Pracownicy i ZUS

Urlop macierzyński - Pracownicy i ZUS

Wymiar urlopu ojcowskiego

Od 1 stycznia 2012 roku pracownikowi – ojcu wychowującym dziecko przysługuje urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni. Przy czym tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym obejmującym zarówno dni robocze jak i dni wolne od pracy. Urlop ten jest niepodzielny. Oznacza to, że pracownik – ojciec dziecka ma możliwość skorzystania z urlopu ojcowskiego wyłącznie jednorazowo w pełnym wymiarze 2 tygodni.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko (biologicznemu jak i adopcyjnemu) przysługuje prawo do skorzystania z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego. Kryterium warunkującym prawo do urlopu jest wiek dziecka. I tak ojciec dziecka urlop ten może wykorzystać nie dłużej niż:

  • do ukończenia przez dziecko12 miesiąca życia (urlop należy więc przerwać w dniu, w którym dziecko kończy 1 rok życia) lub
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie - nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia. W przypadku dziecka wobec którego dokonano odroczenia obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.

Urlop ojcowski odróżnić należy od tzw. urlopu tacierzyńskiego czyli tak naprawdę od urlopu macierzyńskiego wykorzystywanego przez ojca dziecka. Prawo takie przysługuje na wniosek pracownika.

Podobnie pracownik, nie później niż w terminie 14 dni po przyjęciu na wychowanie dziecka i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie o przysposobienie dziecka lub przyjęcie na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem zawodowej rodziny zastępczej) ma prawo do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie mu bezpośrednio po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim urlopu rodzicielskiego również w pełnym wymiarze. Pracodawca zobowiązany jest wniosek taki uwzględnić.

 

Uwaga:

Urlop ojcowski przysługuje nie tylko pracownikom. Mogą z niego skorzystać także ojcowie prowadzący działalność gospodarczą, o ile podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Urlop ojcowski na podstawie złożonego wniosku

Urlopu ojcowskiego udziela się pracownikowi – ojcu wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku. Wniosek ten należy złożyć w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Na pracodawcy ciąży obowiązek uwzględnienia wniosku złożonego przez pracownika.


Pozostałe uprawnienia ojca związane z narodzinami dziecka – zmiany przepisów

Po wejściu w życie przepisów ustawy z dnia 28 maja 2013 roku o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 675) od dnia 17 czerwca 2013 roku ojciec dziecka może nadal korzystać z dotychczas przysługujących mu praw urlopowych tj. urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni - możliwych do wykorzystania do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.

Co więcej w sytuacji rezygnacji przez matkę dziecka z części urlopu macierzyńskiego może on wykorzystać pozostałą jego część i skorzystać z tzw. urlopu tacierzyńskiego.

Pracownik – ojciec dziecka może skorzystać także z prawa opiekowania się dzieckiem na dodatkowym urlopie macierzyńskim w pełnym wymiarze lub dzieląc go z matką dziecka.

<< więcej o dodatkowym urlopie macierzyńskim


 

 

Nowe przepisy uprawniają ojców do skorzystania również z nowego urlopu rodzicielskiego – zarówno w pełnym wymiarze lub w częściach z matką dziecka.

<< więcej na temat urlopu rodzicielskiego

 

 

 

Ojcowie dzieci mogą wybrać się również na urlop wychowawczy. Jeżeli tata - pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, będzie miał on prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w dowolnym terminie w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem – nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.

 

Iwona Karkus
Piotr Szulczewski
VAT.pl

  • data utworzenia: 14-06-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Danuśka (30-06-2015 10:52:54)
Temat: do aggrh
To jest możliwe. ZUS wtedy wypłaca normalnie zasiłek za te 14 dni przebywania na urlopie ojcowskim. Nie ma błędu w tekście....pokaż całą treść
To jest możliwe. ZUS wtedy wypłaca normalnie zasiłek za te 14 dni przebywania na urlopie ojcowskim. Nie ma błędu w tekście. zwiń
Autor: aggrh (16-04-2014 00:39:38)
Temat: urlop ojcowski
Ojcowie prowadzący działalność gospodarczą mogą przebywac na 2 tygodniowym urlpoie ojcowskim!!! co za brednie autora któy pisze na odwrót!!!
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz