Podatek VAT

Czynności opodatkowane

Eksport

Podatnik eksportujący towary może korzystać z preferencji podatkowej w postaci korzystnej stawki 0% VAT. Dla jej stosowania podatnik ma jednak obowiązek wykazać na odpowiednich dokumentach faktyczne wykonania procedury eksportu i wyprowadzenie towaru poza terytorium Wspólnoty.

Poprzez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz (eksport bezpośredni), lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych (eksport pośredni).

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych;

 

Wykazywanie eksportu

Stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie bezpośrednim towarów, pod warunkiem że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Dokumentem tym jest w szczególności:

  • dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych albo potwierdzony przez urząd celny wydruk tego dokumentu;
  • dokument w formie elektronicznej pochodzący z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych, otrzymany poza tym systemem, jeżeli zapewniona jest jego autentyczność;
  • zgłoszenie wywozowe w formie papierowej złożone poza systemem teleinformatycznym służącym do obsługi zgłoszeń wywozowych albo jego kopia potwierdzona przez urząd celny.

W przypadku eksportu pośredniego stawkę preferencyjną stosuje się, jeżeli podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonał dostawy towarów, posiada ten dokument. Z dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu.

W obu przypadkach (eksportu bezpośredniego i pośredniego) brak dokumentu spowoduje przesunięcie obowiązku wykazania transakcji na następny okres rozliczeniowy, a w razie ich braku – obowiązek zastosowania stawki krajowej (dostawa towarów).

W przypadku późniejszego otrzymania dokumentu stosuje się korektę za okres, w którym podatnik otrzymał dokument.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 07-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz