Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Obowiązek podania nazwy kontrahenta we wniosku o wydanie banderol - 2011.09.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP3/443A-13/11-2/BJ

Nie ma możliwości zakupu jednej dużej partii banderol i rozdysponowanie jej według potrzeb do wielu kontrahentów zagranicznych, uzyskując od nich stosowne rozliczenia (bez podania ich danych we wniosku - aut.).

"Należy podkreślić, iż nie jest zasadne twierdzenie Wnioskodawcy, iż ustawa o podatku akcyzowym oraz rozporządzenie wykonawcze nie określają precyzyjnie konieczności identyfikacji kontrahenta zagranicznego w procedurze wydawania znaków akcyzy. W dalszej części swojego stanowiska Wnioskodawca przyznaje, że we wniosku o wydanie banderol, stanowiącym załącznik do rozporządzenia wykonawczego ustawodawca żąda podania nazwy i adresu podmiotu zagranicznego. Natomiast propozycja Wnioskodawcy co do zmiany treści wniosku pozostaje poza zakresem właściwości tutejszego organu.

Ustawa w omówionych powyżej unormowaniach, to jest w art. 129 oraz w wydanym na podstawie delegacji ustawowej rozporządzeniu wykonawczym w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy w § 8 ust. 4 określają konieczność identyfikacji producenta zagranicznego poprzez wpisanie przez importera, przedstawiciela podatkowego, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego lub właściciela wyrobów akcyzowych w punkcie 2 wniosku o wydanie banderol podatkowych nazwy i adresu producenta zagranicznego".


Mieszanka piwa i napoju bezalkoholowego niebanderolowana znakami akcyzy - 2011.08.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP3/443A-7/11-6/IB

Produkowane przez podatnika napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napoju bezalkoholowego zaliczane do grupowania CN 2206 00 nie będą podlegały obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy na podstawie zwolnienia określonego w poz. 2 załącznika do ww. rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 2010 r., o ile nie są wyrobami akcyzowymi o których mowa w art. 118 ustawy.


Termin zgłoszenia powrotu z ksiąg rachunkowych do KPiR - 2011.01.27

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-1084/10-2/MT

Jeśli podatnik będąc obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie osiągnął w 2010 r. przychodu w wysokości 1.200.000 euro będzie mógł od 1 stycznia 2011 r. zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów jednakże fakt ten powinien zgłosić do 21 stycznia 2010 r. właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego. Co do zasady z dniem 21 stycznia roku podatkowego upływa termin złożenia zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w nowym roku podatkowym kontynuują działalność gospodarczą, ale np. zrezygnowali z prowadzenia ksiąg rachunkowych.


W działalności trzeba stosować różne rodzaje przepisów – 2010.06.15
WSA w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 250/10
Ustawa o rachunkowości nie może mieć wprost zastosowania do wykładni przepisów prawa podatkowego, niemniej jednak podatnik w swojej działalności gospodarczej obowiązany jest stosować przepisy tej ustawy.


Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz