Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Jednorazowe odszkodowania obowiązujące od 1 kwietnia 2015 do 31 marca 2016

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

757

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

757

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

13 242 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

13 242 zł

gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

68 102 zł

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

34 051 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

68 102 zł

oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

 

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

68 102 zł

oraz 13 242 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

 

gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

13 242 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

34 051 zł

oraz 13 242 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Podstawa prawna

  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2015 poz. 251),
  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.P. 2014 poz. 187).


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj