Pracownicy i ZUS

Umowa o pracę

Zawarcie umowy o pracę

Nawiązanie stosunku pracy, ustalenie warunków jej świadczenia oraz wypłaty wynagrodzenia, bez względu na podstawę prawną tego stosunku, zawsze wymaga zgodnego oświadczenia woli pracodawcy i pracownika. Jego skutkiem jest zawarcie przez strony umowy o pracę i tym samym ostateczne nawiązanie stosunku pracy.

Forma pisemna umowy o pracę

Umowa o pracę będąca zgodnym oświadczeniem woli powinna przyjmować formę pisemną. Jeżeli forma ta nie została zachowana pracodawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy pracownika winien jest potwierdzić na piśmie wcześniejsze ustalenia stron co do rodzaju i warunków owej umowy.

Do zachowania formy pisemnej potrzebne jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie, który obejmuje treść oświadczenia. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana dokumentów zawierających treść oświadczenia strony, zaopatrzonych w podpisy stron, bądź wymiana dokumentów, z których każdy został podpisany przez jedną ze stron. (Art. 78 k.c.).

UWAGA!! Brak pisemnej umowy o pracę nie powoduje jej nieważności. Jednak bezpośrednim skutkiem jej braku, w przypadku niedopełnienia ustalonych w umowie ustnej warunków przez jedną ze stron, są trudności w dochodzeniu swoich praw, a więc trudności w udokumentowaniu wcześniejszych postanowień zawartych w umowie ustnej.

 

Płatne SMS Aktywny formularz do pobrania
Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę (na czas określony i nieokreślony)
Umowa o pracę o zastępstwo

 

Uwaga !

Pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę – podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł (Art. 281. ust 2 KP).

Elementy umowy o pracę

Każda umowa o pracę powinna szczegółowo określać:

  1. strony umowy,
  2. rodzaj pracy,
  3. miejsce wykonywania pracy,
  4. wynagrodzenie za pracę, które odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy,
  5. wymiar czasu pracy,
  6. termin rozpoczęcia.

Szczególnie istotnym elementem umowy jest rodzaj wykonywanej pracy. Powinien być on przedstawiony w umowie w sposób jak najbardziej szczegółowy i nie ograniczać się jedynie do nazwy stanowiska. Co więcej w celu uniknięcia niedomówień warto zadbać, by obok rodzaju pracy znalazły się wyszczególnione obowiązki zatrudnionego pracownika. Rodzaj wykonywanej pracy jest kluczowym elementem umowy, ponieważ ma on wpływ na pozostałe jej składniki tj. miejsce wykonywania pracy przez pracownika, jego wymiar, a także wysokość wynagrodzenia.

Uwaga! Oddelegowane pracowników

Pracodawca w przypadku zmiany warunków pracy oraz zakresu obowiązków jest zobowiązany każdorazowo poinformować o tym fakcie pracownika z zachowaniem formy pisemnej. Pracownik nie zawsze musi wyrażać zgodę na przejęcie nowych obowiązków. Jeśli jednak nie wyrazi zgodny na zmianę zakresu obowiązków, a proponowane nowe obowiązki są zgodne z rodzajem wykonywanej przez niego pracy (określonej w umowie o pracę) może stanowić to podstawę do wypowiedzenia umowy (Wyrok SN z 3 kwietnia 1997 r., sygn. I PKN 77/97).

Miejsce wykonywania pracy powinno być jak najbardziej dopasowane do rodzaju i charakteru pracy. Określenie miejsca wykonywania pracy pracownika nie sprawia większych problemów w przypadku, gdy mamy do czynienia z pracownikiem stacjonarnym, mieszczącym się w konkretnym zakładzie pracy.

Przez ,,stałe miejsce pracy’’ nie należy rozumieć jedynie świadczenia pracy w tym samym geograficznie miejscu. ,,Stałym miejscem pracy’’ zgodnie z art. 29 § 1 pkt 2 k.p. może być pewien obszar geograficzny np. polska, czy określone województwo (Wyrok SN z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. II UK 114/09).

Problem pojawia się wówczas, gdy należy określić miejsce wykonywania pracy pracownika mobilnego, podlegającego stałemu przenoszeniu się z miejsca na miejsce. Należy w takim przypadku szczegółowo określić obszar działalności pracownika np. województwo, kraj. 
Ważne by miejsce to było szczegółowo opisane i możliwe do jednoznacznego zidentyfikowania.

Zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy o czasie pracy kierowców poprzez ,,podróż służbową’’ należy rozumieć każde zadanie służbowe, polegające na wykonaniu na poleceń służbowych związanych z przewozem drogowym poza miejscowość. Miejscowość ta oznacza siedzibę pracodawcy na rzecz którego pracownik świadczy pracy.

Miejscem wykonywania pracy wyznaczonym przez pracodawcę może być również zakład pracy innego podmiotu, pod jego kierownictwem. Praca świadczona w tym zakładzie pracy nie powoduje powstania stosunku pracy (Wyrok SN z 5 listopada 1999 r., sygn. I PKN 337/99).

Wysokość wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia za pracę powinno opierać się na zgodnym oświadczeniu woli pracodawcy i pracownika. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za wykonywaną pracę, które nie może być niższe od wynagrodzenia minimalnego. Jego wysokość powinna być dostosowana przede wszystkim do rodzaju wykonywanej pracy, kwalifikacji pracownika oraz ilości i jakości świadczonej przez niego pracy (Art. 781.)

Wymiar czasu pracy

Zgodnie z Art. 1281. przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje do wyłącznej dyspozycji swojego pracodawcy w zakładzie pracy, bądź innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Czas pracy nie może przekraczać 8h pracy na dobę i 40 godzin tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Praca poza obszarem UE

W przypadku, gdy umowa o pracę zawierana jest z pracownikiem skierowanym do pracy w państwie nie należącym do Unii Europejskiej (na okres przekraczający 1 miesiąc), umowa ponadto powinna określać:

  1. czas wykonywanej pracy za granicą
  2. waluta w jakiej będzie wypłacane pracownikowi wynagrodzenie w czasie wykonywania pracy za granicą

Przed skierowaniem pracownika do pracy poza granicami kraju pracodawca winny jest przedstawić na piśmie dodatkowe informacje określające należne pracownikowi świadczenia z tytułu skierowania do pracy poza granicami kraju (m.in. zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania), a także warunki jego powrotu do kraju.

UWAGA! UMOWA PRZEDWSTĘPNA

Zawarcie umowy o pracę może poprzedzać zawarcie umowy przedwstępnej z kandydatem do pracy - będącej zobowiązaniem do zawarcia przyrzeczonej umowy o pracę. Zgodnie z Art. 3891 k.c. jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona nie został wyznaczony, to powinna ona być zawarta w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną do żądania umowy przyrzeczonej.

Roszczenie zawarcia umowy przyrzeczonej w następstwie umowy przedwstępnej przysługuje jedynie osobie, której przyrzeczono nawiązanie umowy o pracę. Umowa przedwstępna może dotyczyć zatem jedynie zawarcia umowy o pracę z pominięciem innych form zatrudnienia np. umów cywilnoprawnych (Uchwała SN z dnia 4 maja 1979 r., I PZP 5/79).

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 07-02-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz