Podatek VAT

Odliczenia VAT

Termin odliczenia VAT

Podatnik powinien kierować się ściśle określonymi zasadami odliczeń podatku VAT. Zbyt wczesne odliczenie podatku lub odliczenie zbyt późne spowodować może powstanie zaległości podatkowej.

Kiedy odliczam - zasada ogólna
Zdarzenie Data (okres), w której odliczam VAT

Otrzymałem fakturę VAT od kontrahenta

W okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy

W jednym z dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych, nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury; jeśli fakturę otrzymano później - niż w tych 3 okresach - odliczenie dopiero w okresie otrzymania faktury.

Na zasadzie korekty danego okresu – jeśli nie ująłem w powyższych datach

Otrzymałem fakturę VAT przed otrzymaniem towaru lub wykonaniem usługi

W okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy lub w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, nie wcześniej niż w dacie otrzymania faktury; przeniesienie prawa do ropozrządzania jak właściciel lub wykonanie czynności nie jest konieczne do odliczenia VAT. 

Otrzymałem fakturę VAT zaliczkową

w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy lub w jednym z dwóch kolejnych okresów lub na zasadzie korekty, nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury.

 

Zasady wskazane powyżej dotyczą wyłącznie typowych faktur wystawianych przez typowych podatników podatku VAT. Należy każdorazowo kontrolować, czy faktura nie zawiera dodatkowych informacji, co do podmiotu wystawiającego fakturę lub co do czynności (jej rodzaju), która spowoduje ustalenie zasad szczególnych.

Kiedy odliczam – zasady szczególne
Zdarzenie Jakich przypadków dotyczy zasada szczególna?

faktura korygująca zmniejszająca/zwiększająca

w przypadku faktur obniżających wartość pierwotną na fakturze - w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę korygującą (ale nie można w jednym z dwóch kolejnych okresów)
w przypadku udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej zmniejszającej podatek, stawkę lub podstawę opodatkowania - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dowiedział się o prawidłowych warunkach transakcji (ale nie stosuje się zasady korekty odliczenia w jednym z dwóch okresów kolejnych)
w przypadku faktur podwyższających - w okresie, w której powstał obowiązek podatkowy z tytułu podwyższenia lub w jednym z dwóch okresów kolejnych po okresie w którym powstał ten obowiązek, nie wcześniej niż w okresie otrzymania faktury korygującej zwiększającej
WNT w rozliczeniu za okres w którym w stosunku do WNT powstał obowiązek podatkowy pod warunkiem, że otrzymał fakturę dokumentującą WNT w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy oraz uwzględnił kwotę podatku należnego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek;
na zasadzie korekty  w rozliczeniu za okres, w którym upłynął termin do otrzymania faktury dokumentującej WNT; w przypadku późniejszego otrzymania tej faktury - możliwa ponowna korekta w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał tę fakturę.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-04-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz