Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Woda mineralna, kawa i herbata dla pracowników

Pracodawcy mają wątpliwości co do skutków podatkowych udostępniania nieodpłatnie wody mineralnej, kawy i herbaty swoim pracownikom. Wątpliwości pojawiają się zarówno w zakresie kosztów uzyskania przychodów pracodawcy, opodatkowania przychodu pracowników, jak i opodatkowania zużycia tych towarów podatkiem VAT.

Z punktu widzenia kosztów uzyskania przychodów pracodawcy wydatek powinien być uznany za koszt uzyskania przychodów. W tym celu muszą być spełnione łącznie 2 warunki:

  1. wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  2. wydatek nie może być wymieniony w katalogu wydatków, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Biorąc to pod uwagę urzędy skarbowe wskazują, że do kosztów uzyskania przychodów mogą zostać zaliczone wydatki poniesione na prawidłowe funkcjonowanie podmiotu gospodarczego, a co za tym idzie wydatki związane z zapewnieniem pracownikom odpowiednich warunków socjalnych zgodnie z Kodeksem Pracy. W myśl rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach uciążliwych nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje (Lubelski Urząd Skarbowy, 2 kwietnia 2007r., PD.423-7/07; Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich; 27 marca 2007r., PD/415-3/07; Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, 5 września 2005r., PD/415-94/05/R1).

Przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 165, poz. 1650) określają ponadto, że do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów w ciągu całej zmiany roboczej. Na tej podstawie można uznać, że zapewnienie wszystkim pracowników wody i napojów jest obowiązkiem pracodawcy i wydatki z tym związane powinny stanowić koszty uzyskania przychodów (Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie, 6 sierpnia 2004r., PD-423/5/GŁ/04). Podobnie (IPPB5/423-165/12-2/JC, 2012.05.29,Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie) możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów:

  • wydatków na kawę, herbatę, cukier, mleko i wodę dokonywanych na rzecz pracowników Spółki objętych Regulaminem Pracy i zużywanych przez nich podczas bieżącej pracy,
  • wydatków na zakup drobnych artykułów spożywczych na poczęstunek dla pracowników na spotkaniach i naradach służbowych,
  • wydatków na drobny poczęstunek dla kontrahentów i klientów.

Wcześniej Urząd Skarbowy w Zakopanem (5 stycznia 2007r., PD/415/I/34/06) uznał jednak, że jeżeli obowiązek wydawania posiłków nie będzie wynikał z odrębnych przepisów, to wydatki poniesione przez pracodawcę na ten cel nie będą kosztami uzyskania przychodów. Jeżeli więc pracodawca nie był zobowiązany do zapewnienia pracownikom posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych, to wydatki z tym związane nie będą kosztami podatkowymi.

Urząd Skarbowy Warszawa-Praga (24 maja 207r., 1434/DD1/415/18P/07/EM) wskazał jednak na inny aspekt rozliczenia przedmiotowych wydatków. Urząd uznał, że wydatki ponoszone przez pracodawcę na artykuły spożywcze: napoje (kawa, herbata, soki, woda) i posiłki dla pracowników mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zapewnienie pracownikom dobrych warunków pracy poprzez zakup napojów (kawa, herbata, soki, woda) oraz zamawianie posiłku tylko w razie konieczności w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania czasu pracy i rozładowania napięć w zespole, poprawienia nastroju pracowników w sytuacjach szczególnie stresujących, pozytywnie wpływa na wydajność pracy, co przenosi się pośrednio na wydajność firmy jako podmiotu generującego przychody. Urząd uznał, że w takich okolicznościach kosztem może być nawet zamówienie dla pracowników od czasu do czasu pizzy. Podobnie do kosztów zaliczyć można wydatki na nabycie usług cateringowych, kawę, herbatę, ciastka podawanych podczas wewnętrznych spotkań zarządu, wewnętrznych szkoleń – bez udziału kontrahentów (IPPB5/423-468/12-2/JC, 2012.08.09, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Podobnie uznał także Urząd Skarbowy w Chodzieży (21 grudnia 2006r., PB415-15/06) wskazując ponadto na ważną kwestię, a mianowicie, że wydatki na zapewnienie pracownikom napojów nie stanowią wydatków na reprezentację. Wydatków takich nie stanowią bowiem wydatki na rzecz pracowników. Ma to szczególnie duże znaczenie w świetle przepisów ustaw o podatkach dochodowych obowiązujących od 1.01.2007r. zgodnie, z którymi do kosztów uzyskania przychodów nie są zaliczane wydatki na reprezentację w szczególności na zakup artykułów spożywczych.

Urząd Skarbowy w Głogowie (20 września 2005r., PD.I./415/1/26/05) uznał, że kosztami uzyskania przychodów mogą być nawet wydatki na zakup napojów energetycznych typu „Red Bull”, jako wydatki poniesione celem poprawienia koncentracji pracowników oraz sprawności psychofizycznej w okresie ich wzmożonego wysiłku w pracy.

Kosztami uzyskania przychodów nie mogą być jednak wydatki na napoje dla właściciela firmy. Stanowią one bowiem wówczas jego wydatki osobiste.

Udostępnianie pracownikom nieodpłatnie napojów w miejscu pracy może powodować ustalenie przychodu ze stosunku pracy. Zastosowanie w tym zakresie znajduje art. 21 ust. 1 pkt 11) ustawy o PIT, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Na podstawie pkt 11b) tego artykułu wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

Urzędy skarbowe wskazują, że jeżeli pracodawca nie jest zobowiązany do ponoszenia określonych świadczeń na rzecz pracowników to stanowią one dla pracowników przychody ze stosunku pracy podlegające opodatkowaniu (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 27 lutego 2006r., 1471/DPF/415-126/06/ML; Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 7 kwietnia 2004r., ZD/423-78/04). Aby jednak doszło do opodatkowania to pracodawca powinien być w stanie ustalić wysokość świadczenia przypadającego na danego pracownika (Pomorski Urząd Skarbowy, 8 maca 2005r., DM/P/415-0016/05/ŁB; Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim, 24 lutego 2005r., PD/415-2/2005; Izba Skarbowa w Szczecinie, 31 maja 2004r.). W praktyce jest to jednak często niemożliwe do określenia, ponieważ trudno ustalić który pracownik ile wypił herbat w ciągu miesiąca (ILPB1/415-309/12-2/AMN, 2012.06.21, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu). Zatem wydatki na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych podczas bieżącej pracy pracowników zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy (pracownicy korzystają podczas pracy z kawy dostępnej w ekspresach, herbaty, cukru do słodzenia oraz mleczka i wody pitnej) będą stanowiły koszty świadczeń pracowniczych i jako takie nie powinny być doliczane do wynagrodzenia pracowników celem ich opodatkowania (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie IPPB2/415-228/12-2/MG, 2012.05.29).

Pamiętać należy jednak, że Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FSK 2740/11) wskazał, że uczestnictwo w imprezie integracyjnej, w której odbyciu nie można ustalić konkretnego udziału pracownika a w konsekwencji przychodu – stanowi dla niego mimo wszystko przychód podatkowy, wyceniany według wartości proporcjonalnej do wszystkich pracowników. Orzecznictwo jest jednak niejednolite i niektóre z późniejszych wyroków wskazywały na brak możliwości ustalenia przychodu po stronie pracowników z tego typu świadczeń np. wyrok WSA w Gdańsku z 16.05.2012 r., sygn. akt I SA/Gd 293/12, wyrok WSA w Łodzi z 2.03.2012 r., sygn. akt I SA/Łd 41/12.
Natomiast z pewnością udostępnianie prywatnie posiłków np. na stołówce – i nie jest związane z wykonywaniem czynności służbowych, za które pracownicy nie muszą płacić – stanowi przychód pracownika.

Wiele wątpliwości pracodawców dotyczy także tego, czy przekazując pracownikom nieodpłatnie napoje do zużycia w miejscu pracy należy to przekazanie opodatkować podatkiem VAT. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega bowiem także nieodpłatne przekazanie na cele osobiste pracowników towarów i usług oraz wszelkie inne przekazania towarów stanowiące darowiznę. Urzędy skarbowe uznają w takich okolicznościach, że zapewnienie pracownikom napojów w czasie pracy nie ma związku z osobistymi potrzebami pracowników, a ponadto pojęcia „przekazania” nie można utożsamiać ze zużyciem towarów na cele pracowników w czasie ich pracy (Opolski Urząd Skarbowy, 27 października 2005r., PP/443-120-1-GK/05). Taki sens interpretacji przepisów o VAT w zakresie nieodpłatnych dostaw istniał zarówno przed, jak i po nowelizacji z kwietnia 2011 r. W związku z tym zużycie towarów na rzecz pracowników nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Natomiast przekazywanie posiłków, które nie ma związku z prowadzoną działalnością (np. na nieodpłatnej stołówce pracowniczej) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Reasumując powyższe rozważania należy uznać, że jeżeli do zapewnienia pracownikom napojów lub posiłków zobowiązują pracodawcę przepisy BHP, to wydatki z tym związane są kosztem uzyskania przychodu pracodawcy a po stronie pracownika powstaje przychód, który jednak jest zwolniony z opodatkowania. Jeżeli do zapewnienia podobnych świadczeń nie zobowiązują pracodawcę określone przepisy, to będzie on mógł zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych, jeżeli wykaże związek tych wydatków z przychodem (np. poprzez wpływ na motywację, czy też koncentrację pracowników). Przychód uzyskany w ten sposób przez pracownika nie jest zwolniony z opodatkowania, ale aby był opodatkowany, pracodawca powinien dokładnie określić jego wysokość dla pracownika, co wydaje się bardzo utrudnione, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. Przekazanie do zużycia napojów nie podlega natomiast opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Remigiusz Fijak Data publikacji: 16-08-2007
Piotr Szulczewski Data aktualizacji: 25-10-2012

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz