Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż gruntów leśnych to nie działalność rolna czy sprzedaż gospodarstwa rolnego - 2011.01.21

Urząd Skarbowy w Warszawie, IPPB1/415-942/10-4/MT

Sprzedaż gruntów leśnych to nie działalność rolna czy sprzedaż gospodarstwa rolnego Sprzedaż gruntów leśnych nabytych w drodze spadku w 2007 r. i sprzedanych w listopadzie 2010 r. stanowi źródło przychodu, z którego dochód podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do zasad określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze definicję gospodarstwa rolnego podkreślić należy, że grunty oznaczone jako lasy i grunty leśne nie stanowią gospodarstwa rolnego ani też nie wchodzą w jego skład, gdyż nie są użytkami rolnymi, ani gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi na użytkach rolnych. Tym samym przychód ze sprzedaży tego rodzaju gruntów nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu według ww. określonych zasad.


Kwalifikacja przychodu osiągniętego z tytułu wydanej opinii przez biegłego sądowego - 2011.01.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-987/10-2/ES

Należności za wyceny sporządzane przez biegłego sądowego na zlecenie sądów stanowią dla biegłego przychód z działalności wykonywanej osobiście, od wypłaty których na sądzie ciążą obowiązki płatnika. Zatem organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, Sąd lub Prokurator jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia za dokonanie opinii budowlanych, czy wyceny nieruchomości, natomiast podatnik obowiązany jest wykazać przedmiotowe dochody w zeznaniu rocznym na podstawie otrzymanych od płatnika informacji.


Kierowanie apteką w ramach samozatrudnienia - 2007.08.30

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, I/415-50-430/07/ZDB

Jednoosobowy przedsiębiorca świadczący usługi polegających na wykonywaniu czynności zmierzających do zapewnienia prawidłowego działania ogólnodostępnej apteki, może zostać uznany za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli będzie prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko, ponosząc odpowiedzialność za rezultat tych czynności.


Interpretacje Ministerstwa Finansów

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - 2004.08.17

Pismo Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego

Z dniem 21 sierpnia 2004r. wchodzi w życie ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej  (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Rozdział 5 tej ustawy (art. 77-84) określa ogólne reguły prowadzenia kontroli przedsiębiorców. Przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich organów dokonujących kontroli przedsiębiorcy, w tym również organów podatkowych.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz