Aktualności podatkowe

15.11 Wysokość współczynnika urlopowego w 2013 roku

Iwona Karkus Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Warto zaznaczyć, że w 2013 roku, z racji powrotu zasad ustalania wymiaru czasu pracy obowiązujących w 2010 r. (na mocy wyroku TK K 27/11), współczynnik urlopowy będzie jednakowy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach takiego samego etatu. Nie będzie miało zatem znaczenia jaki dzień tygodnia wyznaczy pracodawca jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.


Jak obliczyć współczynnik urlopowy za 2013 rok?

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.


Urlop wypoczynkowy


Obliczając go należy pamiętać, że w roku 2013 występują:

 • 52 niedziele,
 • 52 wolne soboty,
 • 10 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku:
  • 1 stycznia – Nowy Rok
  • 1 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja - Święto Pracy,
  • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
  • 30 maja - dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.


W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik ten wyniesie 20,92. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 251 : 12 = 20,92

 

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2013 roku dla pracownika zatrudnionego na:

• 1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 20,92)

• 1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 20,92),

• 1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 20,92),

• 3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 20,92)


Należy pamiętać, że powyższy współczynnik urlopowy stosuje się wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, bez względu na to, czy nabyte prawo do ekwiwalentu w danym roku dotyczy urlopu bieżącego – nabytego w tym roku, czy też urlopu zaległego, za rok poprzedni. Decydującym jest data nabycia prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a nie data nabycia samego prawa do urlopu.


Iwona Karkus
VAT.pl

 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz