Różnice kursowe

Różnice kursowe – 2 metody

Podatnicy mają wybór, czy ustalać różnice kursowe na zasadach podatkowych, czy też zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o rachunkowości. Wybór drugiej metody możliwy jest wyłącznie u prowadzących pełne księgi. Dokonanie wyboru wiąże podatnika przez okres 3 lat podatkowych licząc od początku roku, w którym dokonano wyboru.

Wybór musi być zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Stosując metodę rachunkową podatnicy zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniony. 

Podatnicy prowadzący KPiR lub rozliczający się ryczałtowo – nie mogą dokonać zmiany metody wyceny różnic kursowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 16-01-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz