Aktualności podatkowe

Organizacje działające w sferze dobroczynności z nowymi uproszczeniami w rachunkowości

2016-03-10

Zamiast prowadzenia pełnej rachunkowości jednostki działające w sferze pożytku publicznego, które nie są tzw. organizacjami pożytku publicznego, mogą stosować szereg uproszczeń.

Płatności w gotówce od 2017 r. nie zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów

Źródło: YAY foto

Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

 • działają w sferze zadań publicznych,
 • nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
 • osiągają przychody wyłącznie z:
  • działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,
 • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów wskazanych powyżej w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł (warunku nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność).

Warunkiem zastosowania uproszczeń w rachunkowości jest dodatkowo podjęcie decyzji i zgłoszenie tego faktu przez organ zatwierdzający jednostki.

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Szczegóły dotyczące zasad uproszczeń określone zostały rozporządzeniem

To, w jaki sposób powinna wyglądać uproszczona rachunkowość jednostek pozarządowych i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, reguluje rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2015, poz. 2178).

Uproszczona ewidencja obejmuje zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów), które tworzą:

1) zestawienie przychodów i kosztów (określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia);

2) zestawienie przepływów finansowych (określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia);

3) karty przychodów pracownika;

4) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością

Uproszczenia przy sprawozdaniach merytorycznych i finansowych

Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, sprawozdanie, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, zawiera:

 • dane o organizacji pożytku publicznego;
 • opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;
 • ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;
 • podstawowe informacje o:
  • zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,
  • członkach oraz wolontariuszach;
 • informacje o:
  • uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • poniesionych kosztach administracyjnych,
  • działalności zleconej przez organy administracji publicznej,
  • korzystaniu z uprawnień,
  • przeprowadzonych kontrolach.

Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań uproszczonych wynikają z załącznika nr 2 do rozporządzenia z 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. 2013, poz. 234).

Piotr Szulczewski, VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz