Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Klub sportowy nie zawsze odzyska podatek VAT jeśli nie jest podatnikiem – 2011.08.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-299/11-4/MS

Klub organizuje Festyn rekreacyjno-sportowy "…" . Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Głównym celem operacji jest organizacja zawodów sportowych oraz integracja społeczeństwa obszaru wiejskiego. Zdaniem Organu podatnik, nie będzie miał możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu „…” współfinansowanego ze środków Unii gdyż poniesione wydatki, jak wskazał podatnik, nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a ponadto Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

 

Szkolenia oświatowe zwolnione z VAT - 2011.05.05

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-140/11-4/MK

Świadczone przez podatnika usługi w zakresie szkoleń BHP, szkoleń kierowcy wózka jezdniowego i inne, są zwolnione od podatku VAT. Powyższe wynika z faktu, iż opisane usługi wykonywane są przez jednostkę objętą systemem oświaty, a ponadto dotyczą kształcenia i wychowania. Skutkiem powyższego spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku VAT.

 

Zwolnienie od podatku VAT warsztatów tańca - 2011.04.28

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-154/11-4/BD

Prowadzone przez Teatr warsztaty tańca współczesnego są usługami kulturalnymi, które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT określonego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy, bowiem Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury, a ponadto wszelkie wpływy z tej działalności przeznacza na kontynuację i doskonalenie świadczonych usług oraz na pozostałą działalność statutową.

 

Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe a zwolnienie z VAT - 2011.04.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-133/11-2/MN

Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność polegająca na organizowaniu kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i położnych, kursów specjalistycznych dla pielęgniarek i położnych oraz seminariów dla ratowników medycznych – spełnia definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Biorąc pod uwagę, iż forma i zasady przedmiotowych szkoleń regulowane są przez odrębne przepisy, działalność szkoleniowa prowadzona przez Wnioskodawcę w powyższym zakresie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy. Z kolei, działalność polegająca na organizowaniu seminariów dla osób dorosłych oraz kursów dla osób dorosłych – jako skierowana do osób niewykonujących zawodów medycznych (dla osób, dla których tego rodzaju szkolenia nie wiążą się ściśle z wykonywanym zawodem) – należy opodatkować według stawki podstawowej, od dnia 1 stycznia 2011 r. w wysokości 23%.

 

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Skorzystania ze zwolnienia podmiotowego – 2010.05.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP2/443-158/10/RS

W związku z faktem, iż w miesiącu styczniu 2010 r. podatnik nadal była zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie może on skorzystać ponownie ze zwolnienia w tym roku. W takiej sytuacji, skorzystanie ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT będzie możliwe dopiero od 1 stycznia 2011 r., o ile zostaną spełnione wszystkie warunki uprawniające do skorzystania z takiego zwolnienia, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów.


Pomiary energetyczne budynków a zwolnienie podmiotowe VAT – 2010.04.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPP1/443-80a/10/KM

Podatnik od dnia 6.01.2009 r. świadczy usługi, polegające na wykonywaniu pomiarów energetycznych budynków, lokali, budowli i wydawaniu tzw. certyfikatów energetycznych obiektów budowlanych (PKWiU 74.30.1), a dane liczbowe przedstawione w złożonym wniosku wskazują, iż obrót osiągnięty ze sprzedaży tych usług, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, tj. w 2009 r. nie przekroczył wartości 50.000 zł. Skoro w 2009 r. osiągnięty obrót podlegający opodatkowaniu nie przekroczył kwoty 50.000 zł, to podatnik, zwolniony od podatku od towarów i usług w 2009 r. na podstawie art. 113 ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług, może nadal korzystać ze zwolnienia podmiotowego w 2010 r. na mocy art. 113 ust. 1 ww. ustawy do czasu przekroczenia limitu określonego w tym przepisie w wysokości 100.000 zł.


Użytkowanie wieczyste a zwolnienie z VAT – 2010.03.31

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP2/443-46/10/LŻ

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budowli tj. komina, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 12 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w związku z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Usługi oprawy muzycznej - 2005.08.31

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie, PP/443-13/05

Działalność polegająca na świadczeniu usług oprawy muzycznej na weselach korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, jako usługa związana z kulturą.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz