Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Kadrowe

Formularze:
 1. Ankieta personalna dla kandydata na pracownika
 2. Dane osobowe
 3. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 4. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 5. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
 6. Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego
 7. Deklaracja członkowska
 8. Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 9. Dziennik korespondencji
 10. Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych
 11. Ewidencja urlopów
 12. Ewidencja zatrudnienia
 13. Faktura korygująca dwuwalutowa Euro - Złoty (EUR - PLN)
 14. Formularz zgłoszeniowy do pracy
 15. Informacja o składzie zarządu spółki
 16. Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
 17. Informacja o zwolnieniu w wyniku redukcji etatów
 18. Karta danych osobowych
 19. Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna)
 20. Karta ewidencyjna korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 21. Karta ewidencyjna niektórych uprawnień pracowników
 22. Karta informacyjna kandydata
 23. Karta obiegowa zmiany
 24. Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń pracownika)
 25. Karta stażu
 26. Karta urlopów
 27. Kontrakt menedżerski
 28. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca
 29. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 30. Kwestionariusz osobowy dla pracownika - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 31. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy - Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500
 32. List polecający
 33. Lista obecności
 34. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem
 35. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
 36. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 37. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r. Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b‒d, f i g, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 38. Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 39. Oświadczenie dla celów urlopu rodzicielskiego
 40. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 41. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 42. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 43. Oświadczenie o zarobkach w ostatnim kwartale roku
 44. Oświadczenie pracownicy (matki lub opiekuna dziecka)
 45. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
 46. Oświadczenie pracownika dotyczące utworów chronionych prawem autorskim
 47. Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy
 48. Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego
 49. Pismo o przyznanie dodatku za znajomość języka obcego
 50. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
 51. Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego
 52. Podanie o pożyczkę
 53. Podziękowanie kandydatowi za udział w teście
 54. Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów do zatrudnienia na dane stanowisko
 55. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 56. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 57. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
 58. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
 59. Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów planowanych urlopów
 60. Przedwstępna umowa o pracę
 61. Przykładowy wzór Regulamin Wynagradzania
 62. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie
 63. Przyznanie obowiązków pracy
 64. Rachunek do umowy zlecenie - Automatyczne obliczenia wykonują się w formularzu excelowym   Zmiany dot. umów zlecenie w 2017 r:.   1. Stawki godzinowe dla zleceniobiorców - obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, 2....
 65. Rejestr zatrudnionych pracowników
 66. Rozwiązanie stosunku pracy
 67. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 68. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 69. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 70. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 71. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 72. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 73. Skierowanie na badania lekarskie (wstępne / okresowe / kontrolne) - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3a) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 74. Skierowanie na badania profilaktyczne
 75. Skierowanie na badanie psychologiczne w celu wydania orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na danym stanowisku - Dz.U. 2010 Nr 131, poz. 888 (załącznik 1)
 76. Spis dokumentów w teczce
 77. Świadectwo pracy - Dz.U. 2017, poz. 1044 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 78. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 79. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 80. Umowa o dzieło z rachunkiem
 81. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 82. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 83. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 84. Umowa o pracę na czas określony - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 85. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 86. Umowa o pracę na zastępstwo
 87. Umowa o pracę nakładczą
 88. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 89. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 90. Umowa o szkolenie i konsultacje
 91. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 92. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 93. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 94. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 95. Umowa o zachowaniu poufności
 96. Umowa o zakazie konkurencji
 97. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 98. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 99. Umowa Partnerska
 100. Umowa zlecenie
 101. Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
 102. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
 103. Wniosek o przyznanie premii
 104. Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
 105. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 106. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 107. Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej ratalnej - krótkoterminowej
 108. Wniosek o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu śwadczeń socjalnych
 109. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę
 110. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 111. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 112. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 113. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 114. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 115. Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej
 116. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 117. Wniosek o wypłatę nagrody
 118. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
 119. Wniosek pracownika do pracodawcy o wypłacenie wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem urlopu
 120. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 121. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 122. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 123. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 124. Wzór wniosku o przyznanie nagrody
 125. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 126. Zaproszenie kandydata do udziału w teście
 127. Zapytanie o referencje kandydata do pracy
 128. Zaświadczenie o odbyciu stażu
 129. Zaświadczenie o zarobkach
 130. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 131. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 132. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 133. Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy
 134. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.