Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Kwoty przekazywane kontrahentowi, jako jego udział w przychodach ze wspólnego przedsięwzięcia nie są kosztem ani przychodem podatkowym - 2011.09.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/2/423-748/11/JD

Środki otrzymane przez Spółkę, a następnie przekazane kontrahentowi na mocy zawartej umowy o wspólnym przedsięwzięciu są dla Spółki obojętne podatkowo, tzn. ich wpływ na konto bankowe Spółki nie wiąże się z uzyskaniem przychodu a ich wypływ (przekazanie kontrahentowi) nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. Na podstawie art. 15 ust. 1 updop należy stwierdzić, że środki przekazywane kontrahentowi nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, gdyż pomiędzy nimi a osiąganymi przez Spółkę przychodami nie wystąpi wspomniany wcześniej związek przyczynowo – skutkowy. Wypłata tych środków nie przyczynia się ani do powstania przychodu ani do jego zwiększenia. Przekazanie środków kontrahentowi ma jedynie na celu spełnienie obowiązku rozliczenia się przez Spółkę z uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia przychodów.

 

Nieumorzona wartość początkowa oczyszczalni jest kosztem uzyskania przychodów dopiero po faktycznej likwidacji oczyszczalni - 2011.09.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/2/423-748/11/JD

Nieumorzona wartość oczyszczalni i koszt fizycznej jej likwidacji powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ujęcia tych kosztów w księgach rachunkowych po dokonaniu fizycznej likwidacji środka trwałego. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż likwidacja księgowa nie jest tożsama z likwidacją fizyczną. Istnieją sytuacje, w których środek trwały zostaje wyksięgowany z ewidencji bilansowej, a jego fizyczna likwidacja nie zostaje jeszcze przeprowadzona.

W procesie likwidacji środka trwałego należy wyróżnić trzy etapy:

  • moment przeznaczenia do samej likwidacji środka trwałego,
  • moment postawienia w stan likwidacji, z którym wiąże się wyksięgowanie danego środka z ewidencji bilansowej, a ujęcie go w ewidencji pozabilansowej,
  • moment zakończenia likwidacji, czyli ostateczne wyksięgowanie z ewidencji pozabilansowej.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż warunkiem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieumorzonej wartości środka trwałego jest jego faktyczna likwidacja. Z czynności tej sporządza się protokół fizycznej likwidacji, który oznacza zakończenie procesu likwidacji środka trwałego.

 

Koszt opracowania wniosku o dofinansowanie przez firmę zewnętrzną – kosztem uzyskania przychodu - 2011.09.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-183/11-2/PM

Podatnik poniósł wydatek związany z opracowaniem przez firmę consultingową wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków unijnych. W ocenie Organu przedmiotowy wydatek nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwanymi przychodami, niemniej jednak, należy zauważyć, iż związany jest z funkcjonowaniem Spółki i jako taki stanowi pośrednie koszty uzyskania przychodów, bez względu na ostateczne efekty starań o przyznanie dotacji. Stwierdza się zatem, że wydatek mający związek z opracowaniem wniosku, sfinansowany ze środków własnych podatnika, nie objęty dofinansowaniem, nie będzie wykluczony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Spółki, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.


Wynagrodzenie członka rady nadzorczej nie zawsze kosztem uzyskania przychodu - 2011.09.09

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-89/11-2/IR

Wynagrodzenie wypłacane za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, na podstawie podjętej uchwały, stanowi koszt uzyskania przychodów, o ile spełnia przesłanki zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednakże, w niektórych indywidualnych przypadkach występują sytuacje uzasadniające nie uznawanie tego rodzaju wydatków za koszty uzyskania przychodów lub nie uznawanie ich w pełnej wysokości. Takie sytuacje występują m.in. w przypadkach, gdy takie wynagrodzenia w szczególności:

  • są ustalone w wysokości uzasadniającej zastosowanie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • są uchwalone z naruszeniem art. 235 Kodeksu spółek handlowych powodującym, że uchwała przyznająca wynagrodzenie takim udziałowcom dotknięta jest wadą powodującą jej nieważność w tym zakresie,
  • stanowią formę ukrytej wypłaty dywidendy (np. w przypadkach kiedy wysokość takich wynagrodzeń „dopasowywana" jest do wysokości dochodów Spółki) lub stanowi próbę obejścia przepisów ustawy.

 

Koszty wykonania usługi reklamacji zwolnione podatkowo – 2011.09.06

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3/423-370/10/11-S/MM

Koszty poniesione z tytułu usługi serwisowej w ramach obsługi reklamacji (na terenie innego niż Polska kraju UE przez podmiot trzeci) wyprodukowanych i sprzedanych przez Spółkę części mieszczą się w zakresie działalności strefowej Spółki i w związku z tym wpływają na ustalenie dochodu korzystającego ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na terenie strefy.

 

Koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia wierzytelności – 2011.08.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3/423-742/08/11-S/MM

Kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia wierzytelności własnej jest wartość nominalna wierzytelności, a więc obejmująca również kwotę należnego podatku od towarów i usług (brutto), stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla oceny kosztów przychodu z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności zarachowanej do przychodu z działalności gospodarczej, nie ma znaczenia okoliczność, że wierzytelność ta do przychodów z działalności gospodarczej zaliczona została w kwocie netto, z pominięciem należnego podatku od towarów i usług, to jest w związku z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W tym przypadku bowiem występują odrębne źródła przychodu, a zbywana wierzytelność nie jest tym samym co przychód należny z działalności gospodarczej. Wierzytelność obejmuje całą kwotę należności, w tym także odpowiadającą należnemu podatkowi od towarów i usług.

 

Zakup kart przedpłaconych i nagród w kompleksowej usłudze kosztem uzyskania przychodu – 2011.08.17

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB5/423-556/11-2/RS

Spółka ma prawo zaliczenia do podatkowych kosztów uzyskania przychodów kosztów stanowiących podstawę kalkulacji wynagrodzenia Spółki należnego z tytułu wykonywania zawartej umowy, tj. zakupu kart przedpłaconych oraz nagród pieniężnych i rzeczowych, poniesionych w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi na rzecz B. S. A.. W sytuacji przedstawionej we wniosku nie następuje zmniejszenie majątku Wnioskodawcy. Jak wynika bowiem ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wszelkie koszty ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z realizacją przedmiotowych umów pozostają w ścisłej korelacji z należnym wynagrodzeniem. Kwoty wydatkowane przez Spółkę na nabycie ww. nagród są ujmowane w wynagrodzeniu należnym Spółce na podstawie umów o świadczenie usług na rzecz B. S. A. (wartość wydatków stanowi w całości podstawę kalkulacji wynagrodzenia należnego Spółce z tytułu świadczenia przedmiotowych usług).

 

Zakup kabiny dla palaczy kosztem uzyskania przychodu - 2011.08.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB5/423-535/11-4/RS

Pomimo, że ustawodawca w katalogu wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych (art. 16 ust. 1 ustawy), nie wymienia wydatków poniesionych na zakup kabiny dla palaczy, to należy mieć zawsze na względzie fakt, że podstawowym warunkiem zakwalifikowania tego typu wydatków do kosztów podatkowych jest ich związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą oraz uzyskiwanym z tej działalności przychodem. Należy także podkreślić, iż koszty ponoszone przez podatnika należy ocenić pod kątem ich celowości, a więc dążenia do uzyskania przychodów. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem, a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.

 

Badanie sprawozdania finansowego - 2001.04.26

PB 3-8214-99/WK/02

Wydatki poniesione na badanie sprawozdania finansowego związanego ze zwykłym tokiem działalności podmiotu, zarówno o charakterze obligatoryjnym, jak i prowadzonego na podstawie decyzji organów jednostki, która nie ma ustawowego obowiązku poddawania badaniu jej rocznych sprawozdań finansowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich faktycznego poniesienia.

Nasze komentarze

Garnitur i garsonka kosztem - 2006.06.19

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PD-4230Z-53/06/ER

Wydatki poniesione w związku z zakupem strojów służbowych opatrzonych logo podatnika jak też strojów nie pozbawionych cech odzieży osobistej ( np. garnitury, garsonki) lecz wykorzystywanych tylko i wyłącznie w celach służbowych przez prezenterów telewizyjnych podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów podatnika w ramach wydatków na reprezentację .

więcej

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz