Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Usługi na rzeczowym majątku ruchomym

Usługi na rzeczowym majątku ruchomym są usługami, dla których ustawa o VAT przewiduje specjalne zasady opodatkowania. W praktyce okazuje się jednak, że podatnicy świadczący takie usługi mają wiele problemów z ich podatkowym rozliczeniem. Wątpliwości dotyczą m.in. określenia jakie prace stanowią „usługi na rzeczowym majątku ruchomym”, jak powinno się je dokumentować oraz jak określić miejsce ich opodatkowania.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, miejscem opodatkowania usług w przypadku świadczenia na rzecz podmiotów niebędących podatnikami podatku VAT jest miejsce gdzie usługi te są faktycznie wykonywane. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie w przypadku naprawy samochodów czy innego sprzętu w okresie wyjazdów przez nie podatników. W przypadku natomiast gdy stronami transakcji są przedsiębiorcy – podatnicy podatku VAT i podatku od wartości dodanej – miejscem świadczenia jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Sytuacje szczególne mogą sprawić, że miejsce to zmieni się na stałe miejsce prowadzenia działalności (gdy na rzecz takiej jednostki usługa jest świadczona) lub na rzecz stałego miejsca zamieszkania lub pobytu (jeżeli usługobiorca nie posiada siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności). Taki przypadek dotyczy przede wszystkim usług napraw sprzętu wykorzystywanego do działalności na terenie obcego kraju.

Regulacje ustawy o VAT w żaden sposób nie definiują jednak, co należy rozumieć pod pojęciem „usług na rzeczowym majątku ruchomym”. Jak sama nazwa wskazuje powinny to być usługi, które nie są związane z nieruchomościami. Twierdzenie takie wydaje się jak najbardziej słuszne. Przykładów usług na rzeczowym majątku ruchomym jest bardzo dużo. Można tutaj wymienić np. naprawę rzeczy ruchomych, usługi serwisowe i gwarancyjne związane z rzeczami ruchomymi, instalację, montaż i demontaż rzeczy ruchomych, przetwarzanie i uszlachetnianie (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 12 stycznia 2006r., 1472/RPP1/443-29/06/KB). Usługą taką jest również pakowanie – gdy usługa polega na skompletowaniu wszystkich elementów zestawu, zapakowaniu ich w folię lub pudełko i przygotowaniu dostawy gotowej do odbioru przez klienta (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2.07.2010 r., sygn.. akt ILPP2/443-612/10-2/EWW).

Podatnicy powinni jednak zwrócić uwagę na to żeby nie mylić „usług na rzeczowym majątku ruchomym” z „dostawą z montażem”. W przypadku dostawy towarów często dochodzi do sytuacji kiedy towary te są montowane u kontrahenta lub na rzeczach ruchomych kontrahenta. W praktyce więc granica pomiędzy „usługą” a „montażem” może być bardzo cienka, w związku z czym podatnikom zaleca się zachować szczególną ostrożność.

Z odróżnieniem „dostawy” od „usługi” nie powinni mieć problemu podatnicy, którym kontrahenci powierzają określone materiały, aby wykonać na nich jakieś usługi, np. przerobienie, przetworzenie itp. Często jednak podatnicy wykonują określone usługi na materiale powierzonym przez kontrahenta, łącząc go z towarami własnymi. Powstaje więc problem, czy podatnik dokonuje dostawy tych towarów, czy też wykorzystuje je do świadczenia „usług na rzeczowym majątku ruchomym”. Na rozwiązanie tej kwestii wskazała Izba Skarbowa w Opolu (29 grudnia 2005r., PP-I-005/204/AK/05) uznając, że o tym czy dane czynności są dostawą towarów czy świadczeniem usług na majątku ruchomym decyduje charakter i warunki wykonywania usługi, które powinny wynikać przede wszystkim z zawartej z kontrahentem umowy. Zdaniem IS w Opolu „jeżeli kontrahent powierza materiały o charakterze podstawowym, istotnym dla danego towaru, a czynności Spółki będą polegały na wytworzeniu towaru z tych materiałów, z ewentualnym zastosowaniem dodatkowych materiałów własnych, niezbędnych do świadczenia głównego, tj. usługi - to należy uznać, że Spółka wykonuje usługi na majątku ruchomym”. Na podobne problemy zwrócono uwagę w orzeczeniach: WSA w Łodzi w wyroku z 30 grudnia 2008 r. (sygn. I SA/Łd 1176/08), NSA w wyroku z 21 stycznia 2009 r. (sygn. I FSK 1409/08), WSA w Opolu w wyroku z 6 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Op 30/11).

Przy kwalifikacji usług należy uwzględniać m.in. znaczenie dostarczonej przez kontrahenta wiedzy technologicznej, rodzaj świadczonych czynności, a także znaczenie dla odbiorcy poszczególnych świadczeń w znaczeniu gospodarczym. Nie należy natomiast automatycznie uznawać, że w przypadku dostarczenia ponad 50 % (kryterium wartościowe) składników potrzebnych do wytworzenia zamówionego produktu, i po przekazaniu wytworzonego produktu zlecającemu lub podmiotowi przez niego wskazanemu świadczenie należy uznać za dostawę towarów Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 2012 r. (sygn. akt I FSK 1154/11).

W przypadku wykonywania usług na materiałach powierzonych należy jednak zauważyć, że ustawa o VAT wprowadza obowiązek ewidencjonowania otrzymanych towarów. Ewidencja taka powinna zawierać w szczególności datę otrzymania towarów, dane pozwalające na identyfikację towarów oraz datę wydania towaru po wykonaniu usługi przez podatnika. Ustawodawca nie określił jednak szczególnej formy prowadzenia tej ewidencji, dlatego można uznać, że jest ona dowolna (Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 12 sierpnia 2005r., 1473/WV/443/190/123/2005/JZ). Ponadto ustawodawca nie wskazał dokumentów, jakie podatnik obowiązany jest załączać do przemieszczanych towarów zarówno przed, jak i po wykonaniu usługi. Zatem uznać należy, iż dopuszczalne są wszystkie dokumenty potwierdzające przebieg danej czynności (Urząd Skarbowy w Krapkowicach, 23 lutego 2006r., PP-443/41/JSZ/05).

Z tytułu usług na majątku ruchomym świadczonych na rzecz podatnika mającego siedzibę poza Polską (w sytuacji gdy będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od wartości dodanej), polski podatnik VAT będzie zobligowany do wystawienia faktur dokumentujących wykonane usługi z adnotacją „odwrotne obciążenie” i bez wykazanej kwoty podatku (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2014.06.18, ILPP4/443-138/14-5/EWW).

Przykładem usług na rzeczowym majątku ruchomym są np. usługi świadczone przez warsztaty samochodowe, które wykonują naprawy pojazdu kontrahenta. Gdyby kontrahent miał siedzibę w kraju UE i podał świadczącemu usługę numer VAT-UE pod jakim jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku od wartości dodanej (VAT) w innym kraju UE niż Polska to miejscem opodatkowania takiej usługi byłby kraj, który wydał nabywcy numer VAT-UE.

Należy pamiętać, by odróżniać usługi na ruchomym majątku rzeczowym od wykorzystania tego majątku (najem, dzierżawa leasing). W tych bowiem przypadkach, szczególnie przy najmie krótkookresowym środków transportu, obowiązują inne zasady ustalania miejsca opodatkowania. Miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Miejscem świadczenia usług polegających na wynajmie, innym niż wynajem krótkoterminowy, środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. Natomiast miejscem świadczenia usługi wynajmu statku rekreacyjnego, innego niż wynajem krótkoterminowy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym statek rekreacyjny jest faktycznie oddawany do dyspozycji usługobiorcy, pod warunkiem że usługodawca faktycznie świadczy tę usługę ze swojej siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, znajdujących się w tym miejscu.

 

Piotr Szulczewski Data publikacji: 2015-12-30

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Mike (23-02-2018 21:25:00)
Temat: a takie tam
kolejny prawniczy bełkot porada nie-nie, tak-tak z której nic nie wynika. A może prościej będzie na pytanie. Firma naprawia plandekę na TIRze lub kupuje opony w trakcie...pokaż całą treść
kolejny prawniczy bełkot porada nie-nie, tak-tak z której nic nie wynika. A może prościej będzie na pytanie. Firma naprawia plandekę na TIRze lub kupuje opony w trakcie eksploatacji tegoż w Niemczech i otrzymuje fakturę z naliczonym Vatem to jest to dostawa usług i towarów czy nie i wymaga unijnej VAT-UE czy nie i czy Niemcy popełnili błąd w fakturowaniu czy nie. Życzę dobrej zabawy!zwiń
Dodaj swój komentarz