Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Składki ZUS opłacane przez wspólnika nie są kosztem podatkowym – 2009.08.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB5/423-308/09-4/PS

Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe finansują w całości, z własnych środków, bezpośrednio sami ubezpieczeni, tj. wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 16 ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Podkreślić przy tym należy, że przepisy dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych, nie przyznają jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcji płatnika w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia społecznego wspólnika tej spółki. Wobec czego, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wszelkie składki na ubezpieczenie społeczne opłacane przez wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w tejże Spółce.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zwrócone składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i ubezpieczenie zdrowotne - 2007.02.07

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim, DP.005/VI/2/2007

Przychody uzyskane z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie społeczne stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym. Zwrócone składki na ubezpieczenie zdrowotne, które uprzednio były odliczone od podatku dochodowego, podlegają doliczeniu do podatku obliczonego w zeznaniu podatkowym. Natomiast zwrócone składki na Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w tej części, w której nie były odliczane od podatku, nie ujmuje się w rozliczeniach podatkowych.


Podwójna składka KRUS - 2006.11.21

Urząd Skarbowy w Kazimierzy Wielkiej, PD.1-415/6/06

Nadwyżkę składki na ubezpieczenie społeczne rolników opłacaną przez rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą ponad składkę opłacaną przez rolników nieprowadzących działalności gospodarczej uznać za wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów z tej działalności, dlatego też wydatek ten może stanowić koszt uzyskania przychodu.


Zwrot składek ZUS, zdrowotnej, FP i FGŚP - 2006.10.25

Urząd Skarbowy w Łęczycy, US I / 415 - 22 / 2006

Przychody uzyskane z tytułu zwrotu w 2006 r. składek na ubezpieczenie społeczne stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu z innymi dochodami w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2006. Zwrócone w 2006 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają doliczeniu do podatku obliczonego w zeznaniu podatkowym składanym za rok 2006. Natomiast zwrócone w 2006 roku składki na Fundusz Pracy i FGŚP stanowią przychód z działalności gospodarczej i podlegają rozliczeniu w dniu uzyskania przychodu z innymi przychodami osiągniętymi z tej działalności.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz