Podatnik PIT

Zaliczki uproszczone

Wybór zaliczek opłacanych w formie uproszczonej polega na:

 • ustaleniu kwoty dochodu podatkowego wykazanego w deklaracji składanej w roku poprzedzającym dany rok, w którym będzie się płacić uproszczone zaliczki (w deklaracji składanej w roku poprzedzającym dany rok, a nie za rok poprzedzający dany rok, zatem faktycznie jest to dochód za dwa lata, a w przypadkach szczególnych – nawet trzy lata wstecz),
 • ustaleniu, czy zaliczki płacone w ten sposób będą bardziej korzystne niż w roku obecnym (zatem kwestia ustalenia, czy dwa lata temu dochód był wyższy czy niższy niż obecnie),
 • zgłoszeniu wyboru zaliczek uproszczonych – najpóźniej do 20 lutego roku, w którym rozliczenia dokona się w sposób uproszczony,
 • stosowaniu zaliczek zgodnie z przyjętym wyborem przez cały rok podatkowy, w kwocie 1/12 wcześniej wykazanego dochodu (za rok poprzedzający dany rok o dwa lata),
 • podstawą ustalenia zaliczek jest dochód, zatem bez pomniejszania o odliczenia przysługujące w danym lub poprzednich latach podatkowych (w tym o składki ZUS),
 • kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu przez podatnika,
 • do kwoty 1/12 dochodu stosować należy stawkę podatku właściwą w obecnym roku (istotne jest to np. w przypadku zmiany przepisów dotyczących skali podatkowej lub przejścia z podatku liniowego na skalę podatkową lub odwrotnie),
 • dokonaniu rozliczenia na koniec roku na podstawie danych z obecnego roku, porównaniu tej kwoty z kwotą zaliczek płaconych w sposób uproszczony i rozliczeniu ewentualnej różnicy,
 • spełnieniu warunków stosowania formy uproszczonej.

 Forma uproszczona wydaje się bardzo korzystną metodą optymalizacji podatku. Jej stosowanie ograniczone jest jednak wyłącznie do części podatników. Są to:

 • zaliczki uproszczone opłacać mogą podatnicy stosujący dla działalności wykonywanej osobiście skalę podatkową lub stosujący dla celów tej działalności lub działów specjalnych produkcji rolnej podatek liniowy,
 • zaliczki uproszczone dopuszczalne są również u opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (wówczas zawiadomienie w pisemnej składa się w terminie wpłaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek;, nie ma natomiast takiej możliwości u stosujących ryczałt ewidencjonowany.

Uwaga!

Zawiadomienie o stosowaniu formy uproszczonej dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Forma uproszczona obejmuje dochody wykazane:

 • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo
 • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu za poprzedni rok podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Uwaga!

Zaliczki nie będą możliwe do zapłaty w formie uproszczonej w pierwszym i drugim roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatkowe koszty niezapłacone a zaliczki uproszczone

Nowelizacja ze stycznia 2013 r. upowszechnia stosowanie formy zaliczek uproszczonych. Podatnik stosujący tę formę nie musi bowiem w trakcie roku korygować kosztów wynikających z faktur nieopłaconych przewidzianych terminach, o ile płatności nie dokonał w terminie 30 dni od dnia ich płatności, a gdy termin płatności wynosi 60 dni i więcej – w terminie 90 dni od daty, w której nastąpić powinno zaliczenie faktury do kosztów uzyskania. Ewentualne ujęcie nieopłaconych faktur wystąpi dopiero na sam koniec roku, a nie w trakcie roku, w związku z zaliczkami na podatek dochodowy.  

  

Korekty zaliczek

Jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

 • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie;
 • ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, za który zaliczki są płacone w uproszczonej formie;
 • nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym.

 

Zmiana formy opodatkowania a zaliczki uproszczone

Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach liniowych, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają od dochodu, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%, nawet jeśli w latach poprzednich rozliczali się na zasadach ogólnych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 18-02-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz