Pracownicy i ZUS

Wykaz chorób zawodowych

Chorobą zawodową jest choroba spowodowana warunkami pracy, ale jedynie choroba zawarta w wykazie chorób zawodowych.

O tym, jakie schorzenia wywołane pracą w warunkach zagrażających zdrowiu pracowników uznaje się za choroby zawodowe, decyduje ustawodawca, który biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy lekarskiej, pozwalający na pewne lub z przeważającym prawdopodobieństwem uznania wykonywania określonej pracy jako przyczyny stwierdzonej choroby poruczył Radzie Ministrów w art. 231 kodeksu pracy, określenie wykazu chorób zawodowych. Ścisłe związanie organów rozstrzygających spory o świadczeniach przysługujące poszkodowanym, ustanowionym wykazem chorób zawodowych oznacza, że organy te nie mają prawa wypowiadać się co do związku z warunkami pracy tych stwierdzonych chorób, które nie są objęte wspomnianym wykazem.

Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zgłosić właściwemu organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej i właściwemu inspektorowi pracy każdy przypadek rozpoznanej choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę.
§ 2. Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza, który rozpoznał lub podejrzewa przypadek choroby zawodowej.
§ 3. W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
  1)  ustalić przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakter i rozmiar zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  2)  przystąpić niezwłocznie do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować inne niezbędne środki zapobiegawcze,
  3)  zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
§ 4. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.
tezy publikacji
projekty ustaw
wzory pism i umów


Art. 236. Pracodawca jest obowiązany systematycznie analizować przyczyny wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie wyników tych analiz stosować właściwe środki zapobiegawcze.
orzeczenia sądów

Uwaga ! Dodatkowe materiały

Śmierć pracownika nie uzasadnia odstąpienia od stwierdzenia u niego choroby zawodowej, ponieważ ze stwierdzeniem takiej choroby wiążą się nie tylko określone uprawnienia pracownika, lecz także obowiązki zakładu pracy, a w szczególności obowiązek stosowania właściwych środków zapobiegawczych

 

Nowy moduł

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 28-10-2006
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz