Aktualności podatkowe

02.04 Koniec zwolnień ze składek na Fundusz Pracy

W drugiej połowie stycznia wpłynął do laski marszałkowskiej poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druk nr 243). Zgodnie z zaproponowanymi zmianami od 1 stycznia 2013 roku składka na Fundusz Pracy byłaby opłacana za wszystkich pracowników, również tych, którzy ukończyli wiek 55 lat dla kobiet lub 60 lat dla mężczyzn.

Obecnie składki na Fundusz Pracy opłacane są przez pracodawców lub inne jednostki organizacyjne za osoby:

  1. pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym,
  2. wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą,
  3. wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz za osoby z nimi współpracujące, z wyłączeniem osób świadczących pracę na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz.235)

- do momentu osiągnięcia przez nie wieku 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn. Za pracowników, którzy ten wiek przekroczyli, obecnie nie opłaca się składek na Fundusz Pracy.

Przy uchwalaniu obecnych przepisów ustawodawcy przyświecał cel uatrakcyjnienia zatrudniania osób w wieku przedemerytalnym. Ceną za zwolnienie z opłacania składki na Fundusz Pracy jest brak możliwość pobierania przez te osoby zasiłków dla bezrobotnych. Aby nabyć prawo do pobierania zasiłku, należy opłacać składki na Fundusz Pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie 18 miesięcy przed datę zarejestrowania w urzędzie pracy.

Te obecne zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie zachęcają osób w wieku emerytalnym do pozostawania na rynku pracy, bo w przypadku utraty zatrudnienia zostają one bez zasiłku dla bezrobotnych i wiele z nich decyduje się na wcześniejsza emeryturę. Jest to zachowanie niepożądane z punktu widzenia rządu i planowanej reformy emerytalnej, która ma wydłużyć wiek emerytalny. Każdy z nas ma pracować jak najdłużej.

Stąd inicjatywa grupy posłów, którzy w proponowanej nowelizacji chcą uchylenia zwolnienia od obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za osoby w wieku powyżej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Uważają, że dzięki temu wydłuży się aktywność zawodowa osób w wieku 55+. Jako argumenty za nowelizacją posłowie podają:

  • wzrost wpływów z tytułu składki na Fundusz Pracy,
  • wzrost dochodów budżetowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  • wzrost wpływów na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ze składek na ubezpieczenie społeczne od pracujących emerytów.

 

Trzecia podwyżka ZUS w 2012 roku
 

To jednak nie przekona pracodawców, dla których nowelizacja oznacza tylko jedno - znów zostają  zwiększone koszty zatrudniania osób w wieku 55+. 2,45 proc. składki na FP to może nie tak dużo, ale biorąc pod uwagę lutową podwyżkę składki na ubezpieczenie rentowe (o 2 punkty proc.) i zaczynającą obowiązywać od 1 kwietnia wyższą składkę ubezpieczenia wypadkowego (o 0,26 punktu proc.), to koszty zatrudnienia rosną zauważalnie.

 

Katarzyna Sudaj

Uwaga! Opinie pracodawców podzielone

Cześć pracodawców nie sprzeciwia się zniesieniu tej ulgi. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata od 2008 roku wzrósł tylko o 2 proc., a to potwierdza nieskuteczność tej zachęty dla pracodawców. Stąd Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pozytywnie oceniła proponowaną nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i postuluje poszukiwanie nowych rozwiązań w miejsce niesprawdzonej ulgi w opłacaniu składek na Fundusz Pracy. 

Natomiast Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych OPZZ negatywnie odniosło się do projektu nowelizacji. Choć zwolnienie ze składek na Fundusz Pracy zachętą do pracodawców mogło być niewielką, to jednak jakąś zachęta było. Zdaniem OPZZ zniesienie tej ulgi z pewnością nie pomoże osobom w wieku przedemerytalnym w znalezieniu nowego zatrudnienia.

 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz