Zmiany VAT 2017

Aktualności podatkowe

Zmiany w VAT 2017 r. – usługi budowlane rozliczane odwrotnym obciążeniem

2016-10-19

Szeroki pakiet rozwiązań uszczelniających system podatku VAT oraz poprawiających jego ściągalność przygotowany został do wprowadzenia z początkiem 2017 r. Co czeka podatników i na jakie zmiany muszą się oni przygotować?

Zmiany w VAT 2017 r. – usługi budowlane rozliczane odwrotnym obciążeniem

Źródło: FORUM

Podstawowymi zmianami, z którymi zmierzyć będą się musieli przedsiębiorcy, jest wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT. Szereg modyfikacji czeka również zasada odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów.

Pakiet uszczelniający system VAT obejmować będzie nie tylko zmiany w samej ustawie o podatku od towarów i usług, ale również w innych przepisach podatkowych, wpływających na poprawienie ściągalności i przyspieszenie rozliczeń z budżetem państwa. Z tego względu proponowane będą również modyfikacje w kodeksie karnym skarbowym polegające na zaostrzeniu sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Dodatkowo w Ordynacji podatkowej zlikwidowana ma zostać możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzona ma być odpowiedzialność solidarna pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT.

Mechanizm odwróconego obciążenia podatkiem VAT

Proponowane jest rozszerzenie załącznika nr 11 do ustawy o VAT wskazujące przypadki zastosowania systemu reverse charge. Taką metodą rozliczeń objęte mają być również (oprócz zastosowanych obecnie przypadków) transakcje, których przedmiotem są następujące towary:

  1. srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku,
  2. złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych (obecnie odwróconym obciążeniem jest objęte wyłącznie złoto o próbie 325 tysięcznych lub większej oraz na określonych warunkach złoto inwestycyjne),
  3. biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o ww. próbie i srebra tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym (obecnie odwróconym obciążeniem są objęte wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o próbie 325 tysięcznych lub większej),
  4. procesory – przy czym dla tej grupy towarów przewiduje się ustanowienie limitu kwotowego w wysokości 20 tys. zł, po przekroczeniu którego transakcje te objęte będą zakresem mechanizmu odwróconego obciążenia (podobnie jak do tej pory, dla niektórych sprzętów elektronicznych).

Reverse charge do usług budowlanych

Mechanizm odwrotnego obciążenia dotyczyć będzie również świadczenia niektórych usług budowlanych, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zwolnienie do limitu sprzedaży 150.000 zł)

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT). Zmiana dotyczyć ma następujących usług budowlanych:

 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)
1 2 3
1 bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948)
2 41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
3 41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
10 42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
11 42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
12 42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
13 42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
14 42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
15 42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
16 42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
17 42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
18 43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
19 43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
20 43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
21 43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
22 43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
23 43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
24 43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno-kanalizacyjnych i odwadniających
25 43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
26 43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
27 43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
28 43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
29 43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
30 43.31.10.0 Roboty tynkarskie
31 43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
32 43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
33 43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
34 43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
35 43.34.10.0 Roboty malarskie
36 43.34.20.0 Roboty szklarskie
37 43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
38 43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
39 43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
40 43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
41 43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
42 43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43 43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
44 43.99.40.0 Roboty betoniarskie
45 43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
46 43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
47 43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
48 43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

 


Komentarze

Autor: Wojtek (03-06-2017 21:49:53)
Temat: usługa dźwigiem z Vat czy nie???
To jak interpretuję się usługę dźwigiem z operatorem, usługa polega na podaniu materiału (czy to belki stalowej , czy palet z materiałem, taśmy gumowej, elementów przenosnika itp)...pokaż całą treść
To jak interpretuję się usługę dźwigiem z operatorem, usługa polega na podaniu materiału (czy to belki stalowej , czy palet z materiałem, taśmy gumowej, elementów przenosnika itp) jest odwrotne obciążenie czy z vatem zwiń
Autor: merphy (04-04-2017 21:01:48)
Temat: oo
odwrotne obciazenie jest tylko na uslugi wiec czemu piszecie o materiale? to chyba lepiej dla was bo jak was ktos wydyma na kasie to nie jestescie stratni...pokaż całą treść
odwrotne obciazenie jest tylko na uslugi wiec czemu piszecie o materiale? to chyba lepiej dla was bo jak was ktos wydyma na kasie to nie jestescie stratni o vat?zwiń
Autor: jeremi (24-03-2017 12:06:47)
Temat: Bzdura
Co ma zrobić mała firma, która aby wykonać coś za 100.000 zł Kupuje towar za 85 + 23%VAT? Kupuję u dostawcy za 104,550 brutto, sprzedaję...pokaż całą treść
Co ma zrobić mała firma, która aby wykonać coś za 100.000 zł Kupuje towar za 85 + 23%VAT? Kupuję u dostawcy za 104,550 brutto, sprzedaję za 100.000 netto. Jaki sens?zwiń
Autor: Andrzej (28-02-2017 13:13:59)
Temat: konserwacja dźwigów (wind) w obiektach z PKWiU 41.00.30.0 i 41.00.40.0
Czy wykonując powyższą usługę jako podwykonawca mam stosować mechanizm odwrotnego obciążenia?
Autor: Rafał (21-02-2017 13:56:40)
Temat: Dostaw i montaż skrzynek na listy
Dzień Dobry, czy takie usługi jak dostawa i montaż skrzynek na listy objęte są również przepisami o odwróconym VAT? Pozdrawiam! R
Autor: Rafał (21-02-2017 13:07:18)
Temat: Dostaw i montaż skrzynek na listy
Dzień Dobry, czy takie usługi jak dostawa i montaż skrzynek na listy objęte są również przepisami o odwróconym VAT? Pozdrawiam! R
Autor: Marta (16-02-2017 12:47:23)
Temat: odwrotne obciążenie
Czy prowadzenie czynności bieżącej konserwacji na obiektach w urządzeniach, systemach itp podlega odwrotnemu obciążeniu?
Autor: Anka (15-02-2017 09:44:13)
Temat: URUCHOMIENIE
Witam, Czy wykonanie usługi " prace uruchomieniowe na stacji GPZ " podlega odwrotnemu obciążeniu.?
Autor: gość (15-02-2017 09:43:07)
Temat: URUCHOMIENIE
Witam, Czy wykonanie usługi " prace uruchomieniowe na stacji GPZ " podlega odwrotnemu obciążeniu.?
Autor: Zespół PIT.pl (14-02-2017 09:21:30)
Temat: Re: Grzesiek
Panie Grzegorzu - tablea jest obecnie opracowana na podstawie obowiązujących przepisów. Tekst pochodził z okresu, w którym podstawą jego opracowania był projekt ustawy. Stąd możliwe były rozbieżności...pokaż całą treść
Panie Grzegorzu - tablea jest obecnie opracowana na podstawie obowiązujących przepisów. Tekst pochodził z okresu, w którym podstawą jego opracowania był projekt ustawy. Stąd możliwe były rozbieżności między obecnymi pozycjami w tabeli a wcześniejszym projektem. W zakresie wynajmu sprzętu bez operatora 77.32.10.0 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi - odwrotne obciążenie nie ma miejsca.zwiń
Autor: Grzesiek (13-02-2017 16:23:59)
Temat: Poprawiona tabela
Witam, w poprawionej tabeli znikła pozycja związana z wynajmem sprzętu budowlanego np. dźwigów i operatorów. Jaki jest tego powód?
Autor: Zespół PIT.pl (09-02-2017 13:17:01)
Temat: BRAK 42
Szanowni Państwo tabela została poprawiona. Zapraszamy do korzystania....pokaż całą treść
Szanowni Państwo tabela została poprawiona. Zapraszamy do korzystania. zwiń
Autor: Edyta (09-02-2017 10:04:31)
Temat: BRAK 42
Uważałam ten portal za wiarygodny, ale skoro brakuje w tabeli jednej ważnej pozycji - mianowicie PKWIU 42.11.20.0 co oznacza budowę dróg i autostrad itd... to ja dziękuję...pokaż całą treść
Uważałam ten portal za wiarygodny, ale skoro brakuje w tabeli jednej ważnej pozycji - mianowicie PKWIU 42.11.20.0 co oznacza budowę dróg i autostrad itd... to ja dziękuję za takie "rzetelne" i formacje... :( Lepiej sięgnąć do ustawy.zwiń
Autor: Monika (07-02-2017 20:54:20)
Temat: bez komentarza
Moje PKD to 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad . Prace sa wykonywane kompleksowo dla duzych firm typu SKANSKA i STRABAG od wykopu ,...pokaż całą treść
Moje PKD to 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad . Prace sa wykonywane kompleksowo dla duzych firm typu SKANSKA i STRABAG od wykopu , wynajmu sprzetu budowlanego na r/g po wymiane nawierzchni brukowej, asfaltowej a konczac na humusowaniu ....na duze kwoty ze wzgledu na spory zakres prac.. Zaden z tych zleceniodawcow nie wystawia pojedynczych FV za kazda ziemna robotke wrecz odwrotnie. FV opiewa na calosc zadania kompleksowo . Gdzie tu jest sens ????? zwiń
Autor: Monika (07-02-2017 20:39:01)
Temat: maslo maslane
Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
Autor: andrzej (07-02-2017 14:18:18)
Temat: usługa dzwigiem dla firmy budowalnek
Czy wystawiam fakturę z odwrotnym obciązenie za dzwig
Autor: Ewa (06-02-2017 21:16:29)
Temat: VAT
Czy geodeci muszą wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem?...pokaż całą treść
Czy geodeci muszą wystawiać faktury z odwrotnym obciążeniem? zwiń
Autor: sylwiak (05-02-2017 13:26:02)
Temat: sprzątanie placu budowy
czy to tez podlega OO ?
Autor: JM (01-02-2017 13:23:46)
Temat: długoterminowe umowy
Jaką fakturę (z VAT czy o.o. ) wystawia podwykonawca jeżeli umowa została zawarta w 2016 roku a końcowa realizacja i fakturowanie wypada na styczeń 2017 roku ?...pokaż całą treść
Jaką fakturę (z VAT czy o.o. ) wystawia podwykonawca jeżeli umowa została zawarta w 2016 roku a końcowa realizacja i fakturowanie wypada na styczeń 2017 roku ? zwiń
Autor: kotek na płotek (31-01-2017 18:34:09)
Temat: Panowie do gimnazjum lub podstawówki (bo te pierwsze likwidują)
Wstyd mi, i nie wierzę, że panowie jesteście właścicielami firm jakichkolwiek. Takie nie zrozumienie rzeczy ośmiesza poważnych przedsiębiorców branży budowlanej. A chodzi tu o rzecz straszną; w ciągu...pokaż całą treść
Wstyd mi, i nie wierzę, że panowie jesteście właścicielami firm jakichkolwiek. Takie nie zrozumienie rzeczy ośmiesza poważnych przedsiębiorców branży budowlanej. A chodzi tu o rzecz straszną; w ciągu pół roku podwykopnawcy mogą upaść. Jaki lobbing spowodował, takie zmiany właśnie w czasach kiedy "wielcy wykonawcy "nie zatrudniają swoich ludzi tylko robią podwykonawcami ?????zwiń
Autor: Bajert (27-01-2017 22:53:32)
Temat: VAT
Wszystko ok. Jako mikroprzedsiębiorca prowadzę usługi i budowlane i konserwacyjne. Odwrócony VAT tylko za budowlane jako podwykonawca. Czyli mniej oddaję fiskusowi z konserwacji. Ten mechanizm podejrzewam ma na...pokaż całą treść
Wszystko ok. Jako mikroprzedsiębiorca prowadzę usługi i budowlane i konserwacyjne. Odwrócony VAT tylko za budowlane jako podwykonawca. Czyli mniej oddaję fiskusowi z konserwacji. Ten mechanizm podejrzewam ma na celu nie tylko uszczelnienie podatków ale również zmuszenie przedsiębiorcy do aktywnego poszukiwania klienta końcowego. Chodzi chyba w dłuższej perspektywie o eliminację łańcuchów dystrybucyjnych na usługi. Po co zlecać budowę domu jednej dużej firmie skoro można murarzom, hydraulikom, elektrykom itd... zapłacić w sumie mniej ale każdemu z osobnazwiń
Autor: Nobody (27-01-2017 15:19:44)
Temat: racja
@ja masz racje. Skonsultowałem temat i wyjaśniło mi się sporo. Proszę Admina o usunięcie mojego postu z 26.01, bo może komuś namieszać.
Autor: ja (27-01-2017 07:58:50)
Temat: do Nobody
Mylisz usługodawcę z usługobiorcą. Usługodawca wykonuje usługę. Usługobiorca otrzymuje usługę.
Autor: Nobody (26-01-2017 21:17:47)
Temat: usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca
Rozbijając powyższe sformułowanie na drobne doszedłem do wniosku, że odwrotnie obciążenie dotknie mnie tylko wówczas jeżeli będę podwykonawcą podwykonawcy generalnego wykonawcy. Albo inaczej: jeżeli moja firma jest...pokaż całą treść
Rozbijając powyższe sformułowanie na drobne doszedłem do wniosku, że odwrotnie obciążenie dotknie mnie tylko wówczas jeżeli będę podwykonawcą podwykonawcy generalnego wykonawcy. Albo inaczej: jeżeli moja firma jest usługobiorcą, czyli jestem podwykonawcą firmy będącej generalnym wykonawcą ale nie jestem usługodawcą tzn. "nie mam pod sobą" żadnych innych podwykonawców to o.o. mnie nie dotyczy. Ustawodawca mógł tam wpisać dowolne sformułowanie: płatnik vat, osoba fizyczna itp. a wpisał "usługodawca". No więc to jest chyba słowo klucz i ostatecznie do przemyślenia pozostaje: w jakich okolicznościach ktoś jest jednocześnie usługodawcą i podwykonawcą. Więc tutaj podzielam tok myślowy Ewy z postu niżej. Ale przeglądając posty innych, to naprawdę mam już teraz wątpliwości czy rozumiem tekst czytany. art. 17 ust. 1 pkt 8 ust. 1h: "W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca."zwiń
Autor: Nobody (26-01-2017 19:45:53)
Temat: usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca
Rozbijając powyższe sformułowanie na drobne doszedłem do wniosku, że odwrotnie obciążenie dotknie mnie tylko wówczas jeżeli będę podwykonawcą podwykonawcy generalnego wykonawcy. Albo inaczej: jeżeli moja firma jest...pokaż całą treść
Rozbijając powyższe sformułowanie na drobne doszedłem do wniosku, że odwrotnie obciążenie dotknie mnie tylko wówczas jeżeli będę podwykonawcą podwykonawcy generalnego wykonawcy. Albo inaczej: jeżeli moja firma jest usługobiorcą, czyli jestem podwykonawcą firmy będącej generalnym wykonawcą ale nie jestem usługodawcą tzn. "nie mam pod sobą" żadnych innych podwykonawców to o.o. mnie nie dotyczy. Ustawodawca mógł tam wpisać dowolne sformułowanie: płatnik vat, osoba fizyczna itp. a wpisał "usługodawca". No więc to jest chyba słowo klucz i ostatecznie do przemyślenia pozostaje: w jakich okolicznościach ktoś jest jednocześnie usługodawcą i podwykonawcą. Więc tutaj podzielam tok myślowy Ewy z postu niżej. Ale przeglądając posty innych, to naprawdę mam już teraz wątpliwości czy rozumiem tekst czytany. art. 17 ust. 1 pkt 8 ust. 1h: "W przypadku usług wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do ustawy, przepis ust. 1 pkt 8 stosuje się, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca."zwiń
Autor: ZIBI (25-01-2017 15:28:26)
Temat: chory VAT
Robią z każdego złodzieja, a sami nim są, zobaczą ile firm padnie a ile ucieknie zagranicę, ja na pewno ZAINSTALUJĘ FIRMĘ ZA GRANICĄ
Autor: Magdalena (25-01-2017 10:43:19)
Temat: ...
Przy dobrych wiatrach ale jeszcze wyjaśnienia do US dlaczego zwrot VAT i dziwne podejrzenia o wyłudzenia. Chore przepisy. I nie koniecznie musi im starczyć kasy żeby wszystkim...pokaż całą treść
Przy dobrych wiatrach ale jeszcze wyjaśnienia do US dlaczego zwrot VAT i dziwne podejrzenia o wyłudzenia. Chore przepisy. I nie koniecznie musi im starczyć kasy żeby wszystkim zwrócić. Zniszczyć wszystkich. Chyba to mają na celu. zwiń
Autor: Łukasz (24-01-2017 16:23:26)
Temat: podwykonawcy na bruk ..
Tak jak napisał kolega wyżej "Wściekł" podwykonawcy nie stać na robienie usługi materiał kupiony z Vatem usługa wystawiona bez vatu czas na zwrot vat 60 dni przy...pokaż całą treść
Tak jak napisał kolega wyżej "Wściekł" podwykonawcy nie stać na robienie usługi materiał kupiony z Vatem usługa wystawiona bez vatu czas na zwrot vat 60 dni przy dobrych wiatrach zamknąć firmęi jechać z tego chorego kraju zwiń
Autor: Wściekły (23-01-2017 23:46:37)
Temat: Mali podwykonawcy na bruk
Ucieszyłem się że pod koniec 2016r zaczołem robić jako podwykonawca dla wielkiej firmy, wykonywałem dla nich spore instalacje sswin oraz cctv na moim sprzęcie. Koniec roku był...pokaż całą treść
Ucieszyłem się że pod koniec 2016r zaczołem robić jako podwykonawca dla wielkiej firmy, wykonywałem dla nich spore instalacje sswin oraz cctv na moim sprzęcie. Koniec roku był super aż przyszedł 2017, mija 23 dzień tego roku a ja jestem już w czarnej dup..e, już tłumaczę- wszystko przez odwrotne obciążenie VAT . Wykonuję jako podwykonawca system za przykładowo 10000 zł netto, sprzętkosztował mnie 7000 netto niby bomba zarobiłem 3000 zł, i tu zong, firmie muszę teraz wystawić fv o.o czyli netto=brutto a za sprzęt muszę zapłacić brutto ponad 8600zł i podatek do US prawie 600 zł razem 9200 zł zostaje mi 800 zł i z tego pracownikowi zapłacić a w Us mam nadpłatę 1600 zł VAT teraz 2 takie roboty i mam tylko na ZUS i księgową i 3200 nadpłaty w Us. A co ja będę pisał zwijam intereszwiń
Autor: Firma wynajem dźwigów (23-01-2017 15:25:35)
Temat: Jak stosować o.o. VAT??
Skąd mam wiedzieć kiedy jestem a kiedy nie jestem podwykonawcą w ramach wykonywanej usługi wynajmu dźwigów PKWiU 43.99.Z? Nikt tego nie wyjaśnił w ustawie. Bo odnosząc się...pokaż całą treść
Skąd mam wiedzieć kiedy jestem a kiedy nie jestem podwykonawcą w ramach wykonywanej usługi wynajmu dźwigów PKWiU 43.99.Z? Nikt tego nie wyjaśnił w ustawie. Bo odnosząc się do jeżyka polskiego to nie mając umowy z inwestorem nie mogę być wykonawcą ani podwykonawcą. Czy ktoś czuje ten temat, żeby rozwiązać zagadnienie ostatecznie? zwiń
Autor: Maja (19-01-2017 14:33:58)
Temat: Odwrotne obciążenie
Witam, Czy za wykonanie pomiarów elektrycznych wystawiam FV z Vat czy z o.o. ?...pokaż całą treść
Witam, Czy za wykonanie pomiarów elektrycznych wystawiam FV z Vat czy z o.o. ? zwiń
Autor: Zagubiona (19-01-2017 10:50:32)
Temat: Odwrotna obciążenie
Witam Zajmujemy się klimatyzacją i wentylacją . Czy jeżeli jedziemy na samo uruchomienie centrali to czy to będzie jako "oo" czy narzucam 23% ?...pokaż całą treść
Witam Zajmujemy się klimatyzacją i wentylacją . Czy jeżeli jedziemy na samo uruchomienie centrali to czy to będzie jako "oo" czy narzucam 23% ? zwiń
Autor: Zagubiona (19-01-2017 09:37:27)
Temat: Odwrotna obciążenie
Witam Zajmujemy się klimatyzacją i wentylacją . Czy jeżeli jedziemy na samo uruchomienie centrali to czy to będzie jako "oo" czy narzucam 23% ?...pokaż całą treść
Witam Zajmujemy się klimatyzacją i wentylacją . Czy jeżeli jedziemy na samo uruchomienie centrali to czy to będzie jako "oo" czy narzucam 23% ? zwiń
Autor: Zagubiona (19-01-2017 09:14:39)
Temat: Odwrotna obciążenie
Witam Zajmujemy się klimatyzacją i wentylacją . Czy jeżeli jedziemy na samo uruchomienie centrali to czy to będzie jako "oo" czy narzucam 23% ?...pokaż całą treść
Witam Zajmujemy się klimatyzacją i wentylacją . Czy jeżeli jedziemy na samo uruchomienie centrali to czy to będzie jako "oo" czy narzucam 23% ? zwiń
Autor: Beata (17-01-2017 19:30:21)
Temat: Odliczenie VAT przy sprzedaży OO
"Elektryk" nie martw się. Vat od zakupów odliczasz i dostajesz zwrot. Będzie tylko pewnie więcej kontroli. Łatwiej za to będzie teraz utracić status podatnika VAT...pokaż całą treść
"Elektryk" nie martw się. Vat od zakupów odliczasz i dostajesz zwrot. Będzie tylko pewnie więcej kontroli. Łatwiej za to będzie teraz utracić status podatnika VAT czynnego. .. itd zwiń
Autor: włodzimierz (11-01-2017 20:36:27)
Temat: konsorcium
witam mam pytanie czy jako członek konsorcjum jestem dla lidera wykonawcą i czy pod wykonawcą w którym to konsorcjum lider wystawia faktury dla zamawiającego wartości brutto...pokaż całą treść
witam mam pytanie czy jako członek konsorcjum jestem dla lidera wykonawcą i czy pod wykonawcą w którym to konsorcjum lider wystawia faktury dla zamawiającego wartości brutto z vatem jak powinienem ja wystawiać faktury jako członek konsorcjum ustawa mówi że wartości netto ma wystawiać podwykonawca a członek konsorcjum nie jest żadnym podwykonawcą dla lidera tym bardziej że każde zlecenie zadanie jest w całości wykonywane tylko i wyłącznie przez jednego członka konsorcjumzwiń
Autor: Elektryk (11-01-2017 17:51:49)
Temat: odwrotne obciążenie
Witam. Prowadzę także jednoosobową działalność i świadcze usługi elektryczne jako podwykonawca. W/g powyższego artykułu powinienem wystawiać fakturę z odwrotnym obciążeniem. Cały mechanizm rozumiem, poza jednym: co z...pokaż całą treść
Witam. Prowadzę także jednoosobową działalność i świadcze usługi elektryczne jako podwykonawca. W/g powyższego artykułu powinienem wystawiać fakturę z odwrotnym obciążeniem. Cały mechanizm rozumiem, poza jednym: co z vat nliczonym od np. zakupu paliwa, telefonu, sprzętu itp? Czy nadal będzie mi przysługiwało prawo do odliczenia a właściwie zwrotu Vat ? Z góry dziękuję! Pozdrawiam! zwiń
Autor: Maria (10-01-2017 21:40:42)
Temat: VAT od usług budowlanych w 2017 roku
Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w formie firmy budowlanej. Najczęściej świadczę usługi osobom fizycznym, rzadko innym firmom. Moje pytanie brzmi kiedy w moich usługach pojawi się tzw....pokaż całą treść
Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w formie firmy budowlanej. Najczęściej świadczę usługi osobom fizycznym, rzadko innym firmom. Moje pytanie brzmi kiedy w moich usługach pojawi się tzw. odwrotne obciążenie? Przy fakturze wystawionej dla osoby fizycznej czy innej firmy? I jak mają wyglądać rozliczenia z hurtowniami? Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i okazaną pomoc.zwiń
Autor: Maria (10-01-2017 21:36:33)
Temat: VAT od usług budowlanych w 2017 roku
Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w formie firmy budowlanej. Najczęściej świadczę usługi osobom fizycznym, rzadko innym firmom. Moje pytanie brzmi kiedy w moich usługach pojawi się tzw....pokaż całą treść
Witam! Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w formie firmy budowlanej. Najczęściej świadczę usługi osobom fizycznym, rzadko innym firmom. Moje pytanie brzmi kiedy w moich usługach pojawi się tzw. odwrotne obciążenie? Przy fakturze wystawionej dla osoby fizycznej czy innej firmy? I jak mają wyglądać rozliczenia z hurtowniami? Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi i okazaną pomoc.zwiń
Autor: Krzysztof (10-01-2017 14:22:16)
Temat: jpk
Największe utrudnienie to wprowadzenie jpk. Ja na przykład musiałem kupić nowy program do księgowości, bo stary się nie nadawał do jpk. Zdecydowałem się na symfonię z gwarancją,...pokaż całą treść
Największe utrudnienie to wprowadzenie jpk. Ja na przykład musiałem kupić nowy program do księgowości, bo stary się nie nadawał do jpk. Zdecydowałem się na symfonię z gwarancją, żeby mieć pewność, że będzie dostosowywana do wszystkich zmian. Liczyłem, że będzie dłuższy okres przejściowy, no ale niestety.zwiń
Autor: WS (07-01-2017 07:14:37)
Temat: TYLKO PODWYKONAWCA NA ODWROTNYM OBCIĄŻENIU
GENERALNY WYKONAWCA FAKTURUJE TRADYCYJNIE 23 LIB 8 %
Autor: Ewa (05-01-2017 00:10:46)
Temat: Usługodawca ma być podwykonawcą
Cytat z artykułu: "Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o...pokaż całą treść
Cytat z artykułu: "Przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany ma być, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. lh ustawy o VAT)." Ja rozumiem to inaczej - jesli generalny wykonawca ma podwykonawcę), to podwykonawca nie stosuje odwrotnego obciażenia, bo zlecajacy (usługodawca nie jest podwykonawcą. Natomiast jesli Usługodawca (zlecajacy) tez jest podwykonawcą, to bedzie odwrotne obciązeniezwiń
Autor: ciekawe (31-12-2016 10:29:24)
Temat: masakra
cos mi sie zdaje ze sama ilosc zwrotów Vat z US rozwiaże problem...US nie nadaży zwracac i zrobi sie ogólny burdel
Autor: JL (31-12-2016 09:33:52)
Temat: Faktura i stawka vat
Mam problem. Firma w ktorej pracuję podpisuje umowy zintegrowane na wyprodukowanie, dostaw i montaż stolarki aluminiowej. Cena w umówie jest ryczałtowa , nie ma podziału na dostawę...pokaż całą treść
Mam problem. Firma w ktorej pracuję podpisuje umowy zintegrowane na wyprodukowanie, dostaw i montaż stolarki aluminiowej. Cena w umówie jest ryczałtowa , nie ma podziału na dostawę i montaż. Co ze stawką VAT na fakturze?. Chciałabym zaznaczyć, że wyprodukowanie wraz z materiałami stanowi ok 90% wartości wiec w Krajowej Infornacji Podatkowej stwierdzono ze 23% VAT a pozostałe ok 10% to usługa pomocnicza czyli montaż. W KIP właśnie powiedziano mi ze całosc na 23% bo nie jest możliwe dokładnie wydzielenie - (umowa jest podpisana na wszystko razem) , ale mam wątpliwości. Fakt w załączniku 14 ustawy VAT wymienione są tylko roboty budowlane. Szczerze mówiąc nie wiem z jaką stawką wystawić fakturę o treści " wyprodukowanie, dostawa i montaż stolarki " Ma ktoś jakiś pomysl? zwiń
Autor: ciekawe (31-12-2016 00:26:17)
Temat: masakra
cos mi sie zdaje ze sama ilosc zwrotów Vat z US rozwiaże problem...US nie nadaży zwracac i zrobi sie ogólny burdel
Autor: rsad (30-12-2016 14:30:41)
Temat: a co z towarem?
a co jeżeli podwykonawca kupił towar potrzebny do wykonania usługi w grudniu 2016 i usługę wykonuje w styczniu 2017? Sprzedawca wystawił mu fakturę za towar z VAT....pokaż całą treść
a co jeżeli podwykonawca kupił towar potrzebny do wykonania usługi w grudniu 2016 i usługę wykonuje w styczniu 2017? Sprzedawca wystawił mu fakturę za towar z VAT. A biedny podwykonawca wystawi fakturę za usługę generalnemu wykonawcy bez VAT. Czy ma oddzielnie zafakturować towar z VAT i usługę z odwrotnym obciążeniem? Bez sensu. A co jeżeli w ofercie nie przedstawił kosztu nabycia towaru - jak to teraz rozliczyć?zwiń
Autor: rsad (30-12-2016 13:23:14)
Temat: a co z towarem?
a co jeżeli podwykonawca kupił towar potrzebny do wykonania usługi w grudniu 2016 i usługę wykonuje w styczniu 2017? Sprzedawca wystawił mu fakturę za towar z VAT....pokaż całą treść
a co jeżeli podwykonawca kupił towar potrzebny do wykonania usługi w grudniu 2016 i usługę wykonuje w styczniu 2017? Sprzedawca wystawił mu fakturę za towar z VAT. A biedny podwykonawca wystawi fakturę za usługę generalnemu wykonawcy bez VAT. Czy ma oddzielnie zafakturować towar z VAT i usługę z odwrotnym obciążeniem? Bez sensu. A co jeżeli w ofercie nie przedstawił kosztu nabycia towaru - jak to teraz rozliczyć?zwiń
Autor: rsad (30-12-2016 13:20:58)
Temat: a co z towarem?
a co jeżeli podwykonawca kupił towar potrzebny do wykonania usługi w grudniu 2016 i usługę wykonuje w styczniu 2017? Sprzedawca wystawił mu fakturę za towar z VAT....pokaż całą treść
a co jeżeli podwykonawca kupił towar potrzebny do wykonania usługi w grudniu 2016 i usługę wykonuje w styczniu 2017? Sprzedawca wystawił mu fakturę za towar z VAT. A biedny podwykonawca wystawi fakturę za usługę generalnemu wykonawcy bez VAT. Czy ma oddzielnie zafakturować towar z VAT i usługę z odwrotnym obciążeniem? Bez sensu. A co jeżeli w ofercie nie przedstawił kosztu nabycia towaru - jak to teraz rozliczyć?zwiń
Autor: do LUK (30-12-2016 11:44:40)
Temat: odwrotne obciążenie cd
LUK tu nie ma znaczenia co kupujesz, ważne jest że Ty jestes podwykonawcą i obaj[ Ty i odbiorca] jesteście podatnikami VAT. Chodzi tylko o Twoją fakturę...pokaż całą treść
LUK tu nie ma znaczenia co kupujesz, ważne jest że Ty jestes podwykonawcą i obaj[ Ty i odbiorca] jesteście podatnikami VAT. Chodzi tylko o Twoją fakturę sprzedaży, jeżeli obie strony sa na VAT to wystawiasz fakturę ze stawką \\\"np\\\" i dopisujesz \\\" odwrotnr obciążenie\\\". Co do zakupów i zawartego w nich VAT to odliczasz normalnie jak dotychczas, tylko będziesz miał zapewne wciąz zwrot ze skarbowego, albo pismem pod deklaracja możesz te nadwyśki zaliczyć na inne podatki np. PIT z dochodowego czy za pracownikóe.zwiń
Autor: do LUK (30-12-2016 11:40:08)
Temat: odwrotne obciążenie cd
LUK tu nie ma znaczenia co kupujesz, ważne jest że Ty jestes podwykonawcą i obaj[ Ty i odbiorca] jesteście podatnikami VAT. Chodzi tylko o Twoją fakturę...pokaż całą treść
LUK tu nie ma znaczenia co kupujesz, ważne jest że Ty jestes podwykonawcą i obaj[ Ty i odbiorca] jesteście podatnikami VAT. Chodzi tylko o Twoją fakturę sprzedaży, jeżeli obie strony sa na VAT to wystawiasz fakturę ze stawką "np" i dopisujesz " odwrotnr obciążenie". Co do zakupów i zawartego w nich VAT to odliczasz normalnie jak dotychczas, tylko będziesz miał zapewne wciąz zwrot ze skarbowego, albo pismem pod deklaracja możesz te nadwyśki zaliczyć na inne podatki np. PIT z dochodowego czy za pracownikóe.zwiń
Autor: Marek (27-12-2016 13:30:43)
Temat: Odwrotne obciążenie
To jak rozumiem, kupuję towar, paliwo, narzędzia i płacę 23% VAT, sprzedaję o.o. to czekam 3 miesiące na zwrot z Urzędu Skarbowego?
Autor: aga (20-12-2016 11:39:08)
Temat: odwrotne obciążenie
ja to rozumiem tak: każda inwestycja ma swojego inwestora - właściciela lub dzierżawcę, który płaci za inwestycję, wynajmuje do tego firmę, załóżmy że jedną i gdy ta...pokaż całą treść
ja to rozumiem tak: każda inwestycja ma swojego inwestora - właściciela lub dzierżawcę, który płaci za inwestycję, wynajmuje do tego firmę, załóżmy że jedną i gdy ta firma korzysta ze współpracy z innymi firmami i im płaci, to te firmy są podwykonawcami, a jeżeli inwestor płaci bezpośrednio wszystkim firmom biorącym udział w inwestycji, to nie ma podwykonawstwazwiń
Autor: sławoj (18-12-2016 14:08:57)
Temat: odwrócony vat
czy jeśli wystawię za wykonane usługi budowlane f=rę vat płatną gotówką to też trzeba stosować odwrócony vat?
Autor: Luk (16-12-2016 17:54:54)
Temat: Vat
Możecie pomóc prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą Kupuje towar z 23 % podatkiem a sprzedaje z 8% z usługą montazu Jak nowy przepis ma się do tego?...pokaż całą treść
Możecie pomóc prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą Kupuje towar z 23 % podatkiem a sprzedaje z 8% z usługą montazu Jak nowy przepis ma się do tego? zwiń
Autor: Maria (14-12-2016 11:21:41)
Temat: odwrotne obciżenie
do PD i D.J - dobrze zrozumieliście
Autor: PD (13-12-2016 19:54:52)
Temat: Usługa podnośnikiem koszowym z operatorem
A ja rozumiem to tak - jeśli firma X wynajmuje mnie dla siebie na własne potrzeby to nie ma odwróconego obciążenia, natomiast jeśli wynajmuje mnie firma X...pokaż całą treść
A ja rozumiem to tak - jeśli firma X wynajmuje mnie dla siebie na własne potrzeby to nie ma odwróconego obciążenia, natomiast jeśli wynajmuje mnie firma X na potrzeby firmy Y to wówczas tak?zwiń
Autor: D.J. (11-12-2016 13:59:55)
Temat: Sprzedaż z odwrotnie obciążonym VAT.
VAT odwrotnie obciążony to same problemy dla sprzedawcy.Prowadząc sprzedaż detaliczną dla klientów końcowych i dla firm jest to nie do ogarnięcia .Ten sam towar trzeba sprzedać...pokaż całą treść
VAT odwrotnie obciążony to same problemy dla sprzedawcy.Prowadząc sprzedaż detaliczną dla klientów końcowych i dla firm jest to nie do ogarnięcia .Ten sam towar trzeba sprzedać z inną stawką VAT .Systemy informatyczne tego nie łykają .Oczywiście ustawodawcy to nie obchodzi .Tylko nikt się nie zastanawia jakie są konsekwencje takich bzdurnych przepisów.Przy celebrowaniu sprzedaży jednej czy dwóch pozycji na fakturze to jeszcze można się bawić ,ale przy masowej sprzedaży np.w sklepie elektrycznym gdzie na fakturze potrafi być sto pozycji z czego dwie to VAT odwrotnie obciążony to jest koszmar.Dochodzi bałagan z numerami NIP .Albo powinno się to zlikwidować albo nie ruszać tematu.Część klientów detalicznych ma NIP część nie.Jak teraz odróżnić przedsiębiorcę od detalisty .Następna sprawa.Przychodzi Jan Kowalski i prosi o fakturę VAT na wymyśloną przez siebie firmę żeby kupić towar bez VAT "odwrotne obciążenie".Sprzedawca ma go wylegitymować ? Zażądać pozwolenia lub KRSu ? Bzdura totalna .Sposób zawalania na uczciwych podatników niemocy Państwa ze ściąganiem podatku VAT. zwiń
Autor: D.J. (11-12-2016 13:35:29)
Temat: Faktura
Rozumiem to tak ,że podwykonawca wystawia fakturę dla głównego wykonawcy z zerowym VAT i regułką o odwrotnym obciążeniu a główny wykonawca dolicza VAT wystawiając fakturę...pokaż całą treść
Rozumiem to tak ,że podwykonawca wystawia fakturę dla głównego wykonawcy z zerowym VAT i regułką o odwrotnym obciążeniu a główny wykonawca dolicza VAT wystawiając fakturę inwestorowi ?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz