Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Kwoty przekazywane kontrahentowi, jako jego udział w przychodach ze wspólnego przedsięwzięcia nie są kosztem ani przychodem podatkowym - 2011.09.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/2/423-748/11/JD

Środki otrzymane przez Spółkę, a następnie przekazane kontrahentowi na mocy zawartej umowy o wspólnym przedsięwzięciu są dla Spółki obojętne podatkowo, tzn. ich wpływ na konto bankowe Spółki nie wiąże się z uzyskaniem przychodu a ich wypływ (przekazanie kontrahentowi) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Na podstawie art. 15 ust. 1 updop należy stwierdzić, że środki przekazywane kontrahentowi nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, gdyż pomiędzy nimi a osiąganymi przez Spółkę przychodami nie wystąpi wspomniany wcześniej związek przyczynowo – skutkowy. Wypłata tych środków nie przyczynia się ani do powstania przychodu ani do jego zwiększenia. Przekazanie środków kontrahentowi ma jedynie na celu spełnienie obowiązku rozliczenia się przez Spółkę z uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia przychodów.

 

Nieumorzona wartość początkowa oczyszczalni jest kosztem uzyskania przychodów dopiero po faktycznej likwidacji oczyszczalni - 2011.09.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/2/423-748/11/JD

Nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych po dokonaniu fizycznej likwidacji środka trwałego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż likwidacja księgowa nie jest tożsama z likwidacją fizyczną. Istnieją sytuacje, w których środek trwały zostaje wyksięgowany z ewidencji bilansowej, a jego fizyczna likwidacja nie zostaje jeszcze przeprowadzona.

W procesie likwidacji środka trwałego należy wyróżnić trzy etapy:

  • moment przeznaczenia do samej likwidacji środka trwałego,
  • moment postawienia w stan likwidacji, z którym wiąże się wyksięgowanie danego środka z ewidencji bilansowej, a ujęcie go w ewidencji pozabilansowej,
  • moment zakończenia likwidacji, czyli ostateczne wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego jest jego faktyczna likwidacja. Z czynności tej sporządza się protokół fizycznej likwidacji, który oznacza zakończenie procesu likwidacji środka trwałego.

 

Koszt opracowania wniosku o dofinansowanie przez firmę zewnętrzną – kosztem uzyskania przychodu - 2011.09.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-183/11-2/PM

Podatnik poniósł wydatek związany z opracowaniem przez firmę consultingową wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków unijnych. W ocenie Organu przedmiotowy wydatek nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwanymi przychodami, niemniej jednak, należy zauważyć, iż związany jest z funkcjonowaniem Spółki i jako taki stanowi pośrednie koszty uzyskania przychodów, bez względu na ostateczne efekty starań o przyznanie dotacji. Stwierdza się zatem, że wydatek mający związek z opracowaniem wniosku, sfinansowany ze środków własnych podatnika, nie objęty dofinansowaniem, nie będzie wykluczony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Spółki, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.


Wynagrodzenie członka rady nadzorczej nie zawsze kosztem uzyskania przychodu - 2011.09.09

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-89/11-2/IR

Wynagrodzenie wypłacane za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, na podstawie podjętej uchwały, stanowi koszt uzyskania przychodów, o ile spełnia przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże, w niektórych indywidualnych przypadkach występują sytuacje uzasadniające nie uznawanie tego rodzaju wydatków za koszty uzyskania przychodów lub nie uznawanie ich w pełnej wysokości. Takie sytuacje występują m.in. w przypadkach, gdy takie wynagrodzenia w szczególności:

  • są ustalone w wysokości uzasadniającej zastosowanie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • są uchwalone z naruszeniem art. 235 Kodeksu spółek handlowych powodującym, że uchwała przyznająca wynagrodzenie takim udziałowcom dotknięta jest wadą powodującą jej nieważność w tym zakresie,
  • stanowią formę ukrytej wypłaty dywidendy (np. w przypadkach kiedy wysokość takich wynagrodzeń „dopasowywana" jest do wysokości dochodów Spółki) lub stanowi próbę obejścia przepisów ustawy.

 

Koszty wykonania usługi reklamacji zwolnione podatkowo – 2011.09.06

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3/423-370/10/11-S/MM

Koszty poniesione z tytułu usługi serwisowej w ramach obsługi reklamacji (na terenie innego niż Polska kraju UE przez podmiot trzeci) wyprodukowanych i sprzedanych przez Spółkę części mieszczą się w zakresie działalności strefowej Spółki i w związku z tym wpływają na ustalenie dochodu korzystającego ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy.

 

Koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia wierzytelności – 2011.08.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3/423-742/08/11-S/MM

Kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia wierzytelności własnej jest wartość nominalna wierzytelności, a więc obejmująca również kwotę należnego podatku od towarów i usług (brutto), stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla oceny kosztów przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności zarachowanej do przychodu z działalności gospodarczej, nie ma znaczenia okoliczność, że wierzytelność ta do przychodów z działalności gospodarczej zaliczona została w kwocie netto, z pominięciem należnego podatku od towarów i usług, to jest w związku z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym przypadku bowiem występują odrębne źródła przychodu, a zbywana wierzytelność nie jest tym samym co przychód należny z działalności gospodarczej. Wierzytelność obejmuje całą kwotę należności, w tym także odpowiadającą należnemu podatkowi od towarów i usług.

 

Zakup kart przedpłaconych i nagród w kompleksowej usłudze kosztem uzyskania przychodu – 2011.08.17

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB5/423-556/11-2/RS

Spółka ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów stanowiących podstawę kalkulacji wynagrodzenia Spółki należnego z tytułu wykonywania zawartej umowy, tj. zakupu kart przedpłaconych oraz nagród pieniężnych i rzeczowych, poniesionych w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi na rzecz B. S. A.. W sytuacji przedstawionej we wniosku nie następuje zmniejszenie majątku Wnioskodawcy. Jak wynika bowiem ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wszelkie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowych umów pozostają w ścisłej korelacji z należnym wynagrodzeniem. Kwoty wydatkowane przez Spółkę na nabycie ww. nagród są ujmowane w wynagrodzeniu należnym Spółce na podstawie umów o świadczenie usług na rzecz B. S. A. (wartość wydatków stanowi w całości podstawę kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia przedmiotowych usług).

 

Zakup kabiny dla palaczy kosztem uzyskania przychodu - 2011.08.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB5/423-535/11-4/RS

Pomimo, że ustawodawca w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych (art. 16 ust. 1 ustawy), nie wymienia wydatków poniesionych na zakup kabiny dla palaczy, to należy mieć zawsze na względzie fakt, że podstawowym warunkiem zakwalifikowania tego typu wydatków do kosztów podatkowych jest ich związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanym z tej działalności przychodem. Należy także podkreślić, iż koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

 

Badanie sprawozdania finansowego - 2001.04.26

PB 3-8214-99/WK/02

Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego związanego ze zwykłym tokiem działalności podmiotu, zarówno o charakterze obligatoryjnym, jak i prowadzonego na podstawie decyzji organów jednostki, która nie ma ustawowego obowiązku poddawania badaniu jej rocznych sprawozdań finansowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia.

Nasze komentarze

Garnitur i garsonka kosztem - 2006.06.19

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PD-4230Z-53/06/ER

Wydatki poniesione w związku z zakupem strojów służbowych opatrzonych logo podatnika jak też strojów nie pozbawionych cech odzieży osobistej ( np. garnitury, garsonki) lecz wykorzystywanych tylko i wyłącznie w celach służbowych przez prezenterów telewizyjnych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podatnika w ramach wydatków na reprezentację .

więcej

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj