Aktualności podatkowe

08.05 Sprzedaż używanego samochodu w systemie VAT marża

Przepisy ustawy o VAT przewidują możliwość zastosowania szczególnej procedury opodatkowania dostawy używanych towarów. Zastosowanie tej procedury jest korzystne dla podatników, gdyż umożliwia ono opodatkowanie tylko uzyskanej ze sprzedaży marży a nie całego obrotu. Zobowiązanie podatkowe w takim przypadku jest zazwyczaj dużo niższe, niż to obliczone według ogólnych zasad opodatkowania obrotu. Zagadnieniem opodatkowania marży zainteresowani są m. in. sprzedawcy używanych samochodów nabytych w celach handlowych od kontrahentów, którzy zastosowali procedurę VAT marża. Zastanawiają się oni bowiem czy sprzedaż takiego samochodu może być opodatkowana również w systemie marży.

Przepisy ustawy o VAT przewidują szczególną procedurę VAT marża mającą zastosowanie w zakresie dostaw m.in. towarów używanych. Zgodnie z nią w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża. Przez marże należy rozumieć różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

Niezwykle ważne jest podkreślenie, że dla potrzeb stosowania procedury VAT marża, przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie. Zatem towarami używanymi są także samochody, które należy uznać za dobra ruchome. Jest to o tyle istotne, gdyż nie jest to jedyna definicja towarów używanych jaką posługuje się ustawa o VAT. Pojęcie to używane jest także w kontekście zwolnienia z podatku dostawy towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Na podstawie tego przepisu zwolnieniu z podatku VAT podlega dostawa towarów używanych, przy czym warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest to, aby w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W myśl przepisów ustawy o VAT przez towary używane, o których mowa w przywołanej regulacji należy rozumieć ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł, co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel. Należy zauważyć, że o ile w pierwszej definicji praktycznie chodzi o wszystkie towary używane (rozumiane w potocznym znaczeniu tych słów), to w drugiej definicją towarów używanych zostały objęte tylko te towary, które były używane przez podatnika. Są to zatem dwie różne definicje i w żadnym wypadku nie można stosować ich zamiennie.

Jak wynika z powyższego opodatkowanie w systemie VAT marża ograniczone jest do pewnej kategorii towarów używanych, które podatnik nabył uprzednio w celu ich odsprzedaży tj. w celach handlowych. Istotne przy tym jest jednak, od kogo towary używane zostały nabyte. Stosowanie do przepisów ustawy o VAT ta szczególna procedura dotyczy tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył m.in. od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub od podatnika - jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana przez niego w szczególnej procedurze marży (art. 120 ust. 10 pkt 1 i 3 ustawy o VAT).

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2011 r. (znak IPPP2-443-610/11-3/IZ) w której podkreślono, że warunkiem zastosowania szczególnej procedury opodatkowania marży jest to aby: „we wcześniejszej fazie obrotu podmiot sprzedający używany towar pośrednikowi pozbawiony był prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy jego nabyciu. Dotyczy to zarówno osób, które nie są podatnikami tego podatku i już z tego powodu pozbawione są możliwości obniżenia podatku należnego (ponieważ podatku tego nie płacą, więc nie mają czego obniżyć), jak i osób, które wprawdzie podatnikami tego podatku są, ale z różnych powodów prawo do obniżenia podatku należnego im nie przysługiwało”.

We wskazanym na wstępie przypadku, podatnik nabywa używane samochody od kontrahentów stosujących procedurę VAT marża, czyli od podmiotów, które we wcześniejszej fazie obrotu pozbawione były prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego przy ich nabyciu. A zatem podatnik przy dalszej sprzedaży tak zakupionego używanego samochodu może zastosować opodatkowanie na zasadach marży.

Stanowisko to potwierdzają również organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 23 czerwca 2010 r. (znak IBPP/2/443-282/10/JJ) stwierdził, że: „skoro nabyte towary używane zostały nabyte od firm, które nie wystawiają faktur VAT, albo wystawiają faktury VAT-marża, czyli od firm, które wprawdzie są podatnikami podatku od towarów i usług, ale którym w stosunku do dostarczanych towarów używanych nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub które należą do kategorii drobnych przedsiębiorców, zwolnionych od podatku od towarów i usług, które są pośrednikami, a towar będący przedmiotem dostawy opodatkowany już był w szczególnej procedurze opodatkowania marży, zatem dostawa przedmiotowych telefonów może zostać opodatkowana na zasadzie marży”. Ten sam organ zajął analogiczne stanowisko w interpretacji indywidualnej z dnia 8 lutego 2011 r. (znak IBPP2/443-929/10/RSz) potwierdzając, że: „Wnioskodawcy przysługuje prawo opodatkowania podstawy opodatkowania czynności polegającej na dostawie samochodu używanego, uprzednio nabytego od kontrahenta unijnego sprzedającego mu używany samochód wg specjalnych przepisów o VAT, na zasadzie marży. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, iż firma może sprzedać zakupiony towar (samochód osobowy lub ciężarowy) na fakturę VAT marża, ponieważ przy zakupie nie odliczono podatku VAT, należało uznać za prawidłowe”.

Końcowo warto jednak dodać, że stosowanie procedury opodatkowania jedynie marży nie jest procedurą obowiązkową, zatem sprzedając używane samochody nabyte na zasadach marży można również zastosować zasady ogólne opodatkowania podatkiem VAT.

 

Justyna Zając-Wysocka

Radca prawny, Dyrektor Departamentu Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie

Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz