Podatek VAT

Czynności opodatkowane

Większość czynności prowadzonych w stosunkach gospodarczych podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej (VAT – ang. value added tax). Podstawową cechą tego podatku jest obciążenie podatkiem ostatecznego nabywcę towarów i usług i pominięcie go u podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej, będących dostawcami towarów i usługodawcami. Metodą, by podatek wystąpił jedynie u ostatecznego nabywcy jest wkalkulowanie podatku w cenę nabywanych produktów. Nie wszystkie jednak czynności prowadzone na rynku będą podlegały opodatkowaniu VAT, a zatem nie od każdej z nich wystąpi obciążenie nabywcy końcowego.

Do czynności podlegających opodatkowaniu należą:

  • Dostawa towarów - odpłatna lub zrównana z odpłatną,
  • Świadczenie usług – odpłatne lub zrównane z odpłatnym,
  • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
  • Import (od 1 stycznia 2013 r. - import towarów na terytorium kraju),
  • Eksport.

Ze względu na specyfikę miejsca rozliczenia podatku, wśród czynności podlegających opodatkowaniu wyróżnia się także import usług (świadczenie usług, dla których podatnikiem jest usługobiorca) oraz dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Niemniej są to jedynie specyficzne czynności, których samodzielnie nie można wymienić wśród czynności opodatkowanych – opodatkowaniu w tych przypadkach tak naprawdę podlega świadczenie usług oraz dostawa towarów.

 

Czynności podlegające opodatkowaniu: import, eksport, WNT, WDT

 

Czynności podlegające VAT a czynności opodatkowane

Wśród czynności podlegających VAT wyróżnić należy czynności zwolnione z VAT i czynności opodatkowane tym podatkiem. Do tych drugich zastosować należy prawidłową stawkę podatku VAT, stosowaną dla danej czynności opodatkowanej.


Czynności nie podlegające pod VAT

Opodatkowaniu nie podlega:

  • Zbycie (zarówno odpłatne jak i w ramach aportu, wkładu do innego podmiotu) przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części,
  • czynność niemogąca być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (np. dokonana w związku z popełnieniem przestępstwa, kradzież, stręczycielstwo, prostytucja).

Czynności nie podlegające odróżnić należy od czynności zwolnionych z VAT. Poprzez zwolnienie rozumieć należy sytuację, w której do czynności z reguły opodatkowanej (posiadającej określoną stawkę podatku VAT) zastosowanie znajdzie brak obowiązku opodatkowania.

Czynności zwolnione natomiast nie są równoważne zastosowaniu stawki 0% VAT. W związku ze zwolnieniem podatnik nie będzie posiadał prawa odliczania podatku, przy stawce 0% - takie prawo będzie mu przysługiwało.


Forma i treść czynności a VAT

Niedopełnienie formy prawnej, w jakiej czynność powinna być przeprowadzona nie zwalnia z obowiązku za płaty podatku. Nawet jeśli czynność będzie nieważna na gruncie prawa cywilnego (np. sprzedaż nieruchomości w formie umowy pisemnej zamiast w formie aktu notarialnego), to dla celów podatku VAT czynność ta spowoduje konsekwencje – podatek należy zapłacić.

Treść danej czynności może przesądzić o tym, czy podatek VAT wystąpi, czy nie. Przykładem jest dostawa towarów, za którą nie można uznawać czynności odszkodowawczych czy odsetek od zobowiązania. Tak samo za dostawę towarów nie uznaje się przekazania pieniędzy, gdyż nie stanowią one towaru w myśl ustawy o podatku VAT. Przekazanie zaliczki na poczet nieokreślonej dostawy towarów nie może rodzić obowiązku podatkowego do momentu konkretyzacji, z jaką dostawą wynagrodzenie zostało przekazane.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 18-03-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Czynność opodatkowana (28-09-2014 19:30:06)
Temat: zwolnienie w interesie publicznym
Wyroku ETS C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy powinny być interpretowane w...pokaż całą treść
Wyroku ETS C-473/08 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie Eulitz, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami, do jakich dążą owe zwolnienia, oraz powinna spełniać wymogi zasady neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem, zdaniem Trybunału, powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 13 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków. Ten wyrok oznacza, że zwolnienie nie powoduje iż czynność nie jest opodatkowania a neutraność i osiągnięcie celu mówi iż ma to być stawka VAT 0 %zwiń
Dodaj swój komentarz