

    601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

    623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

    641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

    648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

    657

Akumulatory hydrauliczne

    660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

  10 6

Urządzenia techniczne

  18 61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

    641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

    662

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

    681

Kontenery

  20 629

Telefony komórkowe

    669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)

    633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

    634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

    662

662-5 ekrany kinowe

    644

644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

    664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

  25 644

644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

07 7 70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

    71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

    72

Tramwajowy tabor szynowy

    73

Pozostały tabor szynowy naziemny

    77

Tabor pływający

  14 700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

    710

710-01 lokomotywy akumulatorowe. 710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik". 710-10 do 14 wozy kopalniane

    770

770-13 kontenerowce

    773

773-1010 wodoloty

    780

Samoloty

    781

Śmigłowce

    743

Samochody specjalne

    745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

    746

Ciągniki

    747

Naczepy

    748

Przyczepy

    76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

  18 745

Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

    783

Balony

    788

Inne środki transportu lotniczego

    79

Środki transportu pozostałe

  20 740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

    741

Samochody osobowe

    742

Samochody ciężarowe

    744

Autobusy i autokary

    782

Szybowce

08 10 805

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

    806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem

  14 803

803-0 do 1 maszyny biurowe, 803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

  20 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

  25 801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

    802

802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

    804

Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

 

  • data utworzenia: 18-01-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: gośc (06-02-2017 09:34:20)
Temat: zła stawka amortyzacji podatkowej
Witam, co zrobić gdy firma przyjęła za wysoką stawkę amortyzacji podatkowej i wykryła ten błąd po 4 latach? jak dokonać korekty i czy jeżeli zmienił się symbol...pokaż całą treść
Witam, co zrobić gdy firma przyjęła za wysoką stawkę amortyzacji podatkowej i wykryła ten błąd po 4 latach? jak dokonać korekty i czy jeżeli zmienił się symbol rodzajowy w nowej KŚt to od stycznia trzeba go zmienić w księgach np 653 na 652 jeżeli stawka amortyzacyjna nie ulega zmianie?zwiń
Dodaj swój komentarz