Aktualności podatkowe

14.11 Zmiany w podatku CIT od 2014 roku

Początek 2014 r. przyniesie podatnikom wiele zmian w obowiązujących przepisach. Wiążę się to między innymi z faktem, prowadzenia intensywnych prac nad ustawą wprowadzającą zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania tym podatkiem spółek komandytowo-akcyjnych.

Jeśli zmiany wejdą w życie, spółki komandytowo-akcyjne będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób prawnych z początkiem przyszłego roku. Aby nowe przepisy mogły zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., to zgodnie z zasadami dotyczącymi stanowienia prawa podatkowego, powinny być ogłoszone najpóźniej do końca listopada 2013 r. dla zachowania prawidłowego vacatio legis.

W obowiązującym brzmieniu przepisów opodatkowanie dochodów osiąganych przez spółki osobowe (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) odbywa się na zasadzie opodatkowania dochodów uzyskanych przez wspólników tych spółek proporcjonalnie do wysokości posiadanych przez nich udziałów. Można zatem uznać, że spółki osobowe są transparentne (przezroczyste) podatkowo, a podatnikami są wspólnicy tych spółek, obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Rezultatem takiego rozwiązania jest jednokrotne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez spółkę (spółka osobowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a jej dochód opodatkowywany jest jako dochody jej wspólników).

Inaczej sprawa przedstawia się w przypadku np. spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (które są spółkami kapitałowymi). Przy opodatkowaniu tych podmiotów dochodzi do podwójnego opodatkowania dochodów bowiem spółki te jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych uzyskane dochody po raz pierwszy opodatkowują podatkiem dochodowym od osób prawnych, a następnie ich dochód netto (po opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) dzielony jest pomiędzy wspólników i akcjonariuszy spółki, którzy z kolei opodatkowują go po raz drugi- tym razem podatkiem dochodowym od osób fizycznych (lub podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli otrzymującym taki dochód jest osoba prawna).

Z uwagi na powyższe, spółki komandytowo-akcyjne są ważnymi składnikami struktur kapitałowych mających na celu optymalizację podatkową. Dzięki wykorzystaniu spółek komandytowo-akcyjnych działalność podatnika może podlegać tylko jednokrotnemu opodatkowaniu podatkiem liniowym w wysokości 19 procent w momencie opodatkowania dywidendy otrzymywanej przez akcjonariuszy, przy jednoczesnym ograniczeniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki (za zobowiązania spółki komandytowo akcyjnej całym swoim majątkiem odpowiadają tylko komplementariusze, a akcjonariusze nie ponoszą odpowiedzialności lub ponoszą ją w ograniczonym stopniu). Fakt ten niewątpliwie przyczynił się do wzrostu zainteresowania spółkami tego rodzaju, których w ostatnich latach powstaje coraz więcej. Warto także wskazać, że korzyścią z prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki komandytowo-akcyjnej jest także przesunięcie momentu opodatkowania dochodu akcjonariusza, które następuje dopiero w momencie wypłaty dywidendy. Potwierdziła to uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12.

Po wejściu w życie planowanej nowelizacji spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w związku z czym ich dochód zostanie opodatkowany na poziomie spółki analogicznie jak w przypadku spółek kapitałowych. W praktyce efektywna stawka podatku, który pomniejszy środki otrzymywane przez wspólnika wyniesie więc ok. 34 % (pierwszy raz spółka opodatkuje swój dochód, a później akcjonariusze zapłacą podatek od otrzymanej dywidendy), a nie jak do tej pory -19 %.

Warto również wskazać, że według projektu zmian przepisów dotyczących opodatkowania spółek komandytowo akcyjnych, komplementariusze, jako podmioty odpowiadające za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, będą mieli prawo do odliczenia od swojego podatku, podatku zapłaconego wcześniej przez spółkę.

Dobrą wiadomością jest fakt, iż planowane pierwotnie objęcie powyższymi zmianami także spółki komandytowej zostało porzucone, co ocenić należy pozytywnie.

W związku z powyższym akcjonariusze spółek komandytowo-akcyjnych powinni przygotować się do zmian i przeanalizować wpływ przepisów podatkowych na ich sytuację, ponieważ ta, z punktu widzenia opodatkowania dochodu, może ulec znacznemu pogorszeniu.


Rafał Dąbrowski Konsultant podatkowy Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz