Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Strój służbowy w kosztach firmy

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej niezbędne jest często zapewnienie pracownikom odpowiedniej odzieży. Dotyczyć to może np. odzieży roboczej, ochronnej, a w przypadku pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem także eleganckich garniturów, czy też garsonek. Podobne wydatki ponoszą także sami przedsiębiorcy na własne ubrania – odpowiedni strój jest bowiem nieodzowny w przypadku spotkań biznesowych z kontrahentami. Podatnicy mają wątpliwości  czy wydatki takie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowej sprawie podstawowe znaczenie ma kwestia ustalenia rodzaju danej odzieży służbowej oraz charakteru pracy wykonywanej przez pracownika. Ważne jest bowiem, czy pracownik ma obowiązek używać w pracy dany strój oraz czy nadaje się on do używania także poza miejscem pracy. W praktyce chodzi bowiem o to, aby danemu ubiorowi nadać tylko i wyłącznie charakter służbowy a nie osobisty. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, w której garnitur używany przez pracownika, czy też przedsiębiorcę w czasie pracy, będzie również wykorzystywany poza godzinami pracy.

Obowiązek używania ubioru służbowego mogą na pracowników nakładać akty prawne, może on również wynikać z decyzji kierownika zakładu. Taki obowiązek może zostać wprowadzony decyzją kierownika zakładu oraz  dotyczyć może np. obsługi hotelu, kelnerek, sprzedawców. Ubiór ten zazwyczaj posiada cechy charakterystyczne dla danej firmy jak logo firmy, fason, kolorystyka czy też inne szczegóły. W podanych przypadkach wydatek na ubiór służbowy będzie kosztem uzyskania przychodów, pod warunkiem, iż odzież ta utraci charakter odzieży osobistej poprzez charakterystyczny krój, kolor, umieszczenie na nim w sposób trwały logo firmy - Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 26.01.2007 r., sygn. 1473/WP/415/789/42/07/JK.

Urzędy skarbowe wskazują, że ubiór służbowy musi utracić charakter odzieży osobistej. Odzież służbowa powinna być bowiem specjalną odzieżą noszoną tylko w związku z wykonywaną pracą, której charakter powinien uniemożliwiać wykorzystywanie jej dla celów osobistych np. mundur, odzież robocza (kombinezon, fartuch). Warunki takie może spełniać także odzież reprezentacyjna (np. garnitur). Odzież taka powinna być jednak charakterystyczna dla danej firmy poprzez barwę, krój, logo itp. (Pomorski Urząd Skarbowy, 22.02.2005 r., DP/P1/423-0006/05/AK).

W sytuacji gdy ubiór nie traci charakteru odzieży osobistej, wydatki na jego zakup, jako wydatki na cele osobiste pracownika, nie stanowią kosztów - wyrok NSA z dnia 4.03.2009 r., sygn. akt II FSK 1672/07.

W wyrokach NSA z dnia 13.02.1998 r., sygn. akt I SA/Gd 1228/96, NSA z 24.04.1996 r., sygn. akt SA/Gd 1380/95 sądy stwierdziły, że wydatki na zakup odzieży mogą stanowić koszty uzyskania przychodu.

W przedmiotowej kwestii nieco odmienna interpretację zaprezentowała Izba Skarbowa w Warszawie (19.06.2006 r., 1401/PD-4230Z-53/06/ER) odnosząc się do wydatków na zakup garsonek i garniturów dla prezenterów telewizyjnych, uznając, że odpowiednio ubrany pracownik reprezentuje swojego pracodawcę. Zdaniem izby nakłady na odzież reprezentacyjną mają na celu podkreślenie dobrego wizerunku firmy. Dotyczy to zarówno wydatków związanych z zakupem strojów służbowych opatrzonych logo podatnika, jak też strojów niepozbawionych cech odzieży osobistej (np. garnitury, garsonki), lecz wykorzystywanych tylko i wyłącznie w celach służbowych przez prezenterów telewizyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 26.06.2008 r., nr ITPB3/423-241/08/MT uznał, że wyposażenie pracowników w stroje służbowe z logo firmy może mieć realny wpływ na decyzje klientów, tym samym kształtować popyt na towary lub usługi oferowane przez pracodawcę, przyczyniając się do powstawania przychodów. Takie wydatki mają cechy wydatków reklamowych. W podobnym duchu wypowiedział się Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 26.02.2009 r., sygn. IBPBI/2/423-1115/08/PP.

Analiza poszczególnych interpretacji urzędów skarbowych pokazuje jednak, że trudno jest wskazać wyraźną granicę między ubiorem wyłącznie służbowym, a ubiorem mogącym być wykorzystywanym także na cele osobiste. PrzykładowoUrząd Skarbowy w Zgorzelcu (14.04.2006 r., US.PD-I-415/1/6/2006) uznał, że wydatki związane z zakupem materiału, koronek oraz uszyciem stroju łużyckiego dla sprzedawczyń zatrudnionych w sklepach firmowych, nie będą kosztem uzyskania przychodu. Zdaniem urzędu strój łużycki nie jest bowiem strojem charakterystycznym dla danej firmy lecz jest strojem regionalnym i może być wykorzystany przez pracownika poza firmą do innych celów np. kulturowych, uroczystości społeczności łużyckiej itp.

W odniesieniu do wydatków na ubiory przedsiębiorców warto przytoczyć orzeczenie NSA z 09.02.1999 r., sygn. akt I S.A./Wr 714/97 NSA. NSA wskazał w nim, że zakup odzieży, stanowi wydatek związany w ogóle z faktem funkcjonowania danej jednostki w życiu społecznym niezależnie od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą. Sąd uznał także, że odpowiedni wygląd może mieć wpływ na wzajemny stosunek kontrahentów, co nie przesądza jednak, że wydatek na zakup ubrania jest wydatkiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskiwanie przychodów w ramach działalności gospodarczej nie jest zatem uzależnione od rodzaju noszonej odzieży, gdyż schludny wygląd niezbędny jest dla wykonywania wielu zawodów poza sferą działalności gospodarczej.

Ministerstwo Finansów w interpretacji z 14.04. 1998 r. (PO2/AS-0179-1782/98)  uznało, że „pomiędzy powstaniem lub zwiększeniem uzyskiwanego przez agentów lub doradców ubezpieczeniowych przychodu a poniesieniem wydatków na zakup stroju służbowego (butów, koszuli, garnituru itp.) trudno dopatrzeć się takiego związku, brak jest podstawy do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej przez nich działalności”. Zdaniem MF takie wydatki mają charakter wydatków typowo osobistych.

Urzędy skarbowe uznawały także, że kosztami uzyskania przychodu z działalności gospodarczej lekarza mogą być również wydatki na zakup ubioru roboczego w szczególności fartucha, bluzy wraz ze spodniami (Urząd Skarbowy w Siemianowicach Śląskich, 23.11.2005 r., USPDI-415/12/4111/P/i/13/AK/05) a w przypadku pielęgniarki, wydatki na zakup fartucha oraz rękawiczek (Urząd Skarbowy w Kościanie, 29.07.2005 r., PD/415-21/05). Taka odzież nie ma bowiem charakteru odzieży osobistej.

Urzędy skarbowe uznały także, że do kosztów działalności pielęgniarek nie mogą być zaliczone wydatki na zakup butów i kurtki, nawet jeżeli przedmiotem prowadzonej działalności jest świadczenie usług medycznych w domach pacjentów, co wiąże się z dużym zużyciem odzieży wierzchniej i obuwia (Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie, 14.06.2005 r., I US I/415/13/04; Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, 23.05.2005 r., PF-2/415/112/05). Takie samo stanowisko zajęła także Izba Skarbowa w Rzeszowie w kwestii wydatków na zakup odzieży letniej i zimowej oraz obuwia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na roznoszeniu ulotek reklamowych do domów klientów, mimo, że podatnik roznosząc ulotki przechodzi dziennie 15 - 20 km, zużywając rocznie 4 - 6 par obuwia, niszcząc odzież (spodnie, bluzy i kurtki) plecakiem, w którym przenosi ulotki reklamowe lub wskutek zniszczenia odzieży przez psy (19.09.2005 r., IS.I/1-4150/5/05).

W przedmiotowej kwestii widać więc, że stanowiska organów skarbowych jest zasadniczo jednolite. Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup odzieży wykorzystywanej do celów osobistych. Kosztem uzyskania przychodu będzie natomiast zarówno zakup odzieży ochronnej, jak i odzieży reprezentacyjnej, charakterystycznej dla firmy. Również wydatki na zakup eleganckich, jednorodnych, opatrzonych logo firmy strojów służbowych dla pracowników administracyjnych można uznać za koszty reklamy, a co za tym idzie wrzucić w koszty uzyskania przychodów.

Remigiusz Fijak
Anna Pokrywczyńska

Data publikacji: 18.10.2006
Data aktualizacji: 25.05.2010

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz