Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Wykupienie samochodu z leasingu a odliczenie VAT

Wielu przedsiębiorców użytkuje w firmie samochody na podstawie umów leasingu. Po zakończeniu umowy podatnicy mogą wykupić samochód po atrakcyjnej cenie, mają jednak wątpliwości, w jakim zakresie przysługuje im prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu tej transakcji.

Podstawowy problem w tym zakresie polega na tym, że umowa leasingu jest umową długoterminową, zawieraną na kilka lat. W praktyce może się okazać, że w momencie zawarcia umowy leasingu, w czasie użytkowania samochodu i przy jego wykupie, przepisy ustawy o VAT w zakresie odliczania VAT przy zakupie lub użytkowaniu samochodów osobowych na podstawie umów leasingu mogły się już zmienić. Na przestrzeni ostatnich 3 lat przepisy zmieniały się w tym zakresie dwukrotnie.

Do 30.04.2004r. obowiązywały przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i o podatku akcyzowym. Od 1.05.2004r. obowiązywały natomiast przepisy ustawy o VAT uzależniające prawo do odliczenia VAT od spełnienia warunków tzw. wzoru Lisaka a od 22.08.2005r. przepisy zmieniły się ponownie uzależniając odliczenie od masy całkowitej samochodu.

Na skutek zmiany przepisów często okazywało się, że w momencie zawarcia umowy leasingu, na podstawie obowiązujących wówczas przepisów, podatnik miał prawo do odliczenia 100% podatku VAT a na skutek zmiany przepisów dany samochód mógł już nie spełniać warunków do pełnego odliczenia VAT. Aby więc nie ograniczać podatnikom praw do uzyskanego wcześniej prawa do pełnego odliczenia VAT na skutek zmiany przepisów, wraz z każdą zmianą ustawodawca gwarantował podatnikom zachowanie prawa do odliczeń na dotychczasowych warunkach. Warunkiem skorzystania z tego prawa było zgłoszenie umowy leasingu w odpowiednim terminie w urzędzie skarbowy, tj. do 14.05.2004 i do 22.08.2005r.

Jeżeli więc podatnik zawarł umowę leasingu w styczniu 2004r. i miał prawo do odliczenia 100% VAT od rat leasingowych i po zmienię przepisów od 1.05.2004r. podatnik mógłby odliczyć tylko 50% VAT nie więcej niż 5.000 zł, to jeżeli zgłosił tą umowę w urzędzie skarbowym do 14.05.2004, zachowywał prawo do pełnego odliczenia VAT (Świętokrzyski Urząd Skarbowy, 12 sierpnia 2004r., RO/436/158/2004). Podobnie podatnik mógłby dokonywać odliczeń na dotychczasowych zasadach, gdyby po zmianie przepisów od 22.08.2005r., podatnik zarejestrował umowę w urzędzie skarbowym do tego dnia.

Bardzo często przedsiębiorcy po zakończeniu umowy leasingu korzystają także z możliwości wykupu samochodu po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy po znacznie obniżonej cenie. Wiele wątpliwości podatników wiąże się wówczas z prawem do odliczenia VAT z faktury na wykup samochodu z leasingu. Dotyczą one przede wszystkim tego, czy, jeżeli podatnik wcześniej zagwarantował sobie prawo do pełnego odliczania VAT z rat leasingowych, to prawo to przysługuje mu także w zakresie VAT przy wykupie samochodu z leasingu.

Organy podatkowe zajmują w tym zakresie w zasadzie jednolite stanowisko i to zarówno jeżeli chodzi o umowy zawarte na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług i o podatku akcyzowym, tj. przed 1.05.2004r., jak i na gruncie ustawy o VAT, przed 22.08.2005r. Wskazują one, że art. 154 ustawy o VAT stanowi bowiem, że ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT, nie dotyczą tylko rat leasingowych oraz innych płatności wynikających z umowy leasingu zawartej przez 1.05.2004r., która została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do 14.05.2004r.

Regulacje te nie mówią jednak nic o wykupie samochodu po zakończeniu umowy leasingu. Zdaniem organów podatkowych ceny zakupu poleasingowego samochodu nie można uznać za „inne płatności wynikające z umowy leasingu”, dlatego przy wykupie samochodu z leasingu należy stosować zasady dotyczące odliczania VAT obowiązujące w momencie wykupu samochodu (Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, 7 marca 2006r., D2-443/5/06; Łódzki Urząd Skarbowy, 14 czerwca 2005r., ŁUS-III-2-443/59/05/AJ; Izba Skarbowa w Gdańsku, 14 października 2004r., PI/005-1728/04/CIP/06). Potwierdza to także fakt, że zawierając umowę leasingu operacyjnego podatnik nabywa usługę a wykupując samochód z leasingu podatnik kupuje towar (Urząd Skarbowy w Opocznie, 1 września 2005r., USIII-443/15/05/MS).

Jeżeli więc dany samochód nie spełniałby przy jego wykupie warunków do skorzystania z pełnego odliczenia VAT, to podatnikowi przysługiwałoby odliczenie 50% VAT nie więcej niż 5000 zł, jeżeli samochód wykupiono między 1.05.2004r. i 22.08.2005r. lub 60%, nie więcej niż 6000 zł, jeżeli samochód wykupiono po 22.08.2005r.

Podobnie byłoby także gdyby podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku VAT z rat wynikających z umowy leasingu samochodu osobowego zawartej do 30.04.2004r. i wykupił ten samochód z leasingu po 1.05.2004r. Gdyby samochód spełniał warunki do pełnego odliczenia VAT, to nie byłoby problemów z pełnym odliczeniem VAT, a jeśli nie, to z częściowym (50% lub 60% w zależności od momentu wykupu) (Urząd Skarbowy w Opocznie, 1 września 2005r., USIII-443/15/05/MS).

Ponoszenie kosztów rat leasingowych i wykup samochodu leasingu należy więc uznać za dwie zupełnie różne transakcje. Dlatego nawet gdyby podatnik odliczał z rat leasingowych 50% lub 60% VAT nie więcej niż odpowiednio 5000 zł lub 6000 zł i następnie wykupił samochód z leasingu, to limitów odliczeń nie łączy ze sobą. Jeżeli więc podatnik wykorzysta już cały kwotowy limit w ramach odliczeń rat leasingowych, to przy wykupie przysługiwać mu będzie nowy limit (Urząd Skarbowy w Wadowicach, 1 grudnia 2006r., PP/443-60/06). W praktyce zawarcie umowy leasingu i wykorzystanie całego limit odliczeń od rat leasingowych a następnie wykupienie samochodu z leasingu i wykorzystanie limitu raz jeszcze jest swego rodzaju możliwością optymalizacji podatkowej.

W przedmiotowej sprawie część organów zajmuje jednak odmienne stanowisko wskazując, że jeżeli podatnik zarejestrował umowę w urzędzie skarbowym i przewiduje ona możliwość wykupienia przez niego samochodu po zakończeniu trwania umowy leasingu, określając kwotę, za która samochód będzie można wykupić, to cenę sprzedaży samochodu można uznać za „inną płatność wynikającą z umowy leasingu”, i podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT na dotychczas stosowanych zasadach (Izba Skarbowa w Poznaniu, 6 grudnia 2005r., PP-B/406z-29/05/JS; Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach, 27 luty 2006r., PP/443-5/06-17/JS).

Taka interpretacja byłaby korzystna dla podatników, którzy mieli prawo do pełnego odliczenia VAT w momencie zawarcia umowy leasingu, ale niekorzystna dla podatników, którzy nie mogli skorzystać z pełnego odliczenia VAT.

Zdaniem PIT.pl opcja wykupu nie jest elementem umowy leasingu przewidziany w kodeksie cywilnym, dlatego wykup stanowi transakcję zupełnie odrębną od rat czynszowych regulowanych w okresie trwania umowy leasingu. Powyższy pogląd należy więc uznać za błędny. Jeżeli jednak podatnik uzyskał taką interpretację swojego urzędu skarbowego, to powinien skorzystać z pełnego odliczenia VAT. Podatnikom, którzy nie pytali do tej pory urząd skarbowy o tą kwestię, a mają wątpliwości które rozwiązanie jest właściwe, zalecane jest złożenie wniosku o interpretację do ministra finansów, ewentualnie czekanie na utrwalenie się linii interpretacyjnej MF w tym zakresie.

Remigiusz Fijak

Data publikacji: 11-10-2007

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz