Podatnik PIT

Zaliczki miesięczne

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru kilku form rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku decyzji o miesięcznej formie wpłaty zaliczek na podatek dochodowy nie muszą  składać oświadczeń o wyborze takiej formy, nie musza również co miesiąc składać deklaracji zaliczkowych na podatek dochodowy (forma taka występowała do 2007 r.).

Zaliczki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej płacą na następującej zasadzie:

  • obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.

Powyższe oznacza, że obliczamy dochód, odliczamy od niego kwoty, które podlegają odliczeniu i o ile różnica będzie wyższa niż 3091 zł – mamy obowiązek płacić podatek. Kwotę wolną od podatku liczy się tylko raz, czyli nie można z niej korzystać odrębnie za każdy miesiąc, jeżeli w pierwszym miesiącu podstawa opodatkowania w części tylko obejmuje kwotę wolną, np. wynosi 2000 zł, to w następnym miesiącu nadal możemy wykorzystać jeszcze 1091 zł z kwoty wolnej i dopiero po przekroczeniu tej wartości – płacić zaliczki na podatek.

  • zaliczkę za ten miesiąc stanowi podatek obliczony od tego dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oznacza to, że dla celów określenia zaliczek miesięcznych mamy możliwość pomniejszenia jej kwoty o przysługujące nam ulgi i odliczenia wskazane w ustawach podatkowych. Najważniejszym elementem jest możliwość pomniejszenia podstawy ustalenia zaliczki o kwoty zapłaconych składek ubezpieczeniowych oraz zdrowotnych, a samej zaliczki – o wartość zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

  • zaliczkę za dalsze miesiące ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za miesiące poprzedzające.

Od 2012 r. nie obowiązuje już zasada rozliczania zaliczki w grudniu w podwójnej wysokości zaliczki za miesiąc listopad.

Uwaga!

Zaliczki na podatek dochodowy płacić należy do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy 20 dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zaliczki można zapłacić w terminie do końca najbliższego dnia roboczego. W przypadku zaliczek obowiązuje zasada, że dniem ich zapłaty jest dzień obciążenia konta podatnika (wysłania przelewu) a nie dzień uznania konta organu podatkowego (dotarcia przelewu do jego adresata).

Podatek liniowy – zaliczki miesięczne

W przypadku podatników, którzy wybrali podatek liniowy nie należy stosować kwoty wolnej od podatku – 3091 zł. Zaliczki opłaca się z pominięciem tej kwoty, stosując zasadę ustalenia podstawy opodatkowania i zaliczek zgodnie z ustawa o PIT dla podatników rozliczających się liniowo. Nie ma więc możliwości korzystać z odliczeń od podstawy opodatkowania, poza zapłaconymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których odliczenie również w przypadku podatników opodatkowanych liniowo jest dopuszczalne.  

 

Podatnicy ryczałtowi

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie występują zaliczki na podatek. W ich przypadku co miesiąc (kwartał) płacić należy po prostu podatek ryczałtowy, a nie zaliczki na roczny podatek z tytułu działalności gospodarczej. Nie zmienia to jednak zasady podstawowej, w myśl której co miesiąc określona kwota powinna zostać przekazana na rzecz organu podatkowego.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-02-2013
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz