Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Data przekazania towaru kurierowi datą dostawy towaru w VAT - 2014.04.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - ILPP5/443-11/14-5/KG

Podatnik prowadzi działalność, w której bardzo często sprzedany towar jest wysyłany firmą spedycyjną bądź dostarczany klientowi własnym transportem w związku z czym istnieją wątpliwości co do określenia momentu dostarczenia towaru, a co za tym idzie momentu powstania obowiązku podatkowego. Podatnik wskazał, że:

  • nie posiada żadnych umów regulujących przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel, a także nie posiada regulaminu sprzedaży.
  • polecenie dostarczenia towaru firmie kurierskiej wydaje sprzedawca lub nabywca. Nie jest to w żaden sposób ustalone, obie te sytuacje mają miejsce.

Podatnik stał na stanowisku, że jeżeli niewiadoma jest faktyczna data dostawy, to należy przyjąć datę przekazania towaru kurierowi jako datę sprzedaży.

Minister Finansów wskazał, że skoro podatnik nie posiada umów, które w sytuacji dostawy towaru przez kuriera regulowałyby kwestę przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel i regulaminu sprzedaży, który regulowałby ww. kwestię, to brak tego rodzaju zapisów wskazuje, że strony transakcji świadomie poddały ten aspekt regulacjom ogólnym, czyli w tym przypadku regulacjom wynikającym z Kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 544 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Ponadto jak stanowi art. 548 § 1 k.c. z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Z przywołanych wyżej przepisów Kodeksu cywilnego wynika, że wydanie rzeczy następuje z chwilą powierzenia rzeczy przez sprzedawcę przewoźnikowi z poleceniem dostarczenia rzeczy do miejsca przeznaczenia uzgodnionego wcześniej z kupującym. Z chwilą, w której rzecz została powierzona przewoźnikowi, następuje formalne spełnienie świadczenia przez sprzedawcę, a na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą.

Przenosząc powyższe na grunt przepisów o podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że generalnie moment dokonania dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy odpowiada momentowi „wydania towarów”, o którym mowa w art. 544 k.c.

W sytuacji zatem gdy towar jest wysyłany przez dostawcę do nabywcy za pośrednictwem przewoźnika (spedytora, kuriera) dokonanie dostawy towaru następuje z chwilą wydania towaru podmiotowi, który jest zobowiązany do jego dostarczenia, z tym bowiem momentem dostawca przenosi prawo do rozporządzania towarem jak właściciel.

W świetle powyższego w sprawie będącej przedmiotem wniosku Wnioskodawca dostarczając towar przez kuriera jest zobowiązany jako datę sprzedaży (dokonania dostawy) na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi.

A zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawca otrzyma zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towaru - zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy - będzie zobowiązany wystawić fakturę, w której wskaże datę otrzymania tej zaliczki.

 

Komentarz

Interpretacja nie wydaje się do końca zgodna ze wskazaną w broszurze Ministerstwa Finansów "Zmiany w zakresie określania momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT od 1 stycznia 2014 r.", w szczególności sprawa nie dotyczyła – jak mowa w przepisach K.C. miejsca świadczenia niebędącego miejscem spełnienia świadczenia. Ministerstwo wskazało przykładowe sytuacje, kiedy dostawę należy uznać za "dokonaną". Ma to miejsce, gdy towar jest dostarczany transportem własnym dostawcy lub najętym przez niego, do miejsca wskazanego przez nabywcę - dokonanie dostawy następuje, co do zasady, z chwilą dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez nabywcę,. Podobnie wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-526/13-2/AP, 2013.08.22 dodając, że gdy podatnik wystawi fakturę w ostatnim dniu miesiąca i jednocześnie dany towar przekaże na własne ryzyko przewoźnikowi, który towar ten dostarczy odbiorcy następnego dnia (a więc już w następnym miesiącu), zaś z zawartej umowy wynikać będzie, że prawo do rozporządzania towarami jak właściciel przejdzie na kupującego w momencie dostarczenia do punktu odbioru kupującego (siedziby kupującego, jego magazynu czy bezpośrednio sklepu) - a więc dokonana zostanie dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - obowiązek podatkowy powstanie właśnie z chwilą dokonania tej dostawy. Na powstanie obowiązku podatkowego w przedmiotowej sytuacji nie będzie miało wpływu, iż faktura dokumentująca sprzedaż wystawiona zostanie 1 dzień przed dokonaniem tej dostawy.

 

Piotr Szulczewski,
VAT.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz