Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Działalność gospodarcza

Uproszczone sprawozdania finansowe - jednostki mikro

2017

Wartość przychodów netto – w euro Przeliczenie (dla jednostek w roku 2017)

1.200.000 EUR*

5.157.120 zł

2.000.000 EUR*

8.595.200 zł

  

Kurs średni NBP euro na 3 października 2016 r. = 4,2976 zł

Uproszczone zasady sporządzania sprawozdania finansowego dotyczą jednostek mikro.

Jednostkami mikro są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

Podstawa prawna

  • Art. 3 ust 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz