Cykl artykułów o cenach transferowych

Aktualności podatkowe

BEPS w natarciu - znowelizowane Wytyczne OECD do końca 2016 r.

2016-09-01

Marta Klepacz jest doświadczonym konsultantem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i PartnerzyOECD rozpoczęła intensywne prace nad finalizacją projektu BEPS oraz znowelizowaniem zapisów w Wytycznych OECD. W ostatnich miesiącach OECD zintensyfikowała prace nad implementacją poszczególnych Działań (Actions) opracowanych w ramach projektu BEPS (ang. Base Erosion and Profit Shifting) ukierunkowanych na zawalczenie unikania opodatkowania i transferu dochodów.

Znowelizowane Wytyczne OECD

23 maja 2016 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dokonała akceptacji oraz implementacji zmian Wytycznych OECD opracowanych w ramach projektu BEPS (Działania nr 8-10 oraz 13) oraz zapowiedziała zakończenie prac nad wprowadzeniem jednolitego tekstu znowelizowanych Wytycznych OECD do końca 2016 r.

Najważniejsze wprowadzone zmiany

Założenia opracowane w ramach Działań nr 8-10 oraz 13 mają bezpośredni wpływ na 6 spośród 9 rozdziałów dotychczas obowiązujących Wytycznych OECD z 2010 r. Zaakceptowane już zmiany istotnie wpłyną na zapisy Wytycznych OECD. Wśród głównych zmian, które obejmą znowelizowane Wytyczne, można wymienić m.in.:

  • trójstopniowy podział dokumentacji cen transferowych na dokumentację lokalną, grupową i raportowanie według krajów (tzw. CbC reorting),
  • zapisy dotyczące usług o niskiej wartości dodanej i podejścia do tego wyceny typu usług,
  • zapisy dotyczące aktywów niematerialnych i podejścia do ich wyceny.

Zgodnie z założeniami OECD, przedstawionymi w komunikacie z 29 czerwca 2016 r. implementacja zmian oraz opublikowanie znowelizowanych Wytycznych OECD powinno zostać dokonane do końca 2016 r.

 


Rewolucja w cenach transferowych od 2017 r.

Źródło: YAY foto

 

Dalsze prace

OECD wskazało, że wkrótce zostaną także rozpoczęte prace nad zmianami m.in. (i) Rozdziału IX Wytycznych OECD dotyczącego restrukturyzacji działalności oraz (ii) zapisów dotyczących zagadnień związanych ze stosowaniem metody podziału zysków i potrącania odsetek. W lipcu 2016 r. zostały przedstawione komunikaty odnośnie działań jakie OECD wykona w ww. zakresie oraz projekty proponowanych zmian, które są obecnie poddawane konsultacjom. Dla podatników najistotniejszymi projektami wydają się planowane zmiany zapisów dotyczących restrukturyzacji działalności oraz zastosowania metody podziału zysków.

Metoda podziału zysków – proponowane zmiany i praktyczne przykłady zastosowania

Opublikowany projekt zapisów dotyczących stosowania metody podziału zysków może ułatwić podatnikom jej zastosowanie w praktyce.

Co do zasady metoda podziału zysków powinna być stosowana przez podatników, w przypadku gdy w ramach realizowanej transakcji nie można zidentyfikować podmiotu realizującego „prostsze” funkcje i tym samym niemożliwe jest przeprowadzenie „standardowej” analizy porównywalności.

Z zapisów projektu oraz z praktyki wynika, że metoda podziału zysków, z uwagi na co raz większe zintegrowanie grup kapitałowych w ramach realizowanych transakcji oraz podział kluczowych aktywów/ryzyk pomiędzy kilka spółek, może być co raz częściej stosowana.

W projekcie nowelizacji rozdziału dot. metody podziału zysków pojawił się opis dwóch możliwości zastosowania tej metody tj. w oparciu o przewidywany lub rzeczywisty zysk. Przedstawiono także wskazówki odnośnie sposobu kalkulacji puli zysku, który powinien zostać podzielony pomiędzy uczestników danej transakcji. Dodatkowo podkreślono, że przy ustaleniu puli zysku, niekiedy należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualne koszty ponoszone przez strony transakcji, ale również koszty poniesione w przeszłości np. koszty prac badawczo-rozwojowych.

W projekcie wskazano również sytuacje w których metoda podziału zysków jest rekomendowana do zastosowania tj.:

  • działania/transakcje silnie zintegrowane (ang. highly integrated operations),
  • unikatowy i cenny „wkład” w transakcję tj. w funkcje, aktywa i ryzyka (ang. unique and valuable contributions),
  • synergie grupowe.

Dodatkowo w projekcie podkreślono istotność przeprowadzenia przez podatników analizy łańcucha wartości dodanej w grupie kapitałowej w celu określenia możliwości zastosowania metody podziału zysków w danej transakcji oraz wskazano działania niezbędne do przeprowadzenia tego typu analizy.

Restrukturyzacja działalności –jakie zmiany nas czekają?

Projektowane zapisy nowelizacji Wytycznych OECD w zakresie dotyczącym restrukturyzacji działalności obejmują m.in.

  • poszerzenie katalogu przykładowych reorganizacji o centralizację funkcji w jednostce dominującej lub regionalnej poprzez redukcję zakresu lub skali realizowanych funkcji;
  • dodanie podrozdziału związanego z identyfikacją transakcji realizowanych w ramach restrukturyzacji w tym konieczności zapewnienia rynkowego charakteru zarówno samej restrukturyzacji jak i pojedynczych transakcji;
  • dodanie wymogu dotyczącego umieszczenia w dokumentacji grupowej (Master File) oraz dokumentacji lokalnej (Local File) opisu przeprowadzanych restrukturyzacji w ramach danego roku podatkowego.

Co jeszcze? Wskazówki co dotyczące raportów CbC

Dodatkowo 29 czerwca 2016 r., z uwagi na pojawiającej się wątpliwości odnośnie stosowania raportowania według krajów tzw. CbC reporting, OECD opublikowała wskazówki w tym zakresie. W dokumencie tym zostały przeanalizowane m.in. takie kwestie jak: raportowanie dobrowolne, obowiązek raportowania w przypadku funduszy inwestycyjnych oraz spółek osobowych jak również wpływ różnic kursowych na CbC reporting.  

Zdaniem autorki Magdalena Dymkowska Menedżer w Zespole Cen Transferowych w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Wytyczne OECD – wsparcie w interpretacji nowych przepisów

Mimo, iż Wytyczne OECD nie są obowiązującym w Polsce źródłem prawa, stanowią one istotne źródło informacji zarówno dla polskich podatników jak i organów podatkowych. Z uwagi na fakt, że nowelizacja Ustawy o CIT w obszarze cen transferowych, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r. jest oparta w znacznej mierze na założeniach i rozwiązaniach wypracowanych przez OECD, znajomość Wytycznych i planowanych kierunków ich zmian może okazać się niezbędna w praktycznej implementacji nowych przepisów.

Nowelizacja zapisów Wytycznych OECD powinna skłonić polskich podatników funkcjonujących w ramach międzynarodowych grup kapitałowych do przeglądu dotychczas obowiązujących struktur organizacyjnych, przeprowadzenia analizy łańcucha dostaw oraz tworzenia wartości dodanej w ramach grupy oraz weryfikacji stosowanej polityki cen transferowych (w tym metodologii ustalania cen).

Warto też zapoznać się z projektem nowelizacji zapisów dotyczących restrukturyzacji oraz monitorować prace nad ich finalnym brzmieniem, zwłaszcza w przypadku podatników, którzy zamierzają w najbliższym czasie dokonać reorganizacji działalności grupy kapitałowej. Jest to o tyle istotne, że tego typu transakcje tj. restrukturyzacje, są przedmiotem coraz większego zainteresowani polskich oraz zagranicznych organów podatkowych. Wytyczne OECD stanowią w tym zakresie cenne źródło informacji dla polskich podatników, ponieważ zagadnienia związane z restrukturyzacją działalnością są opisane w polskim prawodawstwie w sposób lakoniczny i na chwilę obecną nie jest planowane ich uszczegóławianie.

Marta Klepacz jest doświadczonym konsultantem w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy

Źródło: Kancelaria MDDP

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz