Koszty

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Środki trwałe

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Składniki majątku zaliczane do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych należy objąć dodatkową ewidencją.


Pobierz aktywny plik za SMS Opis deklaracji
Ewidencja środków trwałych

W związku z tym, do KPiR wprowadza się wyłącznie kwoty dokonywanych w danym okresie rozliczeniowym odpisów amortyzacyjnych, a w ewidencji środków trwałych i WNiP– wskazuje się o jaki dokładnie środek trwały chodzi.

Ewidencja zawiera co najmniej:

 • liczbę porządkową;  
 • datę nabycia;
 • datę przyjęcia do używania;
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • wartość początkową;
 • stawkę amortyzacyjną;
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;
 • zaktualizowaną wartość początkową;  
 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Zapisów dotyczących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Późniejszy termin wprowadzenia uznaje się za ujawnienie środka trwałego. Ujawnienie środka trwałego powoduje, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Objęciu ewidencja nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się ryczałtowo – w kwocie 988 zł za każdy metr danego budynku, lokalu lub prawa.

W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.  

W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego lub podatku tonażowego.  Oznacza to, że możliwe jest odpisanie środków trwałych za okres, kiedy były wykorzystywane w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Ponowny powrót do rozliczenia ryczałtem nie powoduje obowiązku korygowania tych kosztów dodatkowo wliczonych.

Ryczałt ewidencjonowany

Podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu również obowiązani są prowadzić dodatkowy wykaz środków trwałych. Stanowi on uproszczenie ewidencji podatników prowadzących KPiR.

Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zawierać musi:

 • liczbę porządkową;  
 • datę nabycia;
 • datę przyjęcia do używania;
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;
 • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej na podstawie odrębnych przepisów;
 • wartość początkową;
 • stawkę amortyzacyjną;  
 • zaktualizowaną wartość początkową;  
 • datę likwidacji oraz przyczynę likwidacji albo datę zbycia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Podatnik jest obowiązany zbroszurować wykaz i kolejno ponumerować jego karty. W razie zmiany formy opodatkowania, jeżeli podatnik prowadził ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych da podatników KPiR, może kontynuować prowadzenie tej ewidencji, w sposób określony w przepisach rozporządzenia, pod warunkiem że ewidencja ta odpowiadać będzie powyższym wymogom. Jedynym elementem podlegającym zmianie będzie fakt, że podatnik nie rozliczy w kosztach – odpisów amortyzacyjnych za okres opodatkowania ryczałtem.

Opodatkowani kartą podatkową oraz opłacający podatek tonażowy nie są zobowiązani do dokonywania zapisów w ewidencji lub wykazie środków trwałych.

 

Forma ewidencji

Przepisy precyzują zasady prowadzeni ewidencji przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, nie precyzują w tym zakresie zasad stosowanych u prowadzących KPiR. Niemniej w obu przypadkach za dozwolone należy uznać ewidencje elektroniczne (forma dokumentu Excel, czy z pomocą programu księgowego).

W przypadku ryczałtowców dopuszczalne jest zatem prowadzenie wykazu zarówno tradycyjnie, jak i na komputerze. Na koniec każdego miesiąca, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, podatnik jest obowiązany sporządzić wydruk zapisów dokonanych za dany miesiąc. Wydruk powinien być zgodny z wzorem ewidencji. Podatnik posługujący się programem komputerowym, który nie zapewnia wydrukowania ewidencji, według wzoru określonego w załączniku, jest obowiązany założyć ewidencję. Po zakończeniu miesiąca do odpowiednich kolumn tej ewidencji należy wpisać w jednej pozycji sumy przychodów uzyskanych w danym miesiącu, według poszczególnych stawek ryczałtu.  

Zasadę stosowania wydruku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia stosować należy także do ewidencji podatników prowadzących KPiR.

Uwaga

Brak wydruku w terminie może zostać potraktowany za brak księgi, a w konsekwencji spowoduje wykreślenie z kosztów odpisów amortyzacyjnych za okres nieprowadzenia ewidencji czy wykazu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 02-03-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz