Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Właściwy kurs waluty dla celów podatku VAT

Obecne przepisy ustawy o VAT zmieniły zasady przeliczania kursu waluty. Dawniej zgodnie z zasadami ogólnymi, kwotę wyrażoną na fakturze w walucie obcej przeliczało się stosując średni kurs NBP z dnia wystawienia faktury. Zasada ta dotyczy jednak tylko sytuacji, w której faktura została wystawiona w terminie, xw którym podatnik był zobowiązany do jej wystawienia.

Obecnie za kurs przeliczeniowy dla celów podatku VAT zgodnie z art. 31a ustawy o podatku od towarów i usług przyjmuje się kurs średni NBP z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio datę powstania obowiązku podatkowego w związku z tą transakcją.

Terminem powstania obowiązku podatkowego najczęściej jest termin wystawienia faktury VAT, a jeżeli nie wystawiono jej terminowo - 7 dzień od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Jeżeli otrzymano zaliczkę, przedpłatę itp. to obowiązek podatkowy uniezależnia się od daty wystawienia faktury i powstaje w dacie otrzymania tej kwoty, przeliczenie będzie zatem wcześniejsze. W przypadku nie wystawienia faktury w wymaganym terminie, do przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych stosuje się średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego.

Wcześniej – przed zmianą - stosowano kurs z dnia wystawienia faktury, zatem w praktyce był to z reguły kurs przynajmniej o jeden dzień późniejszy. Problem pojawiał się w przypadku, gdy w danym dniu odpowiedni kurs nie został jeszcze ogłoszony przez NBP. Obecnie taki problem nie istnieje – stosuje się ostatnio ogłoszony kurs z dnia roboczego poprzedzającego bezpośrednio dzień powstania obowiązku podatkowego.

Kurs NBP jest wyliczany i ogłaszany o godz. 11:00 i podatnicy mogą go znaleźć w serwisach informacyjnych: Reuters, Telerate, Bloomberg, telegazecie TVP1, na stronie internetowej NBP i w oddziałach NBP (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 27 marca 2006r., 1471/NTR2/443-655a/05/MP). Tam też NBP ma obowiązek ogłaszania kursu wymiany walut. Podatnicy mogą jednak uzyskać informację o średnim kursie NBP także w innych źródłach (np. strony internetowe banków). Należy jednak pamiętać, że kursy publikowane w prasie są faktycznie kursami z dnia poprzedniego i mogą być stosowane tylko do momentu ogłoszenia kursów przez NBP w danym dniu (Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, 5 lipca 2005r., PSUS/PPOI/443/196-2/05/AD).

Obecnie kurs z dnia poprzedniego stosowany jest aż do końca dnia – zatem nie ma znaczenia czy transakcję przeliczamy przed czy po przekazaniu informacji o średnim kursie NBP danego dnia – nie dojdzie zatem do dwóch różnych współczynników przeliczeń. Jeżeli dzień poprzedzający datę powstania obowiązku podatkowego jest dniem wolnym – z obliczeniem kursu należy cofnąć się aż do ostatniego dnia roboczego i zastosować kurs ogłoszony tego dnia.

W przypadku natomiast, gdy podatnik może wystawić fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego i wystawi ją w przewidzianym przepisami terminie (taka możliwość dotyczy przypadków szczególnych, gdzie fakturę wystawia się nie później niż w dniu powstania obowiązku podatkowego, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed tym dniem), a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej na tej fakturze, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Niestandardowe zasady przeliczeń stosuje się do:

  • importu towarów - przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi,
  • usług wstępu na imprezy masowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021), w przypadku których kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania wyrażone w walucie obcej mogą być przeliczane na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów (w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT kurs jest obowiązkowy – ustawa natomiast zawiera zasadę prawa wyboru metody stosowanego kursu waluty obcej),
  • faktur wystawianych w euro przez Centralne Biuro Opłat Trasowych EUROCONTROL w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego – przeliczenia dokonuje się według średniego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.

Omówione zasady są jedynymi zasadami którymi powinni kierować się podatnicy VAT przeliczając odpowiednie wartości wyrażone w walutach obcych widniejące na fakturach. Dlatego nie jest dopuszczalne stosowanie następujących zasad stosowania kursów walut:

  • kurs z dnia załadunku - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, 1 lutego 2006r., PP-443/62/2005; chyba, że w tym dniu podatnik powinien (lub może) wystawić fakturę (Izba Skarbowa w Gdańsku, 7 sierpnia 2004r., PI/005-640/04/CIP/01);
  • kurs sprzedaży walut NBP - Urząd Skarbowy w Głubczycach, 13 stycznia 2006r., POIII-443/2/ST/06;
  • kurs z dnia potwierdzenia przez właściwy urząd celny wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty Europejskiej – chyba, że faktura eksportowa nie została wystawiona wymaganym terminie (Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 31 maja 2005r., III-2/443-43/21375/05/PJ).

Największe problemy sprawia jednak podatnikom przeliczanie wartości wyrażonych w walutach obcych na fakturach korygujących, które są wystawiane np. w przypadku udzielenia lub otrzymania rabatów, pomyłek, co do ceny lub ilości towarów, zwrotów, reklamacji. Problemy takie występują szczególnie przy transakcjach wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy towarów. Dostawy takie nie podlegają bowiem odprawie celnej, co powoduje częste pomyłki, co do ilości dostarczonych towarów i skutkuje koniecznością wystawienia faktury korygującej.

W takich okolicznościach podatnicy mają wątpliwości czy powinni zastosować kurs wymiany walut:

  • z dnia wystawienia faktury pierwotnej (czyli tej, która jest korygowana), czy też,
  • z dnia wystawienia faktury korygującej.

Większość organów skarbowych stoi jednak na stanowisku, że pierwsze rozwiązanie, tj. zastosowanie kursu z dnia wystawienia faktury pierwotnej, jest rozwiązaniem właściwym. Stanowisko takie wynika z faktu, że faktury korygujące powodują zmianę wysokości obrotu i kwot podatku wykazanych w fakturze pierwotnej (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 28.04.2010 r. nr IPPP3/443-126/10-2/KC, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 9.10.2008 r., IBPB3/423-606/08/PP). Zastosowanie innego kursu wymiany walut niż z faktury pierwotnej mogłoby powodować powstanie różnic kursowych w korygowanych wartościach, a taka sytuacja byłaby sprzeczna z zasadami określania i korygowania obrotu (Izba Skarbowa we Wrocławiu , 20 lutego 2006r., PP III 443/1858/05/PD; Opolski Urząd Skarbowy, 9 stycznia 2006r., PP/443-162-1-GK/05/06; Dolnośląski Urząd Skarbowy , 23 czerwca 2005r., PP II 443/1/183/107i/05 ; Urząd Skarbowy w Brzegu, 19 kwietnia 2005r., PP-443-IN-31-AK-05; Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy w Sosnowcu, 10 lutego 2005r., PSUS/PPO I/443/43/ 05 /ŁG).

Problemem jest również rozdźwięk między kursem stosowanym w fakturach zaliczkowych a kursem zastosowanym do przeliczenia faktury VAT końcowej. Uznać należy, że podatek VAT na fakturach należy wpisywać zawsze w złotych polskich. Na fakturze końcowej sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części należności. Wskazując na zależność pomiędzy chwilą powstania obowiązku podatkowego przy zaliczkowym trybie regulowania płatności za dostawę towaru, należy stwierdzić, iż w przypadku umownego ustalenia ceny towaru w walucie obcej – w tym wypadku w Euro – waluta ta stanowi miernik wartości tego towaru. Zatem obliczenie rzeczywistej, konkretnej wysokości podstawy wymiaru podatku winno rozpoczynać się od ustalenia aktualnej kwoty pozostałej do zapłaty za towar, która jednocześnie stanowi podstawę obliczenia podatku od towarów i usług. W przypadku zaliczkowej procedury płatności ceny za towar, należy pomniejszyć całkowitą kwotę należności w Euro o sumę już uiszczonych zaliczek w Euro, a następnie pomniejszyć obliczony w ten sposób podatek o sumę kwot tego podatku wyrażoną w Euro wykazanych w fakturach zaliczkowych. Dopiero tak dokonana operacja rozrachunkowa pozwala na przeliczenie kwoty podatku VAT na złote (ILPP2/443-1444/09/11-S/EN, 2011.01.28, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

 

Remigiusz Fijak data publikacji: 14-07-2006
Piotr Szulczewski data aktualizacji: 15-11-2012


 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz