Pracownicy i ZUS

Umowa o pracę

Zmiany w umowach o pracę 2016

Od 22 lutego 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące zasady zawierania umów o pracę na czas określony oraz na czas próbny. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1220).

Umowa o pracę na czas próbny

W myśl zmian umowę o pracę na czas próbny, nieprzekraczający trzech miesięcy, zawrzeć można z pracownikiem w celu sprawdzenia jego kwalifikacji oraz możliwości zatrudnienia w celu wykonania określonego rodzaju pracy. Ponowne zawarcie umowy na czas próbny możliwy będzie wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:

  1. gdy pracownik ma być zatrudniony w tym samym zakładzie pracy do wykonania innego rodzaju pracy,
  2. gdy pracownik ma być zatrudniony w tym samym zakładzie pracy w celu wykonania tego samego rodzaju pracy – pod warunkiem upłynięcia co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę. W tym przypadku pracodawca ma możliwość jednokrotnego, ponownego zawarcia umowy o pracę na czas próbny z pracownikiem.

 

Umowa o pracę na czas określony

Zmiany objęły swoim zakresem również umowy o pracę zawarte z pracownikiem na ściśle określony czas tzw. umowy o pracę na czas określony. W myśl nowego brzmienia art. 25 (1) wspomnianej nowelizacji Kodeksu Pracy ,,okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech”.

Przepis ten wprowadza limit czasu, na jaki może być zawarta umowa o pracę na czas określony. Od 22 lutego 2016 roku wynosi on 33-miesiące. Ograniczenie to dotyczy również sytuacji kilkukrotnego zawierania tejże umowy z tym samum pracownikiem. Przekroczenie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia spowoduje automatyczne przekształcenie umowy o pracę na czas określony na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Nowe przepisy wprowadzają również zasadę, zgodnie z którą pracodawca ma prawo zawrzeć z tym samym pracownikiem maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. Czwarta z nich automatycznie przekształca się w umowę o pracę na czas nieokreślony. Bez znaczenia pozostają tutaj długości przerw, które upłynęły pomiędzy podpisanymi kolejnymi umowami.


Uwaga! Wspomniane zmiany nie dotyczą umów o pracę zawartych na czas określony w celu:

  1. sprawowania zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,
  2. wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej,
  3. wykonywania pracy na okres kadencji,

a także w przypadku wskazania przez pracodawcę przyczyn wskazujących, że ich zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

Zmiany przepisów a ,,stare” umowy na czas określony

Wspomniane zmiany zastosowanie mają również do umów o pracę na czas określony zawartych przed dniem wejścia w życie nowelizacji – czyli przed 22 lutego 2016 roku. Umowa o pracę na czas określony, będąca pierwszą lub drugą umową - po dniu 22 lutego 2016 roku nadal będzie tą samą umową – dopiero czwarta z nich przekształci się w umowę bezterminową.

Inna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku ograniczenia czasowego. Dla umów o pracę trwających w dniu 22 lutego 2016 roku okres 33 miesięcy liczony powinien być od dnia wejścia w życie nowych przepisów a więc od 22 lutego 2016 roku. Niestety okres zatrudnienia przed zmianami przepisów nie może być brany pod uwagę.


Przykład

Pracownik zatrudniony jest u pracodawcy na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 kwietnia 2014 roku do 1 czerwca 2018 roku. W celu ustalenia dnia przekształcenia umowy o pracę na czas określony pracownika w umowę o pracę na czas nieokreślony należy wziąć pod uwagę wyłącznie zatrudnienie od dnia 22 lutego 2016 roku (od dnia wejścia w życie nowych przepisów). Oznacza to, że umowa pracownika zostanie automatycznie przekształcona w umowę o pracę na czas nieokreślony z dniem 22 listopada 2018 roku.


Uwaga! Powyższa zasada nie będzie miała jednak zastosowania w sytuacji, gdy rozwiązanie umowy o pracę na czas określony przypada po upływie 33 miesięcy zatrudnienia od dnia wejścia ustawy – gdy stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem. W takim przypadku umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu, na jaki została zawarta. (Art. 14 (6) ww. ustawy).

 

Zmiany okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła również nowe okresy wypowiedzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony. Szczegóły można znaleźć w poniższym poradniku.

 

Iwona Maczalska
Bankier.pl

  • data utworzenia: 30-12-2016
  • data modyfikacji: 30-12-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz