Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Wynagrodzenie małżonka nie jest kosztem podatkowym

Przedsiębiorcy często w prowadzenie własnej firmy angażują całą rodzinę. W wielu przypadkach mąż lub żona zatrudnia się w firmie współmałżonka bądź wspomaga rodzinny biznes jako osoba współpracująca. Praca zatrudnionego małżonka nie może być jednak uwzględniana w kosztach uzyskania przychodów. Podatnicy często mają wątpliwości czy wynagrodzenie małżonka zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, o czym świadczą liczne interpretacje podatkowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Obowiązująca regulacja art. 23 ust. 1 pkt 10 wyklucza możliwość zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej – także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

Ustawodawca w powołanym przepisie posłużył się wyrażeniem "wartość własnej pracy", które nie zostało zdefiniowane dla potrzeb podatku dochodowego. Użyte pojęcie wskazuje, że chodzi tu o wartość wszelkiego rodzaju pracy świadczonej przez ściśle określone osoby na rzecz zatrudniających je podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zakres tego pojęcia nie obejmuje innych należności, które obciążają pracodawcę w związku z zatrudnieniem wskazanych osób. Wartość pracy świadczonej przez małżonka wspólnika będzie wyznaczać wysokość przyznanego mu wynagrodzenia - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 9.05.2008 r., ITPB1/415-117/08/PSZ.

Wartość pracy świadczonej przez małżonka wspólnika będzie wyznaczać wysokość przyznanego mu wynagrodzenia” - Izba Skarbowa w Bydgoszczy, 3.12.2009 r., ITPB1/415-743/09/PSZ. Izba stwierdziła, że wartością pracy jest ustalone wynagrodzenie (brutto) za pracę wraz ze wszystkimi jego składnikami, czyli składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne opłacane przez pracownika, zaliczką na podatek dochodowy, a także wszelkiego rodzaju dodatki, nagrody i inne świadczenia wypłacane w związku z wykonywaną przez pracownika pracą.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z czerwca 2009 r. (ITPB1/415-328/09/AK) uznała, iż zatrudnienie małżonka w spółce jawnej nie pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów jego wynagrodzenia.

Należy pamiętać, iż obowiązkiem pracodawcy jest pobieranie i odprowadzanie do właściwych podmiotów składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Wobec tego obciążenia wynagrodzenia pracownika-małżonka (małżonka wspólnika) - składki na ubezpieczenie społeczne, a także zaliczka na podatek -  nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów pracodawcy. W praktyce oznacza to, że całość wynagrodzenia brutto takiego pracownika nie jest kosztem pracodawcy. Jedynie składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę małżonka wnioskodawcy (małżonka wspólnika) w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko potwierdza Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 15.05.2009 r.,ITPB1/415-362/09/DP; Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 27.10.2009 r., IBPBI/1/415-645/09/ZK; Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, 12.08.2005 r.,  I-415/72/05.

Ponadto wydatki z tytułu wynagrodzenia małżonka zatrudnionego na podstawie umowy-zlecenia nie mogą stanowić dla przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów. Zupełnie inaczej wygląda kwestia należności za odbywane podróże służbowe. Zdaniem Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 15.05.2009 r.,ITPB1/415-362/09/DP, prawidłowo udokumentowane wydatki na zwrot kosztów związanych z wyjazdami służbowymi zleceniobiorcy (także małżonka) wynikające z zawartej w formie pisemnej umowy-zlecenia, wypłacane zgodnie z odrębnymi przepisami osobom niebędącym pracownikami zleceniodawcy, można zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów z działalności, jeżeli podatnik wykaże, iż pozostają one w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przez niego przychodami z działalności gospodarczej (czyli tak samo jak w przypadku każdej zewnętrznej firmy).

Podobnego zdania jest Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik, 10.08.2005 r., PB1-415/86/05/MC.

W przedmiotowej kwestii organy podatkowe uważają, że istnieje możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków, jakie ponosi jeden małżonek prowadzący działalność gospodarczą na zapłatę za usługi świadczone na jego rzecz przez drugiego małżonka prowadzącego firmę - Izby Skarbowej w Katowicach, 14.10.2009 r., IBPBI/1/415-604/09/BK.

Warto zwrócić uwagę na interpretację Izby Skarbowej w Katowicach (2.11.2009 r., IBPB/I/1/415-668/09/KB), w której organ  stwierdził, że przepisy ustawy o PIT nie zawierają ograniczeń w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków rodziców wspólników, zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Wobec czego wynagrodzenia rodziców, wynikające z ww. umów, będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej w ramach spółki cywilnej pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji także wypłacane zatrudnionym rodzicom dodatkowe składniki wynagrodzenia (np. świadczenia urlopowe) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu z tej działalności.

Reasumując wartość wynagrodzenia małżonka  nie jest kosztem uzyskania przychodu. Całość wynagrodzenia brutto takiego pracownika nie jest kosztem pracodawcy. Jedynie składki na ubezpieczenie społeczne związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę małżonka wnioskodawcy (małżonka wspólnika) w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca, stanowią dla niego koszty uzyskania przychodów. Należy przy tym pamiętać, że istniej możliwość zaliczenia do kosztów wydatków rodziców wspólników, zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

 

Anna Pokrywczyńska
VAT.pl

Data publikacji: 10.06.2010

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz