Adresy administracji skarbowej

Wzór przelewu - na rachunek organu podatkowego

Powiększ Od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje nowy wzór formularza wpłaty/przelewu na rachunek organu podatkowego, określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz.U. 2008 nr 236 poz. 1636). 

 

Na jaki nr konta wpłacić brakujący podatek z PIT?

 

Należy pamiętać, że formularza tego nalezy używać nie tylko przy wpłatach do urzędu skarbowego, ale również przy regulowaniu podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportowych w gminie oraz przy regulowaniu akcyzy.

 

Rozlicz PIT, a druk wpłaty do US wygeneruje się automatycznie

 

Objaśnienia do formularza wpłaty / przelewu
Numer pola Nazwa pola Sposób wypełnienia

01 i 02

Nazwa organu podatkowego

Wpisać nazwę organu podatkowego - zgodnie z właściwością miejscową, np.

US_WROCŁAW_PSIE_POLE

Jeżeli nazwa nie zmieści się w jednej linii, a poprzednia zakończyła się znakiem, kolejna rozpoczyna się przerwą, np.

PIERWSZY_URZĄD_SKARBOWY_W

_KALISZU

Wypełniając pismem ręcznym w każdej linii można wpisać 27 znaków (tyle jest kratek), każda litera w oddzielnej kratce, zaczynając od lewej. Litery drukowane, czarne albo niebieskie.

Wypełniając maszynowo w każdej linii można wpisać 54 znaki zaczynając od lewej (nie zważąjąc na granice kratek, ale nie wykraczając poza górne i dolne ograniczenie pola). Litery drukowane zalecane, kolor czarny.

 

03

Numer rachunku bankowego organu podatkowego

Wpisać numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego, w postaci podanej przez bank prowadzący rachunek, pomijając kreskę "-" po numerze rozliczeniowym oddziału, np.

99101016741234123

412341234

("nowy" numer rachunku  bankowego w standardzie NRB)

Wypełniając pismem ręcznym każda litera w oddzielnej kratce, zaczynając od lewej. Pismo czarne albo niebieskie.

Wypełniając maszynowo nie zważąć na granice kratek, ale nie wykraczając poza górne i dolne ograniczenie pola, zaczynając od lewe. Znaki czarne.

 

04

W / P

Nie wypełniać (wypełnia bank, przekreślając znakiem "X" W przy przelewie, oraz P przy wpłacie)

 

05

Kwota

Wpisać kwotę, rozdzielając złote i grosze przecinkiem wpisanym w oddzielnej kratce (jeśli nie ma groszy, wpisać dwa zera po przecinku), np.

156,00___

Nie wpisywać kropek, przecinków czy apostrofów rozdzielających tysiące, miliony itp.

Przy wypełnianiu maszynowym:

 • nie trzeba zważać na podział kratek,
 • poprzedzić kwotę dwiema gwiazdkami "**"

 

06

Numer rachunku bankowego (przelew) albo kwota słownie (wpłata)

Wpisać numer rachunku bankowego właściwego organu podatkowego, w postaci podanej przez bank prowadzący rachunek, pomijając kreskę "-" po numerze rozliczeniowym oddziału, np.

99101016741234123

412341234

("nowy" numer rachunku  bankowego w standardzie NRB)

Wypełniając pismem ręcznym każda litera w oddzielnej kratce, zaczynając od lewej. Pismo czarne albo niebieskie.

Wypełniając maszynowo nie zważąć na granice kratek, ale nie wykraczając poza górne i dolne ograniczenie pola, zaczynając od lewe. Znaki czarne.

 

W przypadku wpłaty należy według tych samych zasad wpisać kwotę słownie:

 • sto_pięćdziesiąt_89/100_____, albo tak:
 • JED*PIE*ZER*ZŁ*OSI*DZI*GR (skrót: każda cyfra to trzy pierwsze jej litery: JEDen, DWA, TRZy, CZTery, PIĘć, SZEść, SIEdem, OSIem, DZIewięć, ZERo).

 

07 i 08

Nazwa i adres zobowiązanego

Należy wpisać:

 • w przypadku osoby fizycznej kolejno: nazwisko imię ulica kod miasto,
 • w przypadku osoby prawnej czy innej jednoski kolejno: nazwa ulica kod miasto.

Wypełniając pismem ręcznym w każdej linii można wpisać 27 znaków (tyle jest kratek), każda litera w oddzielnej kratce, zaczynając od lewej. Litery drukowane, czarne albo niebieskie.

Wypełniając maszynowo w każdej linii można wpisać 54 znaki zaczynając od lewej (nie zważąjąc na granice kratek, ale nie wykraczając poza górne i dolne ograniczenie pola). Litery drukowane zalecane, kolor czarny.

Należy uwzględnić odstępy i znaki rozdzielające.

 

09

NIP lub identyfikator uzupełniający zobowiązanego

Należy wpisać NIP zobowiązanego bez znaków rozdzielających "-", np. 6181020327___

Jeżeli zobowiazany nie posiada jeszcze NIP, to należy wpisać:

 • PESEL w przypadku osób fizycznych
 • REGON w pozostałych przypadkach.

Jeżeli zobowiązany nie posiada ani NIP, ani REGON, ani PESEL, to należy pisać numer paszportu lub dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, bez znaków rozdzielających i przerw, np. DB6052706

 

10

Typ identyfikatora

W zależności od rodzaju numeru wpisanego w rubryce 9 należy podać:

 • N - jeżeli to był NIP,
 • R - jeżeli to był REGON,
 • P - jeżeli to był PESEL,
 • 1 - jeżeli to była seria i nr dowodu osobistego,
 • 2 - jeżeli to byla seria i nr paszportu
 • 3 - jeżeli to był numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

11

Okres (rok, typ okresu, nr okresu)

Pole nie musi być wypełnione, gdy wpłata dotyczy należności nie związanych z okresem rozliczeniowym, np.

 • kaucja gwarancyjna w podatku od towarów i usług,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

Należy wpisać, jakiego okresu dotyczy dokonywana wpłata, np.

 • 04R____ - dotyczy roku 2004, np. dopłata do PIT-36 za 2004r.,
 • 04K03__ - dotyczy III kwartału 2004r., np. VAT-7K za III kw. 2004r.,
 • 04M11__ - dotyczy listopada 2004r., np. PIT-5 za 11/2004,
 • 04D0211 - dotyczy drugiej dekady listopada 2004r., np. w podatku od gier,
 • 04J0511 - dotyczy 5 listopada 2004r., np. przy akcyzie.

Skróty okresów oznaczają: R - rok, K - kwartał, M - miesiąc, D - dekada, J - dzień.

 

12

Symbol formularza lub płatności

Jeżeli wpłata wynika z deklaracji (formularza, zeznania, informacji itp), to należy wpisać jej symbol, np.

 • PIT-37
 • VAT-7_
 • CIT-2_
 • AKC2A

Jeżeli wpłata wynika z decyzji (postanowienia lub innego aktu) lub tytułu wykonawczego, to należy wpisać symbol zobowiazania, podatku, np.

 • PIT___ (podatek dochodowy od osób fizycznych),
 • CIT___ (podatek dochodowy od osób prawnych),
 • VAT___ (podatek od towarów i usług),
 • AKC___ (podatek akcyzowy).

Jeżeli wpłata jest dokonywana na rachunek jednostki samorządu terytorialnego, należy wpisać oznaczenie "INNE".

Oznaczenie w każdym przypadku powinno odpowiadać numerowi rachunku bankowego (należności na podatek dochodowy wpłacamy wyłącznie na konto PITowe).

 

13

Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, postanowienie czy tytuł wykonawczy)

Pole wypełnia się jeżeli:

 • wpłata należności wynika  z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego; wówczas zobowiązany wypełniając pole wpisuje w skrócie rodzaj aktu administracyjnego i jego sygnaturę podaną w treści aktu, np.
  • tytuł wykonawczy SM1-0987-03,
  • decyzja US-732-89-03
 • wpłata następuje na rachunek jednostek samorządu terytorialnego a jednoczesnie nie wynika  z decyzji, postanowienia, tytułu wykonawczego; wówczas zobowiązany wypełniając pole wpisuje w skrócie rodzaj należności, np.
  • Pod. od nieruchomości,
  • Pod. leśny,
  • Pod. rolny,
  • Pod. od pos. psów

 

14

Pieczęć, data i podpis zobowiązanego.

Pieczątkę można przystawić, ale nie trzeba. Niedopuszczalny jest czerwony kolor tuszu. Do tego data i podpis zobowiązanego.

 

 

 

 

Autor: Artur M. Brzeziński
Modyfikował: Katarzyna Sudaj

Data publikacji: 05.11.2004
Data aktualizacji: 06.08.2010