Wskaźniki
Pomoc eksperta

ZUS

Zasiłki i dodatki do zasiłków

Kwoty zasiłków obowiązujące od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku
 

  Zmienna Obowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego

105,00 %
(zmienna)

II kw. 2017 r.
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 77,00 zł od 01.11.2016r.
do 31.10.2017r.
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
Limit dochodu 674,00 zł
Limit dochodu – niepełnospr. 764,00 zł
Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł 01.01.2006

 

<< aktualnie obowiązujące kwoty zasiłków dla bezrobotnych

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna Dz.U. 2015 poz. 1238

*specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie przyznany w przypadku, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (623 zł na osobę). Zasiłek ten obowiązuje od 1 lipca 2013 r.

 

** W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz.U. 2013 poz. 1741) osoby mające ustalone za poszczególne miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mogą ubiegać się o dodatkową pomoc finansową w wysokości 200 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
    (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 559),
  • Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
    oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1548),
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
    (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 139 poz. 992 z późn. zm).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz