Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 2014 roku

31.12 Faktury: zmiany 2014

Zmiany w zasadach wystawiania faktur widoczne będą nie tylko od stycznia 2013 r., ale również od stycznia 2014 r. Zmianie ulegają głównie terminy, w jakich możliwe będzie wystawianie faktur VAT.

Od stycznia 2014 r. przestaje obowiązywać zasada, w myśl której obowiązek podatkowy aktualizuje się w dacie wystawienia faktury. W związku z powyższym liberalniejsze stają się zasady dotyczące terminów wystawiania faktur VAT.

 

 

Mimo, że standardowo nie można wystawić faktury wcześniej niż 30 dni przed dniem wykonania czynności, w przypadkach szczególnych ograniczenie to nie obowiązuje. Jeżeli faktura wskazuje, jakiego okresu dotyczy, to można ją wystawić przed 30 dniem w przypadku:

 • usługi, w związku ze świadczeniem której ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń, w tym usługi ciągłe z płatnościami rzadszymi niż rok,
 • dostawy towarów, dla których ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń,
 • wszystkich wskazanych poniżej dostaw i usług, dla których nie należy dokumentować fakturą otrzymanych zaliczek, oprócz wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których fakturę można wystawić również wyłącznie nie wcześniej niż 30 dni przed jej wykonaniem.

 

Zaliczki, zapłata przed wykonaniem czynności

W przypadku otrzymania całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

 

Uwaga

W przypadku gdy w tym samym miesiącu otrzymano zapłatę przed wydaniem towaru – termin wystawienia faktury nie ulegnie przyspieszeniu.

Przykład

Podatnik otrzymał 1 lutego 2014 r. zapłatę 100% za usługę wykonaną 27 lutego. Fakturę wystawi najpóźniej 15 marca.

Tę samą czynność podatnik wykonał na rzecz innego nabywcy 1 lutego 2014 r., a zapłatę otrzymał 27 lutego. Fakturę wystawi najpóźniej 15 marca.

 

Nie należy dokumentować fakturami zaliczek z tytułu następujących czynności:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
 • usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
 • usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
 • usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
 • usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • tzw. usług związanych z nieczystościami, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy, tj.:
  • Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • Usługi związane z handlem wodą dostarczaną za pośrednictwem sieci wodociągowych,
  • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
  • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu,
  • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu,
  • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne,
  • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych,
  • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu,
  • Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia,
  • Usługi związane z usuwaniem odpadów innych niż niebezpieczne,
  • Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych,
  • Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych, z wyłączeniem usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0),
  • Usługi związane z odkażaniem i czyszczeniem,
  • Pozostałe usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli zanieczyszczeń,
  • Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu,
  • Pozostałe usługi sanitarne.

 

Jeżeli strony umówiły się na zaliczkę, to możliwe jest również wystawienie faktury przed jej otrzymaniem. Również w tym przypadku obowiązuje termin, zgodnie z którym faktury nie można wystawić wcześniej niż 30 dni przed datą otrzymania całości lub części zapłaty. 

 

Terminy wystawienia faktur przypadki szczególne

W przypadku:

 • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych – fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usług,
 • dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od wykonania (a gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów),
 • czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) – fakturę wystawia się nie później niż 90 dnia od wykonania.

Możliwe jest wystawianie faktur w terminie wcześniejszym niż data wykonania tej usługi lub wydania towaru, niemniej nie wcześniej niż 30 dni przed tymi czynnościami.

 

Uwaga

W tych 3 przypadkach obowiązek podatkowy zawsze powstaje w sposób szczególny – w dacie wystawienia faktury VAT. Oznacza to, że im szybciej będzie wystawiona faktura – tym szybciej należy rozliczyć podatek VAT z tego tytułu. Standardowym działaniem będzie zatem opóźnianie terminu wystawienia faktury. Okazuje się, że według nowych zasad faktura dotycząca tych transakcji musi być wystawiona często wcześniej niż u podatników rozliczających standardowe, inne transakcje.

 

Przykład

Podatnik 1 lipca 2014 r. zrealizował usługę transportową. Fakturę wystawi nie później niż 15 sierpnia, czyli po 41 dniach. Ten sam podatnik świadcząc 1 lipca 2014 r. usługę budowlaną – fakturę wystawi najpóźniej 31 lipca. W obu przypadkach obowiązek podatkowy powstanie jednak w lipcu. Natomiast jeżeli podatnik wykonałby usługę budowlaną 2-31 lipca –fakturę wystawić może już w sierpniu, czym jednocześnie przesunie obowiązek podatkowy na sierpień. W przypadku usługi transportowej wykonanej między 2 a 31 lipca 2014 r. obowiązek podatkowy powstanie w dacie wykonania usługi – zatem jeszcze w lipcu, choć faktura wystawiona będzie najpóźniej w sierpniu.

W przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania – przy sprzedaży towarów w opakowaniach zwrotnych, fakturę wystawia się nie później niż:

 • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
 • 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.


Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Autor: Ania (17-04-2015 10:25:11)
Temat: zmiany w fakturowaniu
Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie uchwalona jeszcze w 2012 roku znowelizowana ustawa o podatku od towarów i USług. Tutaj można doczytać o wszelkich...pokaż całą treść
Z dniem 1 stycznia 2014 roku weszła w życie uchwalona jeszcze w 2012 roku znowelizowana ustawa o podatku od towarów i USług. Tutaj można doczytać o wszelkich zmianach http://poradnik.wfirma.pl/-zmiany-w-fakturowaniu-2014-liczne-zagrozenia a trochę się zmieniłozwiń
Dodaj swój komentarz