Pracownicy i ZUS

Wynagrodzenia

Wynagrodzenie minimalne

Obowiązek wyznaczenia minimalnego wynagrodzenia za pracę wynika z konstytucji. Aktem regulującym minimalne wynagrodzenie jest Ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679).

Jak wskazuje kodeks pracy pracownik ma prawo do wynagrodzenia godziwego za świadczoną pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy, a także polityka płacowa państwa – w szczególności poprzez ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Poprzez minimalne wynagrodzenie należy rozumieć najmniejsze możliwe wynagrodzenie jakie może osiągnąć pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu miesiąca. Wynagrodzenie to pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika, a także pozostałych składników wynagrodzenia.

Uwaga ! Wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy

Od 1 stycznia 2017 roku wynagrodzenie minimalne w 1 roku pracy nie może być niższe niż 100% minimalnego wynagrodzenia. Zniknął bowiem zapis różnicujący wysokość wynagrodzenia minimalnego ze względu na staż pracy.

Wynagrodzenie minimalne ustalane jest corocznie w ramach Komisji Trójstronnej. Jej wysokość ustalana jest w taki sposób, aby przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia w danym roku wzrastała w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wskaźnik cen. Wzrost minimalnego wynagrodzenia od roku 2003 do roku 2011 kształtowała się w następujący sposób:

 

Stawka brutto Obowiązuje od
2.000,00 zł 01.01.2017
1.850,00 zł 01.01.2016
1.750,00 zł 01.01.2015
1.680,00 zł 01.01.2014
1.600,00 zł 01.01.2013
1.500,00 zł 01.01.2012
1.386,00 zł 01.01.2011
1.317,00 zł 01.01.2010
1.276,00 zł 01.01.2009
1.126,00 zł 01.01.2008
936,00 zł 01.01.2007
899,10 zł 01.01.2006
849,00 zł 01.01.2005
824,00 zł 01.01.2004
800,00 zł 01.01.2003

 

Należy zwrócić uwagę, że ustawowo zagwarantowana kwota minimalnego wynagrodzenia to jedynie kwota brutto, od której nalicza się opłacane przez pracownika składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalną, rentową, chorobową i zdrowotną), a także zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Co wliczyć do minimalnego wynagrodzenia pracownika?

Obliczając miesięczne wynagrodzenie pracownika bierze się pod uwagę przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia jak i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Do wynagrodzeń osobowych GUS zalicza:

  • wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza),
  • różnego rodzaju dodatki (np. za pracę w warunkach szkodliwych, za pracę w godzinach nocnych, za staż pracy, za znajomość języka obcego, za pełnienie funkcji kierowniczych),
  • premie i nagrody,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy (np. urlop wypoczynkowy lub szkoleniowy, czas choroby, za płatne przestoje),
  • świadczenia deputatowe i odszkodowawcze.

 

Wynagrodzenie mniejsze niż minimalne

Jeżeli pracownikowi w danym miesiącu, z uwagi na termin wypłat wypłacono wynagrodzenie w kwocie niższej niż ustawowe minimalne wynagrodzenie, następuje uzupełnienie wynagrodzenia poprzez jego wyrównanie. Wyrównanie wypłaca się za okres każdego miesiąca łącznie z wypłatą wynagrodzenia.

W przypadku pracownika wynagradzanego na podstawie stawki godzinowej, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie stanowi różnicę między wysokością wynagrodzenia godzinowego, wynikającą z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadającą do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu w ramach pełnego wymiaru czasu pracy, a wysokością wynagrodzenia pracownika w danym miesiącu , przeliczoną na godzinę pracy. (art. 7 ust. 3 ww. ustawy).

W przypadku pracowników wynagradzanych na podstawie miesięcznych stawek wynagrodzeń, którym nie przysługuje wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy, wyrównanie wypłaca się za każdą godzinę pracy. Wyrównanie to oblicza się tak samo jak w przypadku zatrudniania pracownika na podstawie stawki godzinowej.

 

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy a wynagrodzenie minimalne

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w zakładzie pracy w niepełnym wymiarze czasy pracy, wówczas wysokość minimalnego wynagrodzenia oblicza się proporcjonalnie do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu – biorąc pod uwagę wysokość obowiązującego ustawowo wskazanego minimalnego wynagrodzenia.

Jak stwierdził Sąd Najwyższy z dnia 10 stycznia 2007 roku, sygn. III UK 123/06 pojęcie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czas pracy nie jest równoznaczne z wysokością minimalnego wynagrodzenia określonego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku w minimalnym wynagrodzeniu. Zatem wysokość minimalnego wynagrodzenia zgodnie z art. 8 ust 1 ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu.

Iwona Karkus
Bankier.pl

  • data utworzenia: 18-04-2011
  • data modyfikacji: 24-02-2017

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz