Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

7% stawka VAT na usługę wykonania przyłączy gazowych - 2011.09.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-136/09/11-S/GZ

Opodatkowaniu 7% stawką podatku VAT podlegają roboty budowlane polegające na wykonaniu prac związanych z budową przyłączy gazowych zarówno wewnątrz budynku mieszkalnego, jak i przeprowadzone poza bryłą budynku oraz granicami działki.

 

Refaktura kosztów za media w nieruchomości opodatkowana 23% stawką VAT – 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-888/11-4/MS

Podatnik obciążając najemców kosztami związanymi z eksploatacją nieruchomości powinien stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości stawki za wynajem powierzchni. Opłaty te stanowią bowiem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z tytułu świadczenia usługi najmu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla kompleksowej usługi najmu nieruchomości, tj. w przypadku lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką VAT w wysokości 23%. Co więcej podatnik winien wystawiać najemcom nieruchomości, tj. Urzędom Pracy, fakturę VAT ze stawką właściwą dla najmu lokali użytkowych, która od dnia 1 stycznia 2011 r. wynosi 23% (do dnia 31 grudnia 2010 r. stawka ta wynosiła 22%), przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. opłaty za dostawę ciepłej i zimnej wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, ogrzewanie, eksploatację oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, zużycie energii elektrycznej i gazu, konserwację oraz dozór techniczny dźwigu osobowego a także monitoring budynku.


Montaż szaf typu komandor i mebli wnękowych znów na 23% VAT - 2011.09.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-953/11-4/MN

Zainteresowany wskazał, iż jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, świadczy usługi meblarsko-budowlane. Przyjmuje od indywidualnych klientów zamówienia na wykonanie oraz montaż szaf wnękowych, pawlaczy i garderoby w ich domach i mieszkaniach. Każde zamówienie od konkretnego klienta jest indywidualne. Wnioskodawca zawsze osobiście dokonuje obmiarów, następnie kupuje wszystkie materiały, półfabrykaty niezbędne do wykonania szaf pawlaczy, czy garderób i wykonuje z nich zamówione przez klientów szafy, pawlacze czy garderoby.

Analiza powołanych wyżej przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, iż warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji budynków lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie którejkolwiek z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.

Mając na uwadze powyższe oraz treść powołanych przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2011 r., stwierdzić należy, że do opisanych we wniosku usług polegających na montażu szaf wnękowych, pawlaczy i garderoby w domach i mieszkaniach zastosowanie ma stawka 23%, bowiem czynności te nie stanowią usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również usług, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Usługi ubezpieczeniowe opodatkowane 23 % stawką VAT - 2011.09.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-535/11-2/JM

Świadczone przez podatnika usługi inspekcji, lustracji i ustalania wysokości i rozmiaru szkód oraz odszkodowań, które z punktu widzenia relacji z ubezpieczonym wykonywane są zawsze w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela, nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 i art. 43 ust. 13, lecz są opodatkowane stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011 r. wynosi 23%.

 

Stawka opodatkowania dostawy miejsc postojowych wraz z lokalem mieszkalnym - 2011.08.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-692/09/11-S/AW

Dostawa lokalu mieszkalnego wraz z miejscem postojowym znajdującym się w wielostanowiskowym garażu i na powierzchni działki podlega opodatkowaniu wg preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 7%. Zaznacza się, iż dostawa miejsc postojowych znajdujących się w podziemiach budynku bądź na powierzchni działki, na której posadowiony jest budynek mieszkalny, odbywa się przez sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w tym w gruncie, zaś przyporządkowanie konkretnych miejsc postojowych do konkretnych lokali mieszkalnych – na zasadzie podziału do używania.

 

Sprzedaż ,,na wynos’’ opodatkowana 5% stawką VAT - 2011.07.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-710/11-2/MR

Sprzedaż „na wynos” napojów w postaci soków ze świeżych owoców oraz koktajli owocowych jeżeli są one napojami niegazowanymi, a udział masowy soku owocowego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz sprzedaż napojów w postaci: cappuccino, kawa latte, chococino zawierających tłuszcz mlekowy, stanowi dostawę towarów opodatkowaną stawką podatku w wysokości 5%, zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy w związku z poz. 31 załącznika nr 10 do ustawy.

 

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Infrastruktura towarzysząca budownictwu mieszkaniowemu - 2006.02.13

PP1-811/73/2006/JW/189

Do dnia 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Gdy infrastruktura ma charakter towarzyszący budownictwu mieszkaniowemu, jak i pozostałemu budownictwu, należy dla zastosowania właściwej stawki wydzielić tę część, która związana jest z obsługą budownictwa mieszkaniowego, np. na podstawie kosztorysu. Dopuszczalną metodą jest też metoda procentowego określenia udziału powierzchni mieszkalnej w całkowitej powierzchni obiektów.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Stawka VAT dla usług w zakresie organizacji kolonii – 2010.07.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-379/10/MS

W przypadku, gdy podatnik organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i dokonuje zakupów usług albo towarów od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, to organizacja tych kolonii, obozów jest usługą w zakresie turystyki. W tej sytuacji znajdzie zastosowanie art. 119 ustawy o VAT, zgodnie, z którym usługa taka będzie objęta szczególną procedurą opodatkowania marży i będzie podlegała opodatkowaniu w całości podstawową stawką VAT.


Stawka VAT dla ciastek i galaretki – 2010.07.06

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP2/443-298/10-2/MM

Sprzedaż wyrobu o nazwie „galaretka w połączeniu z ciastkiem”, która jest sklasyfikowana w symbolu PKWiU 15.81.12-00 podlega opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 7% zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, w związku z poz. nr 25 załącznika nr 3 do tej ustawy. Natomiast wyroby wyprodukowane przez podatnika i sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 15.84.23 jako, że nie zostały wymienione w żadnym z załączników do cytowanej wyżej ustawy, które zawierają wykazy towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi, do ich dostawy zastosowanie znajdzie, w myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podstawowa stawka podatku VAT w wysokości 22%.


Stawka VAT dla wytworzenia i dostawy czasopism – 2010.06.30
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-361/10/BS

Jeżeli w wyniku wykonanych przez drukarnię czynności wytworzony jest, z materiału własnego nowy produkt, a następnie drukarnia przenosi prawo do rozporządzania tym produktem na nabywcę jak właściciel, to należy uznać te czynności za dostawę towarów. Dostawa czasopism oznaczonych stosownym symbolem ISSN zaklasyfikowanych w PKWiU 22.13, o ile spełniają warunki wynikające z powołanych przepisów § 39 ust. 2 rozporządzenia, podlega opodatkowaniu obniżoną do wysokości 0% stawką podatku.

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz