Zasady ogólne z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej

Jest to podstawowa forma opodatkowania. Jeżeli w ustawowym terminie nie złożysz wniosku lub oświadczenia o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania albo oświadczenia o wyborze opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, musisz rozliczać się właśnie w ten sposób.

Podatek PIT zapłacisz od faktycznie uzyskanego dochodu. Aby ustalić dochód, musisz od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty musisz wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 

UWAGA! Jeżeli będziesz kontynuował swoją działalność w następnym roku i w bieżącym roku twoje przychody wyniosą co najmniej równowartość 1 200 000 euro - będziesz obowiązany w następnym roku prowadzić księgi rachunkowe i na ich podstawie ustalać dochód do opodatkowania podatkiem PIT.

W 2012 r. jest to obowiązkowe wówczas, gdy przychody w 2011 r. wyniosły co najmniej 5 293 440 zł.

 

 

Od tak ustalonego dochodu obliczasz podatek według skali podatkowej.
 

UWAGA! O tym, że będziesz płacić podatek PIT według skali podatkowej, nie musisz zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli jednak kontynuujesz swoją działalność i w poprzednim roku podatkowym byłeś opodatkowany w innej formie a chcesz od nowego roku być opodatkowany na ogólnych zasadach i opłacać podatek PIT według skali podatkowej, to musisz o tym poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Rozliczając się na zasadach ogólnych musisz samodzielnie obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek i wpłacać ją do urzędu skarbowego, bez obowiązku składania deklaracji.

 

Zaliczki miesięczne wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacasz w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacasz w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Z kwartalnych zaliczek możesz skorzystać, jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, a więc jeżeli twoje przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro, albo jeżeli rozpoczynasz działalność. Pamiętaj jednak, że według ustawy PIT - podatnikiem rozpoczynającym działalność jest podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej oraz działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Jeżeli chcesz kwartalnie wpłacać zaliczki, musisz zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody do 20 lutego roku podatkowego. W przypadku gdy rozpoczynasz prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, powinieneś złożyć zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że złożysz zawiadomienie o rezygnacji z tej metody.

Obowiązek wpłacania zaliczki przy opodatkowaniu według skali podatkowej powstaje dopiero od miesiąca, w którym dochód z działalności, pomniejszony o przysługujące odliczenia (m.in. zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne), przekroczył kwotę określoną w skali podatkowej powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2012 r. jest to 3091 zł).

Po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36). W zeznaniu tym powinieneś wykazać i zsumować wszystkie osiągnięte przez ciebie dochody, które są opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, z emerytury, itp.
 

UWAGA! Przy tej formie opodatkowania podatkiem PIT dochodu z działalności gospodarczej możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Możesz też skorzystać z ulg podatkowych, np.: ulgi na dzieci, ulgi na Internet, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi dla osób osiągających dochody za granicą.

 

 

Zasady ogólne z zastosowaniem jednolitej 19% stawki podatku

Podatek PIT w tej formie płaci się również od faktycznie uzyskanego dochodu.

Aby ustalić dochód, musisz od przychodu z działalności gospodarczej odjąć koszty jego uzyskania. Przychody i koszty powinieneś wykazywać w ewidencji, zwanej podatkową księgą przychodów i rozchodów lub w księgach rachunkowych, prowadzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 

UWAGA! Jeżeli będziesz kontynuował swoją działalność w następnym roku i w bieżącym roku twoje przychody wyniosą co najmniej równowartość 1 200 000 euro - będziesz obowiązany w następnym roku prowadzić księgi rachunkowe i na ich podstawie ustalać dochód do opodatkowania podatkiem PIT.

W 2012 r. jest to obowiązkowe wówczas, gdy przychody w 2011 r. wyniosły co najmniej 5 293 440 zł.

 

Pamiętaj:

  • do 20 stycznia roku podatkowego musisz złożyć stosowne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego;
  • jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie możesz złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeśli nie złożyłeś oświadczenia na podstawie tych przepisów — pisemne oświadczenie powinieneś złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu;
  • jeżeli w kolejnych latach chcesz nadal rozliczać się w ten sposób, nie musisz już składać oświadczenia;
  • jeżeli w kolejnych latach nie chcesz być opodatkowany w tej formie, to musisz do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złożyć w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie zryczałtowanych form opodatkowania.

Należny podatek według 19% stawki obliczasz niezależnie od wielkości osiągniętego dochodu, co oznacza, że zaliczkę musisz zapłacić już za pierwszy miesiąc, w którym osiągnąłeś dochód.

Zaliczki płacisz miesięcznie lub kwartalnie, bez obowiązku składania deklaracji. Zaliczki miesięczne wpłacasz w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne wpłacasz w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacasz w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i dokonasz zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Z kwartalnych zaliczek możesz skorzystać, jeżeli spełniasz kryteria opisane w części dotyczącej zaliczek kwartalnych rozliczanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej.

Po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego (PIT-36L). W zeznaniu tym powinieneś wykazać i opodatkować jedynie dochód z działalności gospodarczej. Jeśli więc osiągnąłeś też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to musisz złożyć odrębne zeznanie - w tym przypadku PIT-37.
 

UWAGA! Jeśli wybrałeś opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według jednolitej 19% stawki podatku, to ze swoich dochodów nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem, ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Przy opodatkowaniu dochodu z działalności gospodarczej nie możesz korzystać z ulg podatkowych (np. tzw. ulgi na dzieci, ulgi na Internet), z wyjątkiem ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Od dochodu możesz odliczyć tylko zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym, do wysokości określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki oraz wspomnianą wyżej ulgę dla osób osiągających dochody za granicą.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów