Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek
 4. E 103 - Korzystanie z prawa wyboru
 5. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 6. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 7. EMP - Wniosek o emeryturę
 8. EMZ - Załącznik do wniosku o emeryturę dla osób, które ubiegają się o emeryturę z zagranicznej instytucji państw UE/EFTA
 9. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 16a)
 10. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 11. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 16b)
 12. Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
 13. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność w kilku państwach
 14. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 15. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 16. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE art. 12.1. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 17. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu...
 18. Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe
 19. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 20. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej
 21. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7
 22. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 23. US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach.
 24. US-8 - Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego
 25. Wniosek do ZUS o wyjaśnienie nieprawidłowości przekazanych środków Otwartego Funduszu Emerytalnego
 26. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS
 27. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 28. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 29. Wniosek o udzielenie informacji o skutkach w sferze ubezpieczeń społecznych
 30. Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 31. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 32. Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
 33. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 34. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
 35. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 36. Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
 37. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego
 38. ZPW - Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zasiłku
 39. ZUS E-22 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) - (wersja nieobowiązująca)
 40. ZUS E-22a Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny
 41. ZUS E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych
 42. ZUS E-25 Imienny wykaz wydanych legitymacji
 43. ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 26 stycznia 2016 r.
 44. ZUS KOA - Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
 45. ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 17 .06.2016 r.
 46. ZUS Kp-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 47. ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 48. ZUS N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
 49. ZUS N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
 50. ZUS Np-7 - Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego Formularz obowiązuje od dnia 4 lutego 2016 r.
 51. ZUS PEL - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 52. ZUS RD-3 - Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
 53. ZUS Rp-1 Epom - Wniosek o emeryturę pomostową Formularz obowiązuje od dnia 16.06.2016 r.
 54. ZUS Rp-12 - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Formularz obowiązuje od dnia  17 czerwca 2016 r.
 55. ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego...
 56. ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 57. ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych Formularz obowiązuje od dnia 27.10.2015 r.
 58. ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązuje od dnia 16.06.2016 r.
 59. ZUS Rp-1R - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia  17.06.2016 r.
 60. ZUS Rp-2 - Wniosek o rentę rodzinną Formularz obowiązuje od dnia 17 czerwca 2016 r.
 61. ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 22.07.2015 r.
 62. ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia  22.07.2015 r.
 63. ZUS Rp-2b - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 22.07.2015 r.
 64. ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.
 65. ZUS Rp-3a - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja dwujęzyczna stosowana w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą)
 66. ZUS Rp-6 - Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązuje od dnia 17 czerwca 2016 r.
 67. ZUS Rp-6Z - Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych Formularz obowiązujący od dnia 17 czerwca 2016 r.
 68. ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Formularz obowiązuje od dnia 17 czerwca 2016 r. Wzór dostępny w aktywnych formatach MS Word i MS Excel
 69. ZUS Rp-8 Zeznanie świadka
 70. ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 71. ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
 72. ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu Formularz obowiązujący od dnia 17 czerwca 2016 r.
 73. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 10 czerwca 2016 r.
 74. ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego - Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 r.
 75. ZUS Z-15 - Oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego Formularz obowiązujący od dnia 2 listopada 2016 r.
 76. ZUS Z-28 Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 77. ZUS Z-28a Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 78. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 r.
 79. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 r.
 80. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz obowiązujący od dnia 10 czerwca 2016 r.
 81. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 82. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
 83. ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego
 84. ZUS-EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.