Pracownicy i ZUS

Urlop macierzyński - Pracownicy i ZUS

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy. Urlop przysługuje w wymiarze do 3 lat i otrzymać go można w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na występujące przerwy, czy rodzaj stosunku pracy. Oznacza to, że do stażu pracy dla celów urlopu wychowawczego wlicza się okres pracy nie tylko u pracodawcy udzielającego urlopu lecz także u pracodawców poprzednich. Dodatkowo do okresu zatrudnienia pracowniczego, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wychowawczego, wlicza się okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych, (por. wyrok SA w Białymstoku z dnia 18 czerwca 1998 r.).
 

Zmiany w urlopie wychowawczym obowiązujące od 1 października

 

Uwaga!

Standardowy urlop wychowawczy nie jest uzależniony od tego, czy inny domownik lub inna osoba może zapewnić opiekę dziecku dodatkowo, np. w czasie gdy osoba podejmie jakąś inną pracę zarobkową.

Urlop przysługuje do ukończenia przez dziecko 5 lat, stąd zbyt późne wystąpienie o urlop ogranicza jego wymiar maksymalnie do ukończenia przez dziecka tego wieku.

Urlop wychowawczy można wykorzystać nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Może być on wykorzystany w częściach, z tym że nie może być ich więcej niż cztery.

 

Zmiana zasad udzielania urlopu wychowawczego


Pracownik posiadający co najmniej sześciomiesięczny okres zatrudnienia sprawujący opiekę nad dzieckiem wymagającym osobistej opieki zatrudnionego, przy czym stan dziecka potwierdzony jest orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, ma prawo do skorzystania z tego urlopu w wymiarze do 3 lat jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Pracownik ten może skorzystać z urlopu wychowawczego bez względu na to, czy wcześniej już korzystał z prawa do niego. Łączny wymiar urlopu w przypadku takiej osoby wynosić może nawet 6 lat.


Rodzice dziecka lub opiekunowie dziecka mogą korzystać jednocześnie z urlopu wychowawczego przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy – pod warunkiem, że spełniają warunki konieczne do skorzystania z tego urlopu – a więc każde z nich posiada co najmniej 6 miesięczny okres zatrudnienia w zakładzie pracy. Łączny wymiar wykorzystanego urlopu nie może przekraczać 3 lat (w przypadku dodatkowego urlopu wychowawczego – 6 lat).

Urlop w wymiarze 3 (6 lat) przysługuje osobno na każde z dzieci.

Okres przebywania na urlopie wychowawczym wlicza się do okresu zatrudnienia.

Ochrona przed zwolnieniem w trakcie trwania urlopu wychowawczego

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w trakcie trwania urlopu wychowawczego. Czas ochrony przed zwolnieniem obejmuje okres od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie tego urlopu do dnia jego zakończenia.

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji:

  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
  • gdy zaistnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika.

Uwaga!

W sytuacji złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności przez pracodawcę mających na celu rozwiązanie umowy o pracę, umowa ta zostaje rozwiązana w terminie przewidzianym w tych czynnościach.

Urlop wychowawczy a inna praca zarobkowa

Przebywanie pracownika na urlopie wychowawczym nie wyklucza prawa do podjęcia pracy zarobkowej zarówno u dotychczasowego jak i u innego pracodawcy a także podjęcia innej działalności zarobkowej, nauki czy szkolenia – pod warunkiem, że nie wyklucza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W przypadku ustalenia, że pracownik zaprzestał osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy we wskazanym przez siebie terminie – nie dłuższym niż 30 dni od dnia stwierdzenia takich okoliczności i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.


Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik ma prawo do rezygnacji z urlopu wychowawczego w każdym czasie za zgodą pracodawcy a także w terminie najpóźniej 30 dni przez zamierzonym powrotem do pracy. Powrót następuje na wniosek, po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek dopuścić do pracy pracownika powracającego z urlopu wychowawczego na dotychczasowym stanowisku, a gdy nie jest to możliwe na stanowisku równorzędnym z wcześniej zajmowanym, bądź na stanowisku odpowiadającym kwalifikacjom zawodowym pracownika. Wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego pracownikowi na stanowisku zajmowanym przed urlopem wychowawczym (wynagrodzenie musi być takie jakby z urlopu nie korzystał).

Pracownik ma prawo do złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy (do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy) - w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Wniosek ten pracownik musi złożyć na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. W przypadku, gdy wniosek ten został złożony bez zachowania właściwego terminu – wymiar czasu pracy obniżany jest nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. Pracownik, który złożył wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy zyskuje ochronę przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę. Pracodawca w takim przypadku nie może rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku przez pracownika do dnia powrotu do wcześniejszego wymiaru czasu pracy. Ochrona ta obowiązuje nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

 

Iwona Karkus
Piotr Szulczewski
VAT.pl

  • data utworzenia: 14-06-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz