Aktualności podatkowe

04.01 Składki ZUS 2012 dla przedsiębiorców

Katarzyna Sudaj Bankier.pl
W 2012 roku przedsiębiorcy zapłacą większe składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Wzrost podstawy ubezpieczenia społecznego wynika z wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego w 2012 roku.

 

Zmiana wysokości podstawy wymiaru składek ZUS

Od 2009 roku wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast kwartalnie, jest ustalana jedynie raz do roku. Zależy ona od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać. Wysokość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na dany rok ustala minister pracy i polityki społecznej.

 

Ile wyniesie składka ZUS zdrowotna w 2012 roku?

 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Monitor Polski z roku 2011 Nr 115 Poz.1160) kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 wynosi 105.780 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.526 zł.

Zgodnie z art. 18. punkt 8 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 tekst jednolity) podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedsiębiorców i osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Składka ZUS obliczona na tej podstawie obowiązuje w nowej wysokości od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.


Ubezpieczenie społeczne ZUS 2012

Z powyższego wynika, że podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w 2012 roku wyniesie 60% z 3.526 zł czyli 2.115,60 zł miesięcznie. A to oznacza wyższe składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości:

  • 412,97 zł składki emerytalnej, czyli 19,52 % z 2.115,60 zł;
  • 126,94 zł składki rentowej za styczeń 2012 roku, czyli 6 % z 2.115,60 zł;
  • 169,25 zł składki rentowej od lutego 2012 roku, czyli 8 % z 2.115,60 zł - zgodnie z uchwalona podwyżką składki rentowej;
  • 51,83 zł składki chorobowej, czyli 2,45 % z 2.115,60 zł.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS za styczeń 2012
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 575,24 zł 627,07 zł 254,55 zł 51,83 zł
01-12.2012 01-12.2012 01-12.2012 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. 6% Chor. Wyp.*
2115,60 zł 2828,31 zł 2115,60 zł 412,97 zł 126,94 zł 51,83 zł 35,33 zł 254,55 zł 51,83 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,67%

** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2012r.: 1.500,00 zł).

wysokość składek ZUS od lutego 2012 roku

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórcy i artyści, osoby wykonujące wolny zawód i osoby współpracujące zapłacą prawie 28 zł więcej niż w 2011 roku z tytułu podwyżki tylko tych trzech składek.

Pamiętajmy, że w styczniu płacimy składki należne za grudzień 2011 roku, więc jeszcze w starym niższym wymiarze. Natomiast wyższy ZUS przedsiębiorcy odczują na początku lutego, gdy będą płacili składki za styczeń 2012 roku. A kolejna podwyżka czeka ich znów po miesiącu, gdy na początku marca zapłacą nową wyższą o 2 proc. składkę na ubezpieczenie rentowe. Wówczas składka rentowa wzrośnie o 42,31 zł.

Katarzyna Sudaj
Bankier.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz