Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Dieta będzie kosztem kierowcy – 2010.06.29

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB1/415-494/10/AK

Jeśli podróże zagraniczne, jakie podatnik odbywa są podróżami służbowymi związanymi z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, to w ciężar kosztów uzyskania przychodów tejże działalności może zaliczyć diety związane z tymi podróżami, jednakże wyłącznie w części nie przekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra, tj. dla podróży zagranicznych – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.).


Wartości diet będą kosztami uzyskania przychodów – 2010.05.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/1/415-153/10/WRz

Wypłacane pracownikom firmy transportowej diety, jako ekwiwalent za wyżywienie podczas podróży służbowej stanowią koszty uzyskania przychodu, do wysokości limitów wykazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).


Diety a koszty podatkowe – 2010.01.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie , IPPB1/415-805/09-2/KS

Jeżeli usługi świadczone przez podatnika, wykonywane są w ramach odbywanych przez niego podróży służbowych, to można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wartości diet za czas tych podróży. W przypadku podróży służbowych odbywanych przez dwa kraje, podatnik może zaliczyć do koszów uzyskania przychodów dietę w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dieta przedsiębiorcy - 2007.07.25

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I/415-51-431/07/ZDB

Podatnik prowadzący jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi może zaliczyć diety za podróże służbowe do kosztów swojego przedsiębiorstwa.


Diety wspólników spółki cywilnej i pracowników - 2007.07.13

Izba Skarbowa w Opolu, PF-II/41171-0009/07/SK

Diety za czas podróży krajowej i zagranicznej wspólników spółki cywilnej prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług transportu, stanowią w ramach określonego limitu koszty uzyskania przychodów. Kosztami uzyskania przychodów są także diety pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu tych usług.


Ubezpieczenie delegowanych pracowników - 2007.06.27

Łódzki Urząd Skarbowy, ŁUS-II-2-423/102/07/JB

Podatnik ma prawo zaliczenia wydatków na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków delegowanych pracowników do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli uprawnionym do świadczenia z tytułu zawartych przez pracodawcę umów ubezpieczenia są pracownicy, a umowa ubezpieczenia (krótkoterminowa) wyklucza wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy, czy też możliwość zaciągania zobowiązań itp.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz