Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Kontrola i kary

Kontrola za granicą

W ramach procedur wzajemnego porozumiewania się w trakcie kontroli podstawą współpracy jest konwencja strasburska o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1988 r., Dz.U.1998.141.913 r. Zgodnie z jej zapisami, pomoc administracyjna obejmuje:

 • wymianę informacji, w tym jednoczesną kontrolę podatkową i udział w jednoczesnej kontroli podatkowej za granicą;
 • pomoc w egzekucji, w tym działania zabezpieczające;
 • i dostarczanie dokumentów.

Konwencja obejmuje podatki bezpośrednie, ale również obowiązkowych świadczeń socjalnych płatnych na rzecz systemu rządowego (w Polsce ZUS). Podstawowymi formami pomocy w konwencji są:

 • wymiana informacji,
 • jednoczesne kontrole podatkowe,
 • pomoc w egzekucji należności

W zakresie podatków bezpośrednich współpracę wewnątrz Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Rady 77/799/EWG dotycząca wzajemnej pomocy właściwych władz Państw Członkowskich w dziedzinie podatków bezpośrednich (Dz. Urz. WE L 336, zm. Dyrektywą Rady nr 2004/106/WE z dnia 16 listopada 2004 r.,Dz. Urz. WE L 359).

Podobnie procedury dotyczące takich kontroli regulują art. 24 - 27 konwencji modelowej OECD w sprawie dochodu i majątku – oraz tworzone na jej podstawie – przepisy umów bilateralnych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

 

Uwaga !

Przykładowa procedura porozumiewania (umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Grecją)


Procedura wzajemnego porozumiewania się

 1. Jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie jest zdania, że działania Umawiającego się Państwa lub obu Umawiających się Państw pociągają lub pociągną za sobą opodatkowanie niezgodne z postanowieniami niniejszej umowy, to może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Państw, przedłożyć swoją sprawę właściwej władzy tego Umawiającego się Państwa, w którym ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę. Sprawa powinna być przedłożona w ciągu trzech lat, licząc od pierwszego urzędowego zawiadomienia o czynności pociągającej za sobą opodatkowanie niezgodne z postanowieniami umowy.
 2. Właściwa władza, jeżeli uzna zarzut za uzasadniony i jeżeli nie może sama spowodować zadowalającego rozwiązania, będzie dążyć do rozstrzygnięcia sprawy w porozumieniu z właściwą władzą drugiego Umawiającego się Państwa, w celu uniknięcia opodatkowania niezgodnego z niniejszą umową. Każde osiągnięte porozumienie zostanie wprowadzone w życie bez względu na terminy przewidziane przez ustawodawstwo wewnętrzne Umawiających się Państw.
 3. Właściwe władze Umawiających się Państw będą czynić starania, aby w drodze wzajemnego porozumienia usuwać trudności lub wątpliwości, które mogą powstać przy interpretacji lub stosowaniu umowy. Mogą one również wspólnie uzgodnić, w jaki sposób można zapobiec podwójnemu opodatkowaniu w przypadkach, które nie są uregulowane umową.
 4. Właściwe władze Umawiających się Państw mogą się kontaktować bezpośrednio w celu osiągnięcia porozumienia w rozumieniu ustępów 1, 2 i 3 niniejszego artykułu. Jeżeli uzna się, że aby osiągnąć porozumienie, należy przeprowadzić ustną wymianę poglądów, to taka wymiana poglądów może odbyć się w ramach Komisji złożonej z przedstawicieli właściwych władz Umawiających się Państw.


Wymiana informacji

 1. Właściwe władze Umawiających się Państw będą wymieniały takie informacje, które są konieczne do stosowania postanowień niniejszej umowy, oraz informacje dotyczące wewnętrznego prawa Umawiających się Państw dotyczącego podatków objętych umową, w takim zakresie, w jakim opodatkowanie, jakie ono przewiduje, nie jest sprzeczne z umową. Jakiekolwiek informacje uzyskane przez Umawiające się Państwo będą stanowiły tajemnicę w takim samym zakresie, w jakim są informacje uzyskiwane zgodnie z prawem wewnętrznym tego Państwa, i będą mogły być udzielane tylko osobom i władzom (w tym sądowym i administracyjnym) zajmującym się ustalaniem lub poborem podatków wymienionych w umowie. Takie osoby i władze będą wykorzystywać informacje wyłącznie dla podanych celów. Mogą one ujawniać te informacje w postępowaniu sądowym lub postanowieniach sądowych.
 2. Ustęp 1 niniejszego Artykułu nie może być w żadnym przypadku interpretowany tak, jak gdyby zobowiązywał właściwe władze Umawiających się Państw do:

a) stosowania środków administracyjnych, które nie są zgodne z ustawodawstwem lub praktyką administracyjną tego lub drugiego Państwa;

b) udzielania informacji, których uzyskanie nie byłoby możliwe na podstawie własnego prawa albo w ramach normalnej praktyki administracyjnej tego lub drugiego Umawiającego się Państwa;

c) udzielania informacji, które ujawniłyby tajemnicę handlową, gospodarczą, państwową, przemysłową, kupiecką lub zawodową albo tryb działalności przedsiębiorstwa, bądź takich informacji, których udzielanie sprzeciwiałoby się porządkowi publicznemu (ordre public).

Podatek VAT, cła, akcyza

System współpracy w zakresie podatku VAT obejmuje przede wszystkim system VIES, na podstawie poszczególne podmioty oraz organy mają możliwość uzyskiwać informacje o podatnikach podatku od wartości dodanej oraz o dokonywanych zapłatach podatku w poszczególnych krajach. Obsługa systemów celnych i współpraca regulowana jest zarówno na szczeblu ogólnym, jak i na zasadzie porozumień miedzy resortowych (współpraca z zagranicznymi służbami celnymi). Dodatkowo współpraca realizowana jest w ramach porozumień międzynarodowych takich jak WTO, WCO.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 10-05-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj