Pomoc eksperta

Interpretacje podatkowe 2014

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Klub sportowy nie zawsze odzyska podatek VAT jeśli nie jest podatnikiem – 2011.08.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-299/11-4/MS

Klub organizuje Festyn rekreacyjno-sportowy "…" . Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Głównym celem operacji jest organizacja zawodów sportowych oraz integracja społeczeństwa obszaru wiejskiego. Zdaniem Organu podatnik, nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu „…” współfinansowanego ze środków Unii gdyż poniesione wydatki, jak wskazał podatnik, nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

 

Szkolenia oświatowe zwolnione z VAT - 2011.05.05

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-140/11-4/MK

Świadczone przez podatnika usługi w zakresie szkoleń BHP, szkoleń kierowcy wózka jezdniowego i inne, są zwolnione od podatku VAT. Powyższe wynika z faktu, iż opisane usługi wykonywane są przez jednostkę objętą systemem oświaty, a ponadto dotyczą kształcenia i wychowania. Skutkiem powyższego spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT.

 

Zwolnienie od podatku VAT warsztatów tańca - 2011.04.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-154/11-4/BD

Prowadzone przez Teatr warsztaty tańca współczesnego są usługami kulturalnymi, które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, bowiem Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury, a ponadto wszelkie wpływy z tej działalności przeznacza na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług oraz na pozostałą działalność statutową.

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe a zwolnienie z VAT - 2011.04.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-133/11-2/MN

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na organizowaniu kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych, kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych oraz seminariów dla ratowników medycznych – spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych szkoleń regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Z kolei, działalność polegająca na organizowaniu seminariów dla osób dorosłych oraz kursów dla osób dorosłych – jako skierowana do osób niewykonujących zawodów medycznych (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem) – należy opodatkować według stawki podstawowej, od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 23%.

 

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – 2010.05.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-158/10/RS

W związku z faktem, iż w miesiącu styczniu 2010 r. podatnik nadal była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie może on skorzystać ponownie ze zwolnienia w tym roku. W takiej sytuacji, skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2011 r., o ile zostaną spełnione wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z takiego zwolnienia, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Pomiary energetyczne budynków a zwolnienie podmiotowe VAT – 2010.04.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-80a/10/KM

Podatnik od dnia 6.01.2009 r. świadczy usługi, polegające na wykonywaniu pomiarów energetycznych budynków, lokali, budowli i wydawaniu tzw. certyfikatów energetycznych obiektów budowlanych (PKWiU 74.30.1), a dane liczbowe przedstawione w złożonym wniosku wskazują, iż obrót osiągnięty ze sprzedaży tych usług, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, tj. w 2009 r. nie przekroczył wartości 50.000 zł. Skoro w 2009 r. osiągnięty obrót podlegający opodatkowaniu nie przekroczył kwoty 50.000 zł, to podatnik, zwolniony od podatku od towarów i usług w 2009 r. na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r. na mocy art. 113 ust. 1 ww. ustawy do czasu przekroczenia limitu określonego w tym przepisie w wysokości 100.000 zł.


Użytkowanie wieczyste a zwolnienie z VAT – 2010.03.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-46/10/LŻ

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budowli tj. komina, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Usługi oprawy muzycznej - 2005.08.31

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie, PP/443-13/05

Działalność polegająca na świadczeniu usług oprawy muzycznej na weselach korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, jako usługa związana z kulturą.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj