Podatek VAT

Faktury VAT

Brak danych

Prawo podatkowe dość szczegółowo reguluje treść faktury VAT.

W pewnych przypadkach dopuszcza możliwość podania mniejszej ilości informacji, niż przewidziano to w minimalnej treści faktury VAT, tzn. w wykazie informacji, które powinny zostać zawarte w fakturze wystawianej w sytuacji nie będącej sytuacją szczególną.

Każda faktura zawierająca jednak mnieszą od wymaganej ilość danych stanowi dla obu stron (nabywcy i sprzedawcy) problem. W pewnych przypadkach - gdy zamiast danych wymaganych umieszczono inne, nieprawidłowe, ale tego samego rodzaju - dopuszczalne jest korygowanie treści faktury. W pozostałych wypadkach nie ma takiej możliwości.

NIP nabywcy

Faktury mogą nie zawierać numeru NIP tylko w szczególnych przypadkach:

  • gdy dostawy dokonuje podatnik zwolniony podmiotowo lub zwolniony z VAT ze zwględu na konkretny przepis ustawy o VAT (czyli na podstawie art. 43 lub 82 ust 3 ustawy),
  • w przypadku dostaw energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych i usług "komunalnych" (wymienionych w poz. 140-153, 174, 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT) z wyjątkiem faktur uproszczonych (do 100 euro lub 450 zł), gdzie NIP nabywcy podawać należy obowiązkowo,
  • gdy podawany jest NIP-UE w miejsce polskiego numeru NIP,
  • w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (posługujących się numerem PESEL a nie NIP),
  • we  wszystkich przypadkach, w których nabywca nie posiada numeru NIP (np. faktura na rzecz podmiotu z krajów trzecich).

Kwoty podatku na fakturze

Sprzedawca może (ale nie musi) określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze. W takim przypadku łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku.

Od 2013 r. nie ma ograniczenia co do minimalnej kwoty wyszczególnianego na fakturze podatku. Przed tą datą wyszczególnienie w fakturze kwot podatku nie było wymagane, jeżeli wartość sprzedaży opodatkowanej dla danej stawki podatku wraz z podatkiem jest niższa od 7,38 zł.

Zaokrąglenia kwot podatku dokonuje się do pełnych groszy - końcówki do 0,5 gr. pomija się, a 0,5 gr. i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

 

Inne braki

Jeżeli faktura nie zawiera elementów wymaganych przez prawo podatkowe (z w.wym. wyjątkami), wówczas jest dokumentem nie zawierającym minimalnej treści faktury, a przez to nie jest fakturą VAT. Nabywcy nie przysługuje na podstawie takiej niepełnej faktury prawo do odliczenia VAT (nie otrzymał przecież faktury VAT), dostawca nie udokumentował zaś sprzedaży fakturą.

Jedynym sposobem naprawienia takiej sytuacji jest wystawienie nowej, poprawnej faktury VAT. Niestety, może to oznaczać wystawienie faktury VAT już po terminie (podatnika nie ratuje fakt, że w stosownym terminie wystawiono dokument nieprawidłowy). Dokumentu wystawionego pierwotnie nie księgujemy ani nie korygujemy. Nie jest on fakturą VAT.

Nabywca odlicza podatek VAT na podstawie dokumentu późniejszego - prawidłowego, zaś sprzedawca dla celów VAT obowiązek podatkowy rozlicza zgodnie z przepisami - z chwilą dostawy towaru czy wykonania usługi.

Uwaga ! Bez NIP-u

Podatnicy VAT czynni (zarejestrowani) mogą wystawiać faktury VAT dopiero od chwili, kiedy zostanie im nadany numer NIP. Nie można zamiast numeru NIP podawać numeru PESEL albo REGON.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 08-07-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz