Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zawieszenie działalności

Zawieszenie działalności a ZUS

Przedsiębiorcy zawieszający działalność gospodarczą nie musza w związku z jej zawieszeniem dokonywać zgłoszenia w ZUS. Nie muszą wypełniać z tego tytułu dodatkowego druku lub składać osobnej deklaracji ZUS DRA lub wyrejestrowywać się z ZUS składając ZUS ZWUA, ZUS ZWPA, ZUS ZCNA. Dokumenty są sporządzane automatycznie za podatnika – jedynym drukiem, jaki przesyła zatem do urzędu miasta (gminy) jest obecnie CEiDG-1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie dokona wyrejestrowania płatnika, gdy nadal zatrudnia osoby w zakresie dopuszczalnym przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, za które ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych (np. zleceniobiorców). Niemniej brak wyrejestrowania jako płatnik nie spowoduje utraty prawa do zawieszenia działalności – przedsiębiorca pozostanie płatnikiem z tytułu zawartych, dopuszczalnych umów zlecenie, natomiast nie będzie sam zobowiązany opłacać składek ZUS z tytułu podlegania ubezpieczeniu społecznemu z działalności gospodarczej.

W przypadku natomiast, gdy do Zakładu wpłynie z organu ewidencyjnego informacja o zawieszeniu wykonywania działalności przez przedsiębiorcę, a ZUS stwierdzi, iż dany płatnik nie wyrejestrował z ubezpieczeń osób będących pracownikami w rozumieniu Kodeksu Pracy, wówczas Zakład powiadomi organ ewidencyjny oraz płatnika składek o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia, czy faktycznie nastąpiło jej zawieszenie.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeń społecznych (ZUS):

  • od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
  • do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku zawieszenia działalności w trakcie miesiąca składki opłaca się wyłącznie proporcjonalnie w stosunku do dni, w których działalność jest prowadzona. Zasada ta nie dotyczy jednak składki na ubezpieczenie zdrowotne – tę opłaca się niepodzielnie za cały miesiąc, stąd zawieszenie nie wpłynie w takim miesiącu na wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie, wznowienie działalności gospodarczej powoduje, że za miesiąc wznowienia składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy już opłacić w całości.

W miesiącu zawieszenia i odwieszenia, o ile przedsiębiorca był w ogóle zobowiązany składać deklaracje ubezpieczeniowe (ZUS DRA) – złoży je standardowo. Po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej płatnik składek zobowiązany jest do złożenia:

  • jeżeli wznowienie nastąpi w środku miesiąca - deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za miesiąc, w trakcie którego nastąpi wznowienie prowadzenia działalności i powstanie obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz za kolejny miesiąc, za który zostanie zadeklarowana na ubezpieczenia społeczne kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek
  • jeżeli wznowienie ma miejsce od pierwszego dnia miesiąca - deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA lub imiennych raportów miesięcznych za siebie lub osoby współpracujące za dany miesiąc, gdy na ubezpieczenia społeczne zostanie zadeklarowana kwota w wysokości nie niższej niż najniższa podstawa wymiaru składek.

Uwaga !

Za okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca będący płatnikiem składek wyłącznie za siebie nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych w ustawie. W przypadku, gdy przedsiębiorca pozostaje płatnikiem (np. z zawartych umów zlecenie) musi nadal rozliczać składki i składać dokumenty z tytułu pełnienia funkcji płatnika.

W okresie zawieszenia składki emerytalne i rentowe są dobrowolne. Oznacza to, że chcąc nadal opłacać składki za okres zawieszenia działalności podatnik musi złożyć deklarację ZUS ZUA (ZUS ZZA) i wskazać podstawę dobrowolnego ubezpieczenia. Przedsiębiorca w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Zawieszenie działalności a ulga w ZUS

Zawieszenie działalności nie powoduje utraty prawa do obniżonego ZUS, niemniej okres zawieszenia działalności gospodarczej wliczany jest do okresu prowadzenia działalności, co znaczy, że 24 miesiące obniżonych składek są skracane o okres zawieszenia.


Przykład

Kowalski od stycznia 2012 r. prowadzi działalność, od marca do kwietnia ją zawiesił (2 miesiące). Prawo do obniżonego ZUS przysługuje mu do stycznia 2014 r., nie zostaje ono przedłużone od 2 miesiące ze względu na zawieszenie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 20-09-2012
  • data modyfikacji: 13-03-2014

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz