Udział w zyskach

Podatnicy PIT opłacają podatek dochodowy od dywidendy w formie ryczałtu 19%. Podatek ten potrącany jest bezpośrednio przez płatnika - spółkę.

Podatnicy CIT nie płacą podatku od dywidendy, tzn. płatnik - spółka wypłacająca potrąca ten podatek przy wypłacie dywidendy, jednak podatnik CIT otrzymujący dywidendę odlicza w pełni tenże potrącony podatek w swojej deklaracji CIT-2.

Ryczałt PIT

Podatek dochodowy potrącany jest w dniu dokonania wypłaty dywidendy, bezpośrednio z kwoty dywidendy.

W razie przeznaczenia dochodu na powiększenie kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach funduszu udziałowego spółka-płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyższeniu kapitału zakładowego lub akcyjnego, a w spółdzielniach od dnia podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały dotyczącej podwyższenia funduszu udziałowego.

Jeżeli kapitał zakładowy czy akcyjny podwyższany jest z kapitału zapasowego, wówczas kapitał zakładowy (akcyjny) zostaje podwyższony o kwotę pomniejszoną o należny zryczałtowany podatek dochodowy, gdyż równowartość kwot przeznaczonych z kapitałów spółki na podwyższenie kapitału akcyjnego, stanowi dochód udziałowca (akcjonariusza) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, a więc dochód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Kapitał zapasowy więc ostatecznie zostanie przeznaczony w części na zryczałtowany podatek dochodowy, w części pozostałej zaś - na kapitał zakładowy (akcyjny).

Stawka podatku wynosi 19%.

Spółka wypłacająca dywidendę wpłaca ją na rachunek urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następnego po pobraniu, składając zarazem deklarację PIT-8A.

Po zakończeniu roku podatkowego - do końca lutego - spółka składa jedynie deklaracje IFT obcym rezydentom podatkowym, natomiast w stosunku do rezydentów polskich nie wystawia już żadnej informacji rocznej (minister nie sporządził wzoru takiej deklaracji, pomimo że ustawa zobowiązuje do jej złożenia).

Dochód z likwidacji i umorzenia

Podatek dochodowy od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Powołane przepisy obejmują zatem wszelkie przychody (dochody), jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Istotne jest źródło, jakim jest fakt bycia udziałowcem. Wartość otrzymanego przez udziałowca majątku w związku z likwidacją spółki będzie zatem opodatkowana jako dochód z udziału w zysku osoby prawnej.

Majątek spółki w likwidacji, pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, dzieli się między wspólników. Przy ustalaniu dochodu do opodatkowania wartość otrzymanego przez udziałowca majątku należy pomniejszyć o wartość nominalną dokonanych wpłat lub równowartość wniesionych wkładów niepieniężnych na objęcie udziału.

Wartość przychodów w naturze oblicza się na podstawie przeciętnych cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości.

Do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych zalicza się również dochody z umorzenia udziałów/akcji.

Wymienione wyżej dochody należy opodatkować na takich zasadach, jak dywidendę.

Uwaga ! Dochód osób zagranicznych

Udziałowcy - obcy rezydenci podatkowi mogą korzystać ze zwolnień podatkowych albo obniżenia stopy procentowej podatku dochodowego, po przedstawieniu certyfikatu rezydencji podatkowej przed dokonaniem wypłaty. Szczegóły określają każdorazowo umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, zawarte z poszczególnymi państwami.

Rozliczenie roczne

osoby fizyczne nie ujmują dochodów z udziału w zyskach osób prawnych w żadnych rozliczeniu rocznym, w szczególności nie ujmują ich w PIT-38, gdzie wykazywane są dochody kapitałowe innego rodzaju.