Aktualności podatkowe

02.01 Wykonanie usługi: obowiązek podatkowy – zmiany 2014

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zupełnej zmianie ulegają zasady ustalania momentu, w którym powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT.

Od 2014 r. za standardowy termin powstania obowiązku podatkowego uznaje się chwilę dokonania dostawy towarów lub moment wykonania usługi.

Za usługę wykonaną uznaje się również usługę wykonaną częściowo, dla której to części określono zapłatę.

Jeżeli w związku ze świadczeniem usługi określono następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.

Usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą

 1. Otrzymania całości lub części zapłaty z tytułu:
 • świadczenia z tytułu zlecenia sądu powszechnego, administracyjnego, wojskowego lub prokuratury usług związanych z postępowaniami sądowymi lub przygotowawczymi z wyjątkiem usług typu B2B stanowiących import usług – obowiązek powstaje w zakresie otrzymanej kwoty
 • świadczenia usług zwolnionych z opodatkowania, do których zaliczają się wyłącznie:
  • usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji;
  • usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji i wszelkich innych zabezpieczeń transakcji finansowych i ubezpieczeniowych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług, a także zarządzanie gwarancjami kredytowymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę;
  • usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług;
  • usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 131, poz. 763), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

– w zakresie otrzymanej kwoty; nie zalicza się do tych usług, usług pomocniczych przy świadczeniu usług zwolnionych z opodatkowania;

 1. Wystawienia faktury z tytułu:
 • Usług budowlanych lub budowlano – montażowych,
 • Czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług B2B stanowiących import usług;

- gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu wystawienia faktury.

 

Uwaga

Obowiązek podatkowy powstanie w sposób szczególny tylko przy wystawieniu faktury VAT:

 • na rzecz innego podatnika VAT lub podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub osoby prawnej nie będącej podatnikiem,
 • ze względu na sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,
 • ze względu na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz innego podatnika niż wskazany powyżej,
 • z tytułu zaliczek z powyższych transakcji.
Oznacza to, że w przypadku świadczenia usług tego typu na rzecz osoby fizycznej nie będącej podatnikiem, obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych.

 

Opłacenie zaliczki (przedpłaty, zadatku, raty itp.) powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części.

 1. Wystawienia faktury, nie później niż z upływem terminu płatności z tytułu:
 • Dostaw energii elektrycznej, cieplnej, chłodniczej, gazu przewodowego,
 • Świadczenia usług:
  • Telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
  • Usług gospodarki komunalnej z załącznika nr 3 do ustawy o VAT:
Nr pozycji załącznika nr 3 do ustawy o VAT PKWiU usługi Nazwa usługi

140

36.00.20.0

Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych

141

36.00.30.0

Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych

142

ex 37

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków

143

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

144

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

145

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

146

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

147

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

148

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

149

38.21.2

Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne

150

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

151

ex 38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

152

39.00.1

Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem

153

39.00.2

Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń

174

81.29.12.0

Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

175

81.29.13.0

Pozostałe usługi sanitarne

 

 • Najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • Ochrony osób i usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • Stałej obsługi prawnej i biurowej,

- z wyjątkiem usług B2B stanowiących import usług.

 

Zaliczki i zadatki

W przypadku zaliczki, zadatku, raty, przedpłaty – obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania tych kwot. Wyjątkiem są usługi wskazane w punkcie nr 3 powyżej – w ich przypadku płatność przekazana przed wykonaniem usługi nie wpłynie:

 • Na wystawienie faktury zaliczkowej,
 • Na powstanie obowiązku podatkowego,
 • Na prawo odliczenia podatku u nabywającego usługę.

 

Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz