Aktualności podatkowe

Niezapłacona faktura w kosztach – brak obowiązku dokonywania korekty od 2016 roku

2016-03-30

Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, uchylony został art. 24d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnoszący się do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w związku z nieuregulowaniem faktury w terminie. Zmiana weszła w życie od 1 stycznia 2016 roku.

Zatrudnienie emeryta, rencisty

Źródło: YAY foto

Do końca 2015 roku na podstawie ww. przepisu w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury (lub innego dokumentu, który jest podstawą do zaksięgowania wydatku) i nieuregulowania tej kwoty w terminie 30 dni od upływu terminu płatności, podatnik był zobowiązany do zmniejszenia kosztów o kwotę wynikającą z tych dokumentów.

Jeżeli termin płatności był dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia o którym mowa dokonywało się z upływem 90 dni od daty zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie został uregulowany do tego terminu. Jeżeli po dokonaniu zmniejszenia, zobowiązanie następnie zostało uregulowane, podatnik w miesiącu, w którym dokonał zapłaty, zwiększał koszty uzyskania przychodów o kwotę dokonanej korekty.

Przepis, o którym mowa nie obejmował zobowiązań podatkowych, dlatego też nie miał zastosowania do podatku od nieruchomości, rozliczanego w dacie wydania decyzji (bez względu na terminy jego płatności).

Mechanizm korekty kosztów przy braku terminowej zapłaty miał ograniczyć zatory płatnicze w rozliczeniach z kontrahentami. W rezultacie przysporzył podatnikom wiele problemów związanych chociażby z wdrożeniem nowych funkcji w programach księgowych oraz dodatkowym obowiązkiem kontrolowania płatności.

Od 1 stycznia 2016 roku podatnicy nie są już zobligowani do korygowania kosztów w związku z niezapłaceniem faktury w terminie

Brak obowiązku korekty dotyczy również dokumentów kosztowych zaksięgowanych w ubiegłym roku, których przeterminowanie przypada na bieżący rok.

Natomiast uregulowanie faktury w bieżącym roku, której przeterminowanie nastąpiło w ubiegłym roku daje prawo do ponownego ujęcia wydatku po stronie kosztów bieżącego roku. Dotyczy to również płatności ratalnych, opłacanych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Iwona Derbisz


www.ifirma.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz